Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Преди да кандидатствате: финансиране от ЕС за начинаещи

Обща информация за видовете финансиране и начините за търсене на партньори, предназначена за лицата, които желаят да кандидатстват за финансиране от ЕС.

Видове финансиране

Съществуват различни видове финансиране: безвъзмездни средства, финансови инструменти (заеми, гаранции и капиталови инструменти), субсидии, доверителни фондове, награди и обществени поръчки. Правилата за изпълнение за всички видове финансиране се уреждат от Финансовия регламент.

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства представляват пряка финансова подкрепа от бюджета на Европейския съюз, предоставяна под формата на дарение на трети страни бенефициери (обикновено организации с нестопанска цел), които извършват дейности, допринасящи за изпълнението на политиките на ЕС. Тези разходи обикновено се управляват централизирано от Европейската комисия, било то пряко от собствените ѝ ведомства или непряко чрез агенции на ЕС, изпълнителни агенции или национални агенции.

Безвъзмездните средства са основна част от разходите на Европейския съюз и попадат в две широки категории:

  • безвъзмездни средства за финансиране на дейности, допринасящи за постигането на цел, която е част от политика на ЕС
  • безвъзмездни средства за финансиране на оперативните разходи на организации, преследващи цел от общ европейски интерес или цел, която е част от политика на ЕС.

Безвъзмездните средства се основават на действително направените от бенефициерите разходи за извършване на съответните дейности. Резултатите от дейностите остават собственост на бенефициерите.

Финансови инструменти

Финансовите инструменти представляват мерки за финансова подкрепа, която се предоставя като допълнителна подкрепа от бюджета, за да се реализират конкретни цели на политиките на Европейския съюз.

Инструментите могат да бъдат под формата на капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми или гаранции или други инструменти за поделяне на риска, като по целесъобразност могат да бъдат комбинирани с безвъзмездни средства. Чрез финансовите инструменти могат да бъдат постигнати:

  • финансов ефект — умножаване на оскъдните бюджетни ресурси чрез привличане на частни и публични средства в подкрепа на целите на политиката на ЕС
  • политически ефект — стимулиране на субектите, на които е възложено изпълнението на дейности, и финансовите посредници да преследват целите на политиката на ЕС чрез съгласуване на интересите
  • институционален ефект — използване на експертния опит на участниците във веригата на изпълнение.

Освен това тези инструменти, използвани в партньорство с публични и частни институции, помагат за преодоляване на пазарни дефекти при предоставянето на външно финансиране (например на малки и средни предприятия (МСП) и за избягване на изтласкването на частно финансиране.

Доверителни фондове

Доверителен фонд е механизъм за обединено финансиране, при който няколко донори съвместно финансират дадено действие въз основа на договорени от тях цели и формати за отчитане. Всеки доверителен фонд на ЕС има свой ръководен орган, който взема решения относно използването на обединените ресурси. Даден доверителен фонд на ЕС действа колективно от името на Съюза и всички участващи във финансирането на фонда субекти.

Вижте повече информация за съществуващите доверителни фондове на ЕС и разпределението на средствата.

Награди

Наградите представляват финансови средства, предоставени като възнаграждение в рамките на конкурс. Чрез награди институциите на ЕС:

  • отличават забележителни постижения и работа
  • насърчават инвестиции – стимулиращите награди имат за цел насочване на инвестиции към определени области и се използват главно в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

Субсидии

Субсидиите са голяма част от финансирането, предоставяно от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който предлага например преки парични плащания на земеделските стопани, за да увеличат доходите си. Субсидиите също така имат за цел намаляване на икономическите и социалните различия в най-бедните региони на ЕС. Чрез Кохезионния фонд на ЕС се отпускат субсидии за подпомагане на финансирането на инфраструктурни проекти и за опазване на околната среда.

Обществени поръчки

Обществените поръчки представляват възлагане от даден орган (институция на ЕС или местна администрация в държава членка) на извършването на услуги, доставки или строителни работи срещу заплащане.

По принцип има ясна разлика между обществени поръчки и безвъзмездни средства:

  • при обществените поръчки възлагащият орган получава срещу заплащане продукти или услуги, от които се нуждае
  • при безвъзмездните средства органът предоставя финансови средства за проект, осъществяван от външна организация, или директно на организацията, защото нейните дейности допринасят за целите на политиката на ЕС.

Ако търсите възможности за участие в обществени поръчки, вижте обявленията за обществени поръчки.

Търсене на партньори по проекти

Повечето финансирани от ЕС проекти включват сътрудничество между организации от различни страни от ЕС или асоциирани държави. Съществуват редица услуги за търсене, чрез които можете да намерите подходящи партньори.

Кой може да бъде партньор?

Всяка компания, организация или неправителствена организация може да бъде партньор, независимо от това къде се намира нейното седалище, при условие че е финансово жизнеспособна и квалифицирана да изпълнява задачите, посочени в предложението за проекта.

Трябва обаче да бъде представено доказателство за нейната оперативна и финансова способност да изпълнява задачи по проекта в рамките на предложението.

Търсене на партньори

Всеки кандидат е свободен сам да търси партньори, но съществуват и различни услуги за търсене на партньори, които могат да ви помогнат да намерите организации, желаещи да участват в предложения за проекти, или да публикувате свои собствени предложения за сътрудничество.

Порталът за възможности за финансиране и обществени поръчки съдържа информация за програмите, изпълнявани при пряко управление. Инструментът за търсене на партньори ще ви помогне да намерите партньори за вашия проект сред многото участници в предишни проекти на ЕС. Можете да избирате организации въз основа на техния профил или предишното им участие.

Можете също така да намерите партньори, когато искате да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка като консорциум. Повече информация ще намерите в раздела относно участието.

В зависимост от програмата за финансиране националните органи за контакт също предоставят услуги за търсене на партньори, като предлагат подробни профили на партньори и активни заявки за партньорство.

Можете да намерите информация и услуги за търсене на партньори в редица области, включително: