Põhisisu juurde

Enne taotlemist: ELi rahastamine algajatele

Üldine teave rahastamisliikide ja selle kohta, kuidas leida partnereid, võib olla kasulik ELi rahastuse taotlemisest huvitatud isikutele.

Rahastamise liigid

Rahastamise liike on mitmeid: toetused, finantsinstrumendid (laenud, tagatised ja omakapital), subsiidiumid, usaldusfondid, auhinnad ja hanked (riigihankelepingud). Kõigi rahastamisliikide rakendamist käsitlevaid eeskirju reguleeritakse finantsmäärusega.

Toetused

Toetused on Euroopa Liidu eelarvest otse eraldatavad rahalised toetused kolmandatest isikutest abisaajatele (tavaliselt mittetulundusühendused), kes osalevad ELi poliitika eesmärke täitvates tegevustes. Neid kulusid haldab Euroopa Komisjon peamiselt tsentraliseeritult, kas otse oma talituste või kaudselt ELi ametite, rakendusametite või riiklike büroode kaudu.

Toetused moodustavad olulise osa Euroopa Liidu kuludest ja need jagunevad kahte suurde kategooriasse:

  • toetused, millega rahastatakse meetmeid, mis aitavad saavutada ELi poliitika osaks olevat eesmärki;
  • tegevustoetused, millega rahastatakse sellise asutuse tegevuskulusid, mis tegutseb Euroopa üldistes huvides oleva või ELi poliitika osaks oleva eesmärgi saavutamise nimel.

Toetused põhinevad abisaajate tegelikel kuludel, mis on seotud kõnealuse tegevuse elluviimisega, ning tegevuse tulemused jäävad toetusesaajate omandisse.

Rahastamisvahendid

Rahastamisvahendid on meetmed, millega antakse eelarvest Euroopa Liidu ühe või mitme konkreetse poliitikaeesmärgi saavutamiseks täiendavuse põhimõttel rahalist toetust.

Sellised vahendid võivad olla omakapitali- või kvaasikapitali investeeringute, laenude või tagatiste või muude riskijagamisvahendite vormis ja neid võidakse vajaduse korral kombineerida toetustega. Rahastamisvahenditega saab saavutada:

  • finantsvõimenduse – kasinate eelarvevahendite mitmekordistamine, koondades era- ja avaliku sektori vahendeid ELi poliitikaeesmärkide toetuseks;
  • poliitilise võimenduse – volitatud üksuste ja finantsvahendajate motiveerimine tegutsema ELi poliitikaeesmärkide saavutamise nimel huvide ühtlustamise kaudu;
  • institutsioonilise võimenduse – rakendamisahelas osalejate eriteadmiste ärakasutamine.

Lisaks aitavad need vahendid, mida rakendavad era- ja avaliku sektori asutused koostöös, lahendada turutõrkeid välisrahastamise pakkumisel (nt VKEdele) ja hoida ära erasektori vahendite väljatõrjumist.

Usaldusfondid

Usaldusfond on ühisrahastamise mehhanism, mille puhul mitu rahastajat finantseerivad meedet ühiselt kokkulepitud eesmärkide ning aruandluskorra alusel. Igal ELi usaldusfondil on oma juhatus, mis otsustab ühisvahendite kasutamise üle. ELi usaldusfond tegutseb ühiselt ELi ja kõigi selle rahastamises osalejate nimel.

Teave olemasolevate ELi usaldusfondide ja vahendite jaotamise kohta.

Auhinnad

Auhind on konkursi tulemusena antav rahaline toetus. Auhindade kaudu teevad ELi institutsioonid järgmist:

  • tunnustavad väljapaistvat tööd ja tulemusi;
  • soodustavad investeeringuid – ergutusauhindadega kannustatakse innovatsiooni kavandatud suunas ning seda kasutatakse peamiselt programmi „Euroopa horisont“ raames.

Subsiidiumid/toetused

Subsiidiumid on suur osa Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) pakutavast rahastusest, mis võimaldab muu hulgas rahalisi otsemakseid põllumajandustootjatele, et nad saaksid oma sissetulekut suurendada. Nende eesmärk on ka vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ELi vaeseimates piirkondades. ELi ühtekuuluvusfondi kaudu antakse toetusi, et aidata maksta taristuprojektide eest ja kaitsta keskkonda.

Avaliku hanke lepingud

Avalikud hanked tähendavad teenuste, tarnete või tööde ostmist avaliku sektori hankija (ELi institutsioon või liikmesriigi kohalik omavalitsus) poolt avaliku hanke lepingu alusel.

Üldjuhul erineb avaliku hanke leping selgelt toetusest:

  • lepingu puhul saab hankija soovitud toote või teenuse tasu eest;
  • toetuse puhul teeb ta eraldise kas välisorganisatsiooni teostatavasse projekti või otse asjaomasele organisatsioonile, kuna viimane aitab kaasa ELi poliitikaeesmärkide saavutamisele

Kui otsite avaliku hanke lepinguid, tutvuge palun hankevõimalustega

Projektipartneri leidmine

Enamik Euroopa Liidu rahastatavaid projekte eeldavad koostööd erinevate liikmesriikide ja ELiga assotsieerunud riikide organisatsioonide vahel. Sobiva projektipartneri leidmiseks on loodud mitmesuguseid otsinguteenuseid.

Keda saab partneriks võtta?

Teie projektipartneriks võib olla mis tahes ettevõte või vabaühendus olenemata tema asukohast, tingimusel et ta on rahaliselt jätkusuutlik ning võimeline täitma projektiettepanekus kirjeldatud ülesandeid.

Siiski tuleb tema tegevus- ja finantsalast võimekust neid ülesandeid täita ka tõendada.

Partneriotsing

Igal taotlejal on täielik vabadus ise omale projektipartnereid leida, kuid on loodud ka mitmesuguseid partneriotsingu teenuseid, mis aitavad teil leida organisatsioone, kes sooviksid projektis osaleda, või abistavad teid koostööpakkumiste avaldamisel.

Rahastamis- ja hankevõimaluste portaal hõlmab programme, mida rakendatakse eelarve otsese täitmise korras . Projektipartneri otsingu tööriist aitab teil leida oma projekti jaoks partnereid paljude varasemates ELi projektides osalejate seast. Saate organisatsiooni otsida selle profiili või varasema osalemise alusel.

Samuti võite leida partnereid, kui vastate hankemenetlusele konsortsiumina. Lisateavet mõlema võimaluse kohta leiate rubriigist Kuidas osaleda?.

Olenevalt rahastamisprogrammist pakuvad partneriotsinguteenuseid ka riiklikud kontaktpunktid, kellel on põhjalik ülevaade võimalike partnerorganisatsioonide profiilidest ja projektidest, kuhu parajasti partnerit otsitakse.

Teave ja teenused, et aidata leida partnereid erinevatest valdkondadest, sealhulgas: