Skip to main content

RepowerEU – trygg och hållbar energi till ett överkomligt pris

Åtgärder inom RepowerEU

Det nya geopolitiska läget och utvecklingen på energimarknaden gör att vi verkligen måste skynda på omställningen till ren energi och minska EU:s beroende av opålitliga leverantörer och priskänsliga fossila bränslen.

RepowerEU är EU-kommissionens plan för att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

85 procent av invånarna i EU anser att EU bör minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt, som stöd för Ukraina. Genom att agera enat kan EU åstadkomma detta snabbare.

RepowerEU-planen innehåller en rad åtgärder för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen, samtidigt som man gör EU:s energisystem mer resilient. Planen bygger på de här tre åtgärderna:

Diversifiering

EU samarbetar med internationella partner för att hitta alternativ energiförsörjning. På kort sikt behöver vi så fort som möjligt alternativa leverantörer av gas, olja och kol, och på längre sikt kommer vi även att behöva förnybar vätgas.

Besparingar

Alla kan spara energi, både privatpersoner, företag och organisationer. Små beteendeförändringar kan göra stor skillnad, om alla tar sitt ansvar. Dessutom kommer det att krävas beredskapsåtgärder vid avbrott i försörjningen.

Snabbare omställning till ren energi

Förnybar energi är den billigaste och renaste energikällan som finns och kan produceras inom EU och minskar därmed vårt importbehov. RepowerEU snabbar på den gröna omställningen och stimulerar till omfattande investeringar i förnybar energi. Vi måste också hjälpa industrin och transportsektorn att snabbare fasa ut fossila bränslen för att minska både utsläppen och beroendet.

Ren energi

Att sätta stopp för EU:s beroende av ryska fossila bränslen kommer att kräva en kraftigt ökad användning av förnybar energi och snabbare elektrifiering. Dessutom måste vi ersätta fossilbaserad uppvärmning och fossilbaserade bränslen i industrin, byggnader och transportsektorn. Omställningen till ren energi kommer att leda till lägre energipriser och minskat importberoende. 

Förnybar energi är den billigaste och renaste energin som finns. Den kan också produceras i EU vilket gör att vårt importbehov minskar. Kommissionen föreslår att EU:s mål för andelen förnybar energi för 2030 höjs från 40 till 45 procent. Genom RepowerEU-planen kan den totala kapaciteten för förnybar energiproduktion öka till 1 236 GW år 2030, vilket kan jämföras med 55 %-paketets mål på 1 067 GW.

EU:s strategi för solenergi kommer att sätta fart på utbyggnaden av solcellsenergi. Strategin, som ingår i RepowerEU-planen, har som mål att det i elnätet ska finnas mer än 320 GW nyinstallerad solcellsenergi senast 2025, vilket är mer än dubbelt så mycket som dagens nivå, och nästan 600 GW senast 2030. Denna ytterligare kapacitet förväntas ersätta förbrukningen av 9 miljarder kubikmeter naturgas varje år fram till 2027.

Ren industri

Genom att ersätta kol, olja och gas i industriella processer kan vi minska beroendet av ryska fossila bränslen samtidigt som vi ställer om till renare energikällor, ökar industrins konkurrenskraft och stärker det tekniska ledarskapet internationellt. 

 • Genom elektrifiering, energieffektivitet och en större andel förnybar energi kan industrin minska sin användning av naturgas med 35 miljarder kubikmeter fram till 2030, vilket är mer än 55 %-paketets mål.
 • Den största minskningen, nästan 22 miljarder kubikmeter gas, kan göras vid tillverkning och raffinering av icke-metalliska mineraler, cement, glas, keramik och kemikalier.
 • Omkring 30 procent av EU:s primära stålproduktion förväntas bli koldioxidfri med hjälp av förnybar vätgas fram till 2030.

Industrisektorn spelar också en viktig roll i att skala upp tillverkningen av den utrustning och de komponenter som krävs för att snabbt omvandla vårt energisystem.

Energibesparingar

Att spara energi är det billigaste, säkraste och renaste sättet att minska vårt beroende av importerade fossila bränslen från Ryssland. Vi kan alla enkelt hjälpa till att minska energiförbrukningen, som konsumenter eller företag och inom alla industrisektorer. I kombination med energisparåtgärder kan våra individuella insatser påverka priserna positivt genom att direkt sänka våra energiräkningar, göra vår ekonomi mer resilient och påskynda EU:s omställning till ren energi.

Det finns många sätt att spara energi i vardagen. Vi kan

 • sänka värmen eller använda mindre luftkonditionering
 • använda hushållsapparater mer effektivt
 • köra bränslesnålare
 • använda kollektivtrafik, cykla eller gå i större utsträckning
 • släcka lamporna.

Alla energianvändare måste känna till hur de bäst kan spara energi och vilka åtgärder som är effektivast. Kommissionen kommer att ge allmänheten riktad information för att hjälpa oss alla att göra välgrundade val och energisnåla inköp. Kommissionen vill samarbeta med organisationer som Internationella energiorganet, medlemsländerna och lokala myndigheter för att kartlägga och främja de effektivaste energisparåtgärderna.

We are also working together with organisations like the International Energy Agency, Member States and local authorities to identify and promote the most effective energy saving actions.

Finansiering av RepowerEU

Det behövs ytterligare 210 miljarder euro i investeringar fram till 2027 för att fasa ut importen av ryska fossila bränslen, som för närvarande kostar EU:s skattebetalare närmare 100 miljarder euro per år. 

Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är själva kärnan i genomförandet av RepowerEU-planen, och bidrar med ytterligare EU-finansiering. Medlemsländerna bör lägga till ett RepowerEU-kapitel till sina återhämtnings- och resiliensplaner för att styra investeringar till RepowerEU-prioriteringar och genomföra de reformer som krävs.

Medlemsländerna kan använda de återstående RRF-lånen (i nuläget 225 miljarder euro) och nya RRF-bidrag som ska finansieras genom att auktionera ut de utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem, som för närvarande finns i reserven för marknadsstabilitet (ytterligare 20 miljarder euro).

Andra finansieringskällor för RepowerEU:

 • Sammanhållningspolitiska fonder
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Fonden för ett sammanlänkat Europa
 • Innovationsfonden
 • Nationell finansiering och EU-finansiering som stöd för RepowerEU-målen
 • Nationella statsfinansiella åtgärder
 • Privata investeringar
 • Europeiska investeringsbanken

Internationellt samarbete

Kommissionen vill skapa långsiktiga och ömsesidigt gynnsamma partnerskap för att främja förnybar energi, öka energieffektiviteten runt om i världen och samarbeta om grön teknik och innovation. EU:s nya energiplattform kommer att vara viktig när det gäller att samla efterfrågan, samordna användningen av infrastruktur, förhandla med internationella partner och förbereda för gemensamma gas- och vätgasinköp.

Åtgärder:

 • Öka leveranserna av flytande naturgas (LNG) från USA och Kanada samt rörledningsgas och LNG från Norge.
 • Öka samarbetet med Azerbajdzjan, särskilt om den södra gaskorridoren.
 • Öka leveranserna av LNG genom politiska avtal med gasleverantörer som Egypten och Israel.
 • Återuppta energidialogen med Algeriet.
 • Fortsätta samarbetet med de främsta producenterna bland Gulfstaterna, bland annat Qatar, och med Australien.
 • Samordna med andra aktörer som köper gas, som Japan, Kina och Sydkorea.
 • Undersöka exportpotentialen i länder i Afrika söder om Sahara, som Nigeria, Senegal och Angola.

EU kommer också att fortsätta samarbetet inom G7, G20 och andra internationella forum som Opec och IEA för att se till att de globala oljemarknaderna fungerar bra.

Tidslinje

 1. 14 december 2022

  Europaparlamentet och rådet når en politisk överenskommelse om finansieringen av RepowerEU. Därmed kan EU-länderna införa RepowerEU-kapitel i sina återhämtnings- och resiliensplaner.

 2. 9 december 2022

  En ny industriallians ska öka solenergin och stärka energiförsörjningen i EU.

 3. 9 november 2022

  Kommissionen påskyndar den gröna omställningen från rysk gas genom att snabba på tillståndsgivningen för förnybar energi.

 4. 26 juli 2022

  På grundval av kommissionens förslag når rådet en överenskommelse om en välordnad och samordnad minskning av gasförbrukningen i EU för att förbereda inför den kommande vintern.

 5. 20 juli 2022

  Spara gas för en säker vinter: Kommissionen föreslår en plan för att minska efterfrågan på gas för att förbereda EU för minskad tillgång.

 6. 18 juli 2022

  EU och Azerbajdzjan undertecknar ett nytt samförståndsavtal om ett strategiskt partnerskap på energiområdet, som lägger grunden för ett långsiktigt partnerskap för energieffektivitet och ren energi. Tack vare avtalet kommer kapaciteten i den södra gaskorridoren att fördubblas så att minst 20 miljarder kubikmeter gas om året kan levereras till EU senast 2027.

 7. 15 juli 2022

  Kommissionen godkänner IPCEI Hy2Tech, det hittills första viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse inom vätgassektorn. Projektet ska utveckla innovativa tekniker för värdekedjan för vätgas för att fasa ut fossila bränslen i industriella processer och transporter. Det omfattar 35 företag och 41 projekt från 15 medlemsländer.

 8. 27 juni 2022

  Nya regler för lagring av gas antas. De kommer att stärka EU:s gasförsörjningstrygghet inför kommande vintrar. Enligt de nya reglerna måste EU-länderna fylla sina lagringsanläggningar till 80 procent av kapaciteten senast i november i år, och till 90 procent under åren därefter.

 9. 23 juni 2022

  EU och Norge enas om att fördjupa sitt partnerskap för att säkra ytterligare gasleveranser från Norge på kort och lång sikt, råda bot på de höga energipriserna och stärka samarbetet om ren energi, bland annat vätgas.

 10. 17 juni 2022

  EU, USA och ytterligare elva länder lanserar Energispåret (Energy Pathway) inom den globala utfästelsen om metan. Målet är att snabba på minskningarna av metanutsläpp inom olje- och gassektorn för att främja både klimatframsteg och energitrygghet.

 11. 15 juni 2022

  EU, Egypten och Israel undertecknar ett trilateralt samförståndsavtal för export av naturgas till Europa. Naturgas från Israel, Egypten och andra källor i östra Medelhavsområdet kommer att transporteras till Europa via Egyptens infrastruktur för export av LNG.

 12. 25 maj 2022

  Kommissionen inrättar arbetsgruppen för EU:s energiplattform för att säkra alternativa energileveranser.

 13. 18 maj 2022

  Kommissionen lägger fram RepowerEU, en plan för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och gå vidare med den gröna omställningen.

Dokument

 • Communication

REPowerEU related documents

A clear and complete repository of the thematic areas that are shaping the REPowerEU initiative

17 MAJ 2022
Questions and answers about REPOwerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2022
Factsheet: REPowerEU actions
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2022
Factsheet: Financing REPowerEU
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2022
Factsheet: Clean energy
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2022
Factsheet: Energy savings
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2022
Factsheet: International energy strategy
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner