Přejít na hlavní obsah

Způsobilost: kdo se může o financování ucházet?

Běžné profily příjemců a možnosti financování, které jsou jim k dispozici.

Programy financování

Z rozpočtu EU mají přímý či nepřímý prospěch všichni evropští občané i obyvatelé jiných částí světa. Pomáhá milionům studentů, tisícům výzkumných pracovníků, neziskovým organizacím a řadě obcí, měst a regionů.

O financování z EU mohou zažádat všichni občané Unie. Evropská unie realizuje celou řadu programů financování, o které se můžete ucházet v závislosti na charakteru vašeho podnikání či projektu. Možnosti financování jsou rovněž k dispozici v rámci programů, které budou provádět přímo členské státy, jako je Nástroj pro oživení a odolnost nebo Fond pro spravedlivou transformaci. Než o financování zažádáte, přečtěte si pečlivě pokyny ve výzvě a ujistěte se, že splňujete podmínky.

Konkrétní kritéria jsou uvedena v každém programu financování a v jednotlivých výzvách. V případě grantů, je-li váš návrh přípustný a způsobilý, začíná výběrové řízení obvykle u nezávislých odborníků, kteří váš návrh posoudí a vyhodnotí jej podle kritérií pro výběr a udělení grantu.

Níže najdete přehled nejběžnějších profilů příjemců, kteří o financování EU žádají.

Mladí lidé

Z rozpočtu EU je financováno několik programů zaměřených na podporu mladých lidí, kteří chtějí studovat nebo získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Kromě toho existují programy, které řeší problém nezaměstnanosti mladých lidí.

Tyto programy jsou obecně určeny

  • mladým lidem ve věku 13–31 let
  • mládežnickým organizacím
  • jiným subjektům věnujícím se práci s mladými lidmi

Konkrétní kritéria najdete v jednotlivých výzvách k podávání návrhů.

Možnosti financování pro mladé lidi

Výzkumní pracovníci

Výzkum a inovace jsou pro EU z hlediska dlouhodobé strategie velmi důležité. Proto byly pro výzkumné pracovníky z celé Evropy vytvořeny zvláštní programy a různé zdroje podpory.

Hlavním programem EU věnovaným financování výzkumu je program Horizont Evropa, který je nástupnickým programem Horizontu 2020. Podporují se z něj výzkumné projekty z nejrůznějších oborů, ať už je realizují jednotlivci nebo organizace.

Programy financování a otevřené výzvy

Zemědělci

Zemědělci a správci zemědělské půdy mají zpravidla možnost pobírat přímé platby v rámci společné zemědělské politiky (SZP).

Jejich činnost však musí splňovat určité požadavky v oblasti veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin, ochrany životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat. Finanční prostředky jsou přidělovány prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů dané země.

Možnosti financování pro zemědělce

Podniky

Unie poskytuje financování všem typům podniků bez ohledu na to, jaká je jejich velikost nebo v jakém odvětví působí: osoby samostatně výdělečně činné, startupy, mikropodniky, malé a střední podniky i velké podniky.

EU každoročně podpoří více než 200 000 podniků. Zažádat o grant nebo se ucházet o veřejnou zakázku můžete v případě, že jako podnik nebo související organizace (podnikatelské sdružení, subjekt poskytující služby podnikatelům či poradenství apod.) realizujete projekty, které prosazují zájmy EU, nebo přispíváte k provádění programu či politiky EU.

Podniky, které mají zájem o velké průmyslové zakázky se mohou účastnit výzev k podávání nabídek vyhlašovaných v rámci programů, jako je ITER, Copernicus nebo Galileo.

Pro podniky je dále k dispozici celá řada jiných možností financování: podnikatelské úvěry, mikrofinancování, záruky a rizikový kapitál.

Programy EU podporují obzvláště mikropodniky a malé a střední podniky (MSP), které jsou definovány takto:

Mikropodnik

  • méně než 10 zaměstnanců
  • roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahující 2 miliony eur

Malý podnik

  • méně než 50 zaměstnanců
  • roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahující 10 milionů eur

Střední podnik

  • méně než 250 zaměstnanců
  • roční obrat nepřesahující 50 milionů eur nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahující 43 milionů eur

Pozn.: Tyto údaje jsou pouze pro jednotlivé podniky. Malý podnik, který má přístup k významným dodatečným zdrojům, protože je součástí větší skupiny, nelze považovat za podnik spadající do kategorie malého a středního podniku.

Podrobnější informace o kritériích způsobilosti malých a středních podniků najdete v této publikaci:

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků

Možnosti financování pro malé podniky

Veřejnoprávní subjekty: obce, města a regiony

Veřejnoprávní subjekty – ať už místní, regionální či celostátní – mohou využít řady možností financování z EU, od investic za účelem rozvoje jejich institucionální kapacity a zvýšení efektivnosti až po financování místních infrastrukturních projektů.

Možnosti financování pro veřejnoprávní subjekty

Nevládní organizace

O financování z EU se mohou ucházet také nevládní organizace a neziskové organizace občanské společnosti, jejichž oblast působnosti souvisí s politikami EU.

Možnosti financování pro nevládní organizace

Jiné subjekty

Přistoupení k Evropské unii

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) investuje do budoucnosti kandidátských zemí EU i samotné Unie tím, že podporuje reformy v oblastech navázaných na strategii rozšíření, jako je demokracie a správa věcí veřejných, právní stát, růst a konkurenceschopnost.

Zemědělcům v kandidátských zemích je poskytována pomoc prostřednictvím zvláštního nástroje předvstupní pomoci v oblasti rozvoje venkova (IPARD), který je součástí NPP II.

Hospodářská krize

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) pomáhá pracovníkům, kteří přijdou o práci buď v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu (globalizace), například v případě uzavření velkého podniku nebo přemístění výroby mimo EU, anebo v důsledku světové hospodářské a finanční krize.

Fond EFG může spolufinancovat projekty, které pomáhají lidem hledat si zaměstnání, poskytují poradenství při volbě povolání, pořádají kurzy vzdělávání, odborné přípravy a rekvalifikace, nabízejí mentorství nebo odborné vedení anebo podporují podnikání a zakládání podniků. Z EFG se nespolufinancuje výplata dávek sociálního zabezpečení, např. důchodů či podpory v nezaměstnanosti.

O podporu z EFG mohou žádat pouze členské země EU. Jednotlivci, organizace, které je zastupují, nebo zaměstnavatelé, kteří jsou nuceni propouštět, ale chtějí propuštěným zaměstnancům zajistit podporu z EFG, by se měli obrátit na kontaktní osobu, která má fond EFG v jejich zemi na starost.