Skip to main content

Før I ansøger: Værd at vide om EU-finansiering

Generelle oplysninger om finansieringstyper og partnersøgning kan være nyttige for ansøgere, der ønsker at søge om EU-finansiering.

Finansieringsform

Finansiering tilbydes i forskellige former: tilskud, finansielle instrumenter (lån, garantier og egenkapital), subsidier, trustfondpriser og offentlige indkøb (offentlige kontrakter). Gennemførelsesbestemmelserne for alle former for finansiering fremgår af finansforordningen.

Tilskud

Tilskud er direkte økonomiske bidrag fra EU-budgettet, der ydes som gave til tredjepartsmodtagere (normalt nonprofitorganisationer), som deltager i aktiviteter, der understøtter EU's politik. Udgifterne forvaltes for det meste centralt af Europa-Kommissionen, enten direkte af dens egne tjenestegrene eller indirekte gennem EU-agenturer, forvaltningsorganer eller nationale agenturer.

Tilskud udgør en stor del af Den Europæiske Unions udgifter og kan inddeles i to brede kategorier:

  • tilskud til finansiering af foranstaltninger, som skal bidrage til at nå et mål, der indgår i en EU-politik
  • driftstilskud til finansiering af driftsudgifter for et organ, som forfølger et mål af generel europæisk interesse eller et mål, der indgår i en EU-politik

Tilskuddene er baseret på de omkostninger, som modtagerne faktisk har afholdt i forbindelse med gennemførelsen af de pågældende aktiviteter, og resultaterne af foranstaltningen forbliver støttemodtagernes ejendom.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er finansielle støtteforanstaltninger afholdt som et supplement over budgettet for at støtte et eller flere af EU's specifikke politikmål.

Instrumenterne kan have form af egenkapital- eller kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller garantier eller andre risikodelingsinstrumenter og kan, hvis det er relevant, kombineres med tilskud. Finansielle instrumenter kan bidrage med:

  • finansiel styrke – flerdobling af knappe budgetmidler ved at tiltrække private og offentlige midler til at støtte EU's politiske målsætninger
  • politisk styrke – tilskyndelse til, at bemyndigede enheder og finansielle formidlere med interessesammenfald bidrager til at nå EU's politiske mål
  • institutionel indflydelse – udnyttelse af de involverede aktørers ekspertise i gennemførelsesprocessen

Derudover kan instrumenterne, når de gennemføres i partnerskab med offentlige og private institutioner, afhjælpe markedssvigt ved manglende ekstern finansiering (f.eks. til små og mellemstore virksomheder) og fjerne hindringer for privat finansiering.

Trustfonde

En trustfond er en puljefinansieringsordning, hvor flere donorer i fællesskab finansierer en foranstaltning på grundlag af fælles målsætninger og rapporteringskrav. De enkelte EU-trustfonde har deres egen bestyrelse, som træffer afgørelse om anvendelsen af puljen. En EU-trustfond optræder som en samlet enhed på vegne af EU og alle deltagende bidragydere.

Læs om de eksisterende EU-trustfonde og tildeling af midler.

Priser

En pris er et finansielt bidrag, der gives som belønning ved deltagelse i en konkurrence. Med priserne kan EU-institutionerne

  • anerkende fremragende indsatser og resultater
  • fremme investeringer – motiverende priser har til formål at tiltrække investeringer til bestemte områder, og de anvendes primært i Horisont Europa-programmet

Subsidier

Subsidier udgør en stor del af den finansiering, der tilvejebringes af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og de tager blandt andet form af indkomststøtte som direkte kontantbetalinger til landbrugere. Subsidier har også til formål at mindske de økonomiske og sociale forskelle i EU's fattigste regioner. Gennem EU's Samhørighedsfond tildeles subsidier som bidrag til infrastrukturprojekter og projekter til miljøbeskyttelse.

Offentlige indkøbskontrakter

Offentlige indkøb er indkøb af tjenesteydelser, varer eller bygge- og anlægsarbejder foretaget af en ordregivende myndighed (EU-institution eller lokal myndighed i et medlemsland) i form af en offentlig kontrakt.

Generelt adskiller offentlige kontrakter sig klart fra tilskud:

  • Ved kontrakter modtager den ordregivende myndighed mod betaling en vare eller tjenesteydelse, som den har brug for
  • Ved tilskud yder myndigheden et bidrag enten til et projekt, der gennemføres af en ekstern organisation, eller direkte til organisationen, fordi dens aktiviteter bidrager til EU's politiske mål

Hvis du leder efter offentlige indkøbskontrakter, kan du se under  udbudsmuligheder

Find en projektpartner

De fleste EU-finansierede projekter indebærer samarbejde mellem organisationer fra forskellige EU-lande eller associerede lande. Egnede partnere kan findes via forskellige søgetjenester.

Hvem kan være partner?

Alle virksomheder, organisationer eller ikke-statslige organisationer kan være partner, uanset hvor de kommer fra, forudsat at de er finansielt levedygtige og kvalificerede til at udføre de opgaver, der er angivet i projektforslaget.

De skal dog kunne dokumentere, at de har den operationelle og finansielle kapacitet til at udføre projektopgaverne i forslaget.

Partnersøgning

Ansøgerne kan frit finde deres egne partnere, men der findes forskellige partnersøgningstjenester som hjælp til at finde organisationer, der ønsker at deltage i projekter, eller hvor du kan slå tilbud om samarbejde op.

Portalen Funding & Tenders Opportunities viser finansierings- og udbudsmuligheder under programmer under direkte forvaltning. Værktøjet Partner search er en hjælp til at finde partnere til dit projekt blandt de mange deltagere i tidligere EU-projekter. Du kan vælge en organisation ud fra profil eller tidligere deltagelse.

Du kan også finde partnere til at deltage i et udbud som et konsortium. Du kan læse mere om begge dele under Sådan deltager du.

Afhængigt af det pågældende finansieringsprogram tilbyder de nationale kontaktpunkter også partnersøgningstjenester, hvor man finder detaljerede partnerprofiler og aktuelle anmodninger om partnerskab.

Læs om, hvordan man finder partnere inden for en række områder, og om tjenester, der kan hjælpe med det, bl.a.: