Skip to main content

Financování podle způsobu řízení

Financování z EU řídí Komise společně s členskými státy nebo prováděcími partnery. Způsob řízení určuje postupy pro podávání a hodnocení žádostí.

Tři typy řízení

Všechny programy financované z rozpočtu EU spadají do jednoho ze tří způsobů provádění v závislosti na povaze daného financování:

  • přímé řízení: financování z EU řídí přímo Evropská komise
  • sdílené řízení: financování společně řídí Evropská komise a orgány členských států
  • nepřímé řízení: financování řídí partnerské organizace nebo jiné subjekty v EU či mimo ni

V praxi to znamená, že přestože Unie poskytuje finanční prostředky na konkrétní program nebo projekt, ne vždy je sama přímo zapojena do jeho každodenního řízení. Za plnění valné části rozpočtu EU odpovídají členské státy, konečnou odpovědnost za jeho plnění však nese Komise.

Komise proto pečlivě a efektivně kontroluje, jak jsou finanční prostředky EU vynakládány. Jednotlivé postupy se liší v závislosti na způsobu provádění programu.

Chcete-li získat finanční prostředky na realizaci vašeho projektu, musíte jako žadatel nejdříve najít výzvu k podávání návrhů, která odpovídá vašemu záměru, pečlivě si prostudovat specifické pokyny pro podání žádosti a následně podle nich postupovat. V každé výzvě jsou pokyny jiné. Váš projekt bude o financování soutěžit s dalšími projekty, které v rámci dané výzvy podají ostatní žadatelé.

Přímé řízení

V rámci přímého řízení je Evropská komise přímo odpovědná za všechny kroky v provádění programu:

  • zveřejnění výzev k podávání návrhů
  • hodnocení předložených návrhů
  • podpis grantových dohod
  • monitorování realizace projektu
  • posouzení výsledků
  • provedení plateb

Tyto úkoly plní útvary Evropské komise v jejím ústředí, v delegacích EU nebo prostřednictvím výkonných agentur EU. Žádná třetí strana se tohoto postupu neúčastní. Na programy prováděné v rámci přímého řízení připadá přibližně 20 % rozpočtu EU na období 2021–2027.

Příkladem programu řízeného přímo Komisí je Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME), jehož hlavním cílem je podpora zakládání a rozšiřování MSP. Pokud o finanční podporu z EU žádá podnikatel, je kontaktním a řídicím útvarem Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, která program COSME řídí.

Výzvy k podávání návrhů v rámci přímého řízení se zveřejňují na portálu pro financování a veřejné zakázky (SEDIA).

Velká část finančních prostředků z dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU bude rovněž prováděna způsobem přímého řízení, zejména v rámci Nástroje pro oživení a odolnost (RRF), z něhož bude poskytnuto 723,8 mld. eur ve formě úvěrů a grantů na podporu reforem a investic prováděných členskými státy.

Vzhledem k výjimečné povaze RRF se bude jeho provádění řídit zvláštními postupy. Finanční prostředky budou vypláceny přímo členským státům, a to na základě pokroku dosaženého v realizaci vnitrostátních plánů na podporu oživení a odolnosti.

Tyto plány by měly účinně řešit problémy zjištěné v rámci evropského semestru, zejména doporučení pro jednotlivé země přijatá Radou. Měly by rovněž zahrnovat opatření, která řeší výzvy a využívají přínosy ekologické a digitální transformace.

Další informace o provádění RRF ze strany členských států najdete na stránce věnované Nástroji pro oživení a odolnost.

Srovnávací přehled ukazatelů oživení a odolnosti

Sdílené řízení

V rámci sdíleného řízení jsou za provádění konkrétního programu odpovědné jak Evropská komise, tak vnitrostátní orgány v členských státech, jako jsou ministerstva a veřejné instituce. Tímto způsobem je řízeno přibližně 70 % programů EU.

Pokud jste například zemědělec hospodařící na území EU a chcete začít pěstovat biorajčata, můžete požádat o finanční prostředky na svůj projekt z fondů společné zemědělské politiky (SZP). Za tímto účelem se musíte nejdříve obrátit na ministerstvo zemědělství vaší země nebo úřad s obdobnou kompetencí, který je pověřen správou finančních prostředků jménem EU.

Správní orgány členských států (na celostátní, regionální a místní úrovni) vybírají projekty, které budou financovány, a přebírají odpovědnost za jejich každodenní řízení. Komise ve spolupráci s členskými státy zajišťuje úspěšné dokončení projektů a dohlíží na řádné vynaložení finančních prostředků.

Přehled jednotných vnitrostátních portálů pro fondy se sdíleným řízením

Přístup k regionálním fondům EU

Řídicí orgány mající na starosti regionální a celostátní fondy

EuroAccess: bezplatný online vyhledavač aktuálních možností financování, které slouží ke zvýšení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie a jejích makroregionů.

Fondy společné zemědělské politiky

Programy rozvoje venkova podle zemí

Vyhledávání partnerů k financování v oblasti vzdělávání

Možnosti financování v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování

Evropský sociální fond: podpora ve vaší zemi

Strukturální fondy v období 2014–2020

Vzhledem ke své dlouhodobé povaze může být provádění některých projektů financovaných ze strukturálních fondů delší než období dlouhodobého rozpočtu. Pokud jde o víceletý finanční rámec na období 2014–2020, mohou členské státy stále přidělovat finanční prostředky až do konce roku 2023. Přehled těchto fondů najdete zde – evropské strukturální a investiční fondy 2014–2020.

Nepřímé řízení

Některé programy financování jsou částečně nebo plně prováděny s podporou různých subjektů, např. vnitrostátních orgánů nebo mezinárodních organizací. Většina rozpočtu EU vyčleněného například na humanitární pomoc a mezinárodní rozvoj je prováděna formou nepřímého řízení.

Jako příklad lze uvést finanční podporu na boj proti šíření nákazy virem Ebola v západní Africe či pomoc lidem postiženým zemětřesením v Nepálu v roce 2015. Na programy prováděné způsobem nepřímého řízení připadá přibližně 10 % celkového rozpočtu EU.

V rámci tohoto způsobu řízení Komise deleguje úkoly plnění rozpočtu na různé typy prováděcích partnerů, například:

Další příklady prováděcích partnerů v rámci nepřímého řízení najdete na stránce Podání žádosti.

Kontaktní místa pro program Erasmus+