Skip to main content

Euroopa oskusteaasta 2023

Toetame konkurentsivõimet, osalust ja talenti

Vajalike oskustega töötajate olemasolu toetab ka kestlikku majanduskasvu, soodustab innovatsiooni ja parandab ettevõtete konkurentsivõimet. Euroopa oskusteaasta 2023 aitab ettevõtetel, eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, lahendada oskuste nappuse probleemi ELis. Selle raames edendatakse ümber- ja täiendusõppe mõtteviisi, aidates inimestel omandada kvaliteetsete töökohtade jaoks õigeid oskusi. 

Rohe- ja digiüleminek pakuvad inimestele ja ELi majandusele uusi võimalusi.

Kvalifitseeritud töötajatel on paremad töövõimalused ja nad osalevad ühiskonnas täiel määral. Sellega tagatakse, et majanduse taastumine ning rohe- ja digiüleminek on sotsiaalselt aus ja õiglane.

Peame pöörama rohkem tähelepanu investeeringutele kutseharidusse ja täiendusõppesse. Vajame paremat koostööd ettevõtetega, sest nemad teavad kõige paremini, mida nad vajavad. Ning peame viima need vajadused vastavusse inimeste püüdlustega. Kuid peame ka Euroopasse meelitama vajalike oskustega tööjõudu, mis aitavad ettevõtteid ja tugevdavad Euroopa majanduskasvu.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen
UVD

Uus hoog elukestvale õppele

Euroopa oskusteaasta annab uue hoo, et saavutada ELi 2030. aasta sotsiaalsed eesmärgid, et vähemalt 60% täiskasvanutest osaleks igal aastal koolitusel ja vähemalt 78% tööhõives. 

Algatus aitab kaasa ka 2030. aasta digikompassi eesmärkide saavutamisele, mille kohaselt antakse ELis 2030. aastaks vähemalt 80%-le täiskasvanutest põhilised digioskused ja võetaks tööle 20 miljonit IKT-spetsialisti. 

Praegu märgib rohkem kui kolm neljandikku ELi ettevõtetest, et neil on raskusi vajalike oskustega töötajate leidmisega, samas kui ainult 37% täiskasvanutest osaleb korrapäraselt koolitusel. 

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks näitab, et neljal täiskasvanul kümnest ja igal kolmandal Euroopas töötaval inimesel puuduvad põhilised digioskused. Naised on tehnoloogiaga seotud kutsealadel ja õpingutel alaesindatud, kusjuures ainult üks viiest IKT-spetsialistist ja üks kolmest teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) eriala lõpetanust on naine.

77%
Nende ELi ettevõtete osakaal, mis on teatanud raskustest vajalike oskustega töötajate leidmisel:
20 miljonit IKT-spetsialisti
2030. aastaks tuleks ELis tööle võtta
60% täiskasvanutest
2030. aastaks peaks osalema igal aastal mõnel koolitusel

Kuidas me seda teeme?

Soovime teha koostööd Euroopa Parlamendi, ELi liikmesriikide, sotsiaalpartnerite, tööturuasutuste, kaubandus- ja tööstuskodade, haridus- ja koolitusteenuste osutajate, töötajate ja ettevõtjatega, et tõhustada ja edendada oskuste arendamist kohapeal.  

Soodustame suuremaid, tõhusamaid ja kaasavamaid investeeringuid koolitusse ja täiendusõppesse.

Tagame oskuste vastavuse tööturu vajadustele, tehes sealhulgas koostööd ka sotsiaalpartnerite ja ettevõtjatega.

Sobitame inimeste püüdlusi ja oskusi tööturul pakutavate võimalustega, eelkõige rohe- ja digiüleminekut ning majanduse taastumist silmas pidades.

Oskuste ja andekate inimeste ligimeelitamine kolmandatest riikidest, sealhulgas parandades õppimisvõimalusi ja liikuvust ning hõlbustades kvalifikatsioonide tunnustamist.

Komisjon tõstab esile asjakohased ELi algatused ja rahastamisvõimalused, et toetada nende meetmete kasutuselevõttu, rakendamist ja elluviimist kohapeal. Korraldatakse üritusi ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et toetada partnerite vastastikust õpet täiendus- ja ümberõppes.

Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas kaasata tööturule rohkem inimesi, eelkõige naisi ja noori ning ennekõike mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori;
 

ELi algatused, millega toetatakse oskuste arendamist

Euroopa oskusteaasta puhul tugineb EL paljudele käimasolevatele algatustele, mis on muu hulgas järgmised:

Oskuste ELi-poolne rahastamine

Täiendus- ja ümberõppesse tehtavateks investeeringuteks on võimalik saada märkimisväärses mahus ELi rahastust ja tehnilist toetust.

Järgmised sammud

Pärast Euroopa Parlamendi aruande vastuvõtmist alustavad kaks kaasseadusandjat – Euroopa Parlament ja nõukogu – läbirääkimisi Euroopa oskusteaastat käsitleva otsuse vastuvõtmiseks, võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee arvamusi. 

Ajajoon

 1. 6. veebruar 2023

  Hääletus Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis 

 2. 8. detsember 2022

  Ministrid leppisid tööhõive ja sotsiaalpoliitika nõukogus (EPSCO) kokku nõukogu seisukohas, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu otsus 2023. aasta Euroopa oskusteaastaks nimetamise kohta

 3. 12. oktoober 2022

  Komisjon võtab vastu ettepaneku Euroopa oskusteaasta 2023 kohta 

 4. 14. september 2022

  President von der Leyen teeb oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ettepaneku nimetada 2023. aasta Euroopa oskusteaastaks 

Dokumendid

12 DETSEMBER 2022
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Skills 2023
English
(793.49 KB - PDF)
Laadige alla