Skip to main content

Ceny

Některé ceny za inovace nebo ocenění dosažených úspěchů mohou být peněžité.

Podmínky

Evropská komise uděluje ceny jednotlivcům, jejichž projekty podporují společenský rozvoj. Většinou se jedná o vědce a výzkumné pracovníky. Vítězové získávají odměnu ve formě peněžních prostředků, publicity nebo podpory.

Ceny jsou udělovány v souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení. Nelze je udělit bez soutěže.

Pravidla soutěže stanovují:

 • kritéria způsobilosti
 • lhůtu pro registraci soutěžících, je-li požadována, a pro podání přihlášek
 • kritéria pro vyloučení ze soutěže
 • kritéria pro udělení ceny
 • výši peněžních částek udělovaných vítězům
 • mechanismy vyplácení cen vítězům v návaznosti na udělení ceny

Účastníci jsou o výsledku hodnocení přihlášek informováni co nejdříve a v každém případě do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy schvalující osoba přijala rozhodnutí o udělení ceny.

Podpora zelené a digitální transformace

Iniciativa nazvaná Nový evropský Bauhaus si klade za cíl být prostředkem k tomu, aby tzv. Zelená dohoda pro Evropu měla pro širokou veřejnost kulturní, pozitivní a hmatatelný přínos a brala v potaz jejich reálné potřeby. To, že se na ně při ekologické a digitální transformaci nezapomnělo, by měli všichni lidé mít možnost vidět a zažít, aby se s ní mohli ztotožnit a přesvědčit se, že tato transformace zvyšuje kvalitu života. Přečtěte si více o vítězích ceny Nového evropského Bauhausu za rok 2022

Podpora inovací

Ceny EU uděluje například vítězům soutěží v rámci stěžejního programu EU pro výzkum a inovace Horizont. V rámci této soutěže mohou získat odměnu ti, kdo definovanou výzvu splní nejefektivněji. Cílem je podnítit inovace a nalézt řešení problémů, které jsou podle Evropanů důležité.

Příklady ocenění EU a peněžních cen za inovativní řešení společenských problémů:

 • Evropská cena pro ženy inovátorky je peněžitá odměna udělovaná každý rok ženám, které vedou úspěšnou firmu, jež je příkladem inovací na trhu. Soutěžící musí prokázat schopnost přinést průlomové inovace, které mají reálný dopad a jsou inspirací pro ostatní.
 • Cena programu Horizont Evropské rady pro inovace je určena těm, kdo se snaží řešit významné problémy, před nimiž naše společnost stojí. Podmínky však nijak neomezují způsob řešení ani kdo se o cenu může ucházet. O cenu se mohou ucházet všichni ti, kdo přemýšlejí nekonvenčně nad rámec svého oboru či odvětví a kdo se s touto otázkou vypořádají nejlépe.
 • Cena Horizon Impact Award je udělována projektům, které přinášejí společnosti reálnou hodnotu.

Oslava evropské kultury

Evropská komise podporuje také iniciativy z evropského kulturního a audiovizuálního odvětví. Uděluje proto zvláštní ceny v rámci programu Kreativní Evropa. Účelem programu je zvyšovat povědomí o evropské kultuře a kulturním dědictví, zdůrazňovat excelenci a odměňovat dosažené úspěchy. 

Ocenění

Kategorie vítězů jsou většinou vypsány pro studenty, mladé lidi, odborníky, ale i pro veřejné subjekty.

Příklady vítězů předchozích ročníků:

 • vysokoškolský student, který se zabývá formováním politiky hospodářské soutěže v éře digitalizace 
 • mladá filmařka, která navrhla plakát pro evropský filmový festival
 • novinářka, která se zabývá problematikou migrace
 • učitel zkoumající osvědčené postupy ve výuce o EU 
 • čerstvý absolvent architektury, který se uchází o cenu pro mladé talentované architekty 
 • společnost, která navrhuje tzv. inkubační centra a osvědčené postupy v oblasti ochrany životního prostředí
 • místní úřad, který připravil program Evropského týdne mobility
 • zastupitel v členském státě EU, který ve své zemi propaguje nebo připravuje systém ocenění
 • jednotlivci či skupiny, které věnují svůj život obraně lidských práv a svobody myšlení (Sacharovova cena za svobodu myšlení)