Skip to main content

Följ lagstiftningsarbetet

Alla kan följa EU:s lagförslag genom hela beslutsprocessen.

Prioriteringar

Varje höst fastställer kommissionen sina prioriteringar för det kommande året i sitt arbetsprogram. Därefter enas kommissionen, rådet och Europaparlamentet om de lagstiftningsprioriteringar som ska ingå i den årliga gemensamma förklaringen.

Kommissionens arbetsprogram

Gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019

Gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017

Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

Planering och förslag

Som ett led i arbetet för bättre lagstiftning kan privatpersoner, företag och intressegrupper följa kommissionens initiativ under hela beslutsprocessen.

Kommissionens planerade initiativ

Färdplaner och konsekvensbedömningar för nya initiativ och utvärderingar

Konsekvensbedömningar och yttranden från nämnden för lagstiftningskontroll

Register över kommissionens expertgrupper

Antagande

Alla intresserade kan följa kommissionens initiativ genom EU:s och medlemsländernas lagstiftningsarbete, från förslaget till förhandlingarna i rådet och Europaparlamentet och det slutliga antagandet och införlivandet i nationell lagstiftning.

Du kan också följa EU-initiativ som inte behöver gå igenom hela lagstiftningsprocessen, dvs. delegerade akter och genomförandeakter.

Kommissionens lagförslag och konsekvensbedömningar

Följ ett lagförslag genom processen

Yttranden från de nationella parlamenten och kommissionens svar

Interinstitutionellt register över delegerade akter

Registret över kommittéhandlingar – genomförandeakter

Tillämpning

Du kan också följa ländernas åtgärder för att införliva EU-lagarna i sin nationella lagstiftning och kommissionens överträdelseförfaranden mot EU-länder.

Nationella införlivandeåtgärder

Överträdelsebeslut

Utvärdering och förbättring

Kommissionen utvärderar fortlöpande EU-lagstiftningen för att se om den tillgodoser invånarnas och företagens behov, till lägsta möjliga kostnad. Refitprogrammet, utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten bidrar till enklare EU-lagstiftning och lägre kostnader för att tillämpa den.

Refitplattformen samlar rutinerade experter från näringslivet, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och EU-länderna. De ger kommissionen råd om hur EU-lagarna kan bli effektivare och mer ändamålsenliga samtidigt som man minskar bördan och bidrar till de politiska målen.

Förenklad EU-lagstiftning genom Refitplattformen

Planerade utvärderingar och studier – fr.o.m. 2015

Utvärderingsresultat i kommissionens arbetsdokument

Rapporter från externa konsulter