Skip to main content

Podání žádosti

Obecné informace ohledně postupu pro podání žádosti, který se liší v závislosti na způsobu řízení a na programu, o který se ucházíte.

Každá výzva k podávání návrhů nebo nabídek má svá vlastní kritéria, požadavky a postup. Návod, jak návrh či nabídku podat, najdete vždy v konkrétní výzvě, na níž jste se rozhodli reagovat.

Poté, co si přečtete kritéria uvedená v konkrétní výzvě a usoudíte, že je splňujete, a jste tudíž způsobilí se výzvy účastnit, se budete možná muset zaregistrovat do zvláštní databáze. V pokynech k výzvě najdete přesné informace, zda a jakým způsobem to učinit. Možná také bude chtít najít pro svůj projekt partnera.

Příprava a předložení návrhu zabere určitý čas, a proto začněte s dostatečným předstihem. Všechny dokumenty, které musíte předložit, a tiskopisy, které musíte vyplnit, jsou uvedeny v pokynech pro vámi zvolenou výzvu. Pečlivě si je přečtěte a řiďte se jimi. V opačném případě může veřejný zadavatel váš návrh vyloučit jako nepřípustný.

Každý, kdo chce získat finanční prostředky EU, musí respektovat daná pravidla a postupy. Na tom je nutné trvat, jelikož je třeba zajistit, aby bylo každé euro vynaloženo transparentním a správným způsobem ve prospěch občanů EU. Unie ale svá rozpočtová pravidla neustále zjednodušuje a modernizuje, aby lidé měli k finančním prostředkům EU přístup a mohli financovat své projekty.

Vaše žádost bude přijata do další fáze řízení, pouze pokud bude úplná, výstižná a podaná včas prostřednictvím elektronické podatelny.

Programy financování Unie jsou prováděny jedním ze tří způsobů: přímé řízení, sdílené řízení nebo nepřímé řízení. Postup podání žádosti se liší v závislosti na způsobu řízení a na programu, o který se ucházíte. Více informací najdete na stránce věnované jednotlivým způsobům řízení.

Přímé řízení

Žádosti je nutné podat prostřednictvím portálu Evropské komise pro financování a veřejné zakázky. Běžný postup zahrnuje u grantů i veřejných zakázek tyto fáze: vyhledání výzvy, jejíž podmínky splňujete, nalezení projektového partnera, vytvoření účtu na portálu, registrace vaší organizace a předložení návrhu či nabídky.

Podrobné informace najdete na portálu pro financování a veřejné zakázky.

Sdílené řízení

Za výběrové a udělovací řízení, jakož i za monitorování a správu projektu, včetně provádění plateb, jsou odpovědné správní orgány členských států.

Členské státy musí dodržovat nařízení o společných ustanoveních, což je společný právní rámec pro osm fondů se sdíleným řízením:

Více informací najdete na stránce o vnitrostátních orgánech, které mají na starosti regionální a celostátní fondy v rámci rozpočtu EU na období 2014–2020. Aktuálně se připravuje internetová stránka, na níž budou uvedeny kontaktní místa v jednotlivých státech včetně možností financování z rozpočtu EU na období 2021–2027.

Nepřímé řízení

Pokud žádáte o finanční prostředky spravované prováděcím partnerem v rámci nepřímého řízení, musíte se řídit postupem pro podání žádosti, který stanovil tento prováděcí partner, jenž v dané pozici jedná jako veřejný zadavatel. Proto si na internetových stránkách prováděcího partnera ověřte konkrétní požadavky ohledně podání žádosti.

Níže jsou uvedeny příklady internetových stránek prováděcích partnerů, kteří přidělují peněžní prostředky EU v rámci nepřímého řízení.

Mezinárodní organizace

Specializované subjekty Unie

Decentralizované agentury

Decentralizované agentury se podílejí na provádění politik EU tím, že plní technické a vědecké úkoly. Spojením technických a odborných znalostí institucí EU a vnitrostátních orgánů přispívají k rozvoji spolupráce mezi Unií a členskými zeměmi. Jedná se zejména o tyto subjekty:

Společné podniky (partnerství veřejného a soukromého sektoru)

Subjekty členských států

Členské státy pověřují určité subjekty prováděním konkrétních programů EU nebo možností financování, například:

Jak se stát prováděcím partnerem

Subjekty nebo osoby, které chtějí působit v rámci nepřímého řízení, musí spadat do zvláštních kategorií vymezených ve finančním nařízení, které stanoví rámec pro využívání rozpočtu Unie. Nejprve však musí provést předběžné posouzení svých systémů, pravidel a postupů, aby se zajistilo, že fond EU, který jim bude přidělen, bude řádně spravován.

Další informace o předběžném posouzení