Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Европейска година на уменията (2023 г.)

Подкрепа за конкурентоспособността, участието и талантите

Наличието на работна сила с търсени умения допринася за устойчив растеж, води до повече иновации и до подобряване на конкурентоспособността на дружествата. Европейската година на уменията (2023 г.) ще помогне на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, да се справят с недостига на умения в ЕС. Тя ще насърчава нагласа за преквалификация и повишаване на квалификацията, като помага на хората да придобият подходящите умения за качествени работни места. 

Екологичният и цифровият преход разкриват нови възможности за хората и икономиката на ЕС.

Квалифицираните работници ще се радват на по-добри възможности за работа и ще участват пълноценно в обществото. Това е от ключово значение, за да се гарантира, че икономическото възстановяване и екологичният и цифровият преход са социално справедливи и честни.

Ето защо трябва да инвестираме много повече в образованието и повишаването на квалификацията. Нуждаем се от по-добро сътрудничество с предприятията, защото те най-добре знаят от какво имат нужда. Трябва също така да съчетаем по-добре тези нужди с целите и желанията на самите търсещи работа лица по отношение на професионалното им развитие. Освен това искаме да привлечем по-целенасочено квалифицирани специалисти от чужбина, които да укрепят местните предприятия и растежа на Европа.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
UVD

Нов тласък за ученето през целия живот

Европейската година на уменията ще даде нов тласък за постигане на социалните цели на ЕС за 2030 г. за ежегодно обучение на най-малко 60 % от възрастните и за най-малко 78 % заетост. 

Инициативата също така ще спомогне за постигането на целите на Цифровия компас до 2030 г. за най-малко 80 % от възрастните с основни цифрови умения и 20 милиона заети специалисти в областта на ИКТ в ЕС. 

Понастоящем повече от три четвърти от дружествата в ЕС заявяват, че срещат трудности при намирането на работници с необходимите умения, докато едва 37 % от възрастните редовно преминават обучение. 

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото показва, че 4 от всеки 10 възрастни и всяко трето лице, което работи в Европа, не притежават основни цифрови умения. Жените са недостатъчно представени в професиите и образованието, свързани с технологиите, като едва 1 от 5 специалисти в областта на ИКТ и 1 от 3 завършили висше образование в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) са жени.

77 %
от предприятията в ЕС съобщават за трудности при намирането на работници с необходимите умения
20 милиона
специалисти в областта на ИКТ трябва да бъдат наети в ЕС до 2030 г.
60 %
от възрастните трябва да участват в обучение всяка година до 2030 г.

Как ще постигнем това

Предлагаме — в сътрудничество с Европейския парламент, държавите — членки на ЕС, социалните партньори, службите по заетостта, търговските и промишлените камари, доставчиците на образование и обучение, работниците и предприятията — да се ускори и насърчи развитието на умения по места.  

Насърчаване на по-големи, по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията.

Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, включително чрез сътрудничество със социалните партньори и предприятията.

Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване.

Привличане на умения и таланти от трети държави, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилност и улесняване на признаването на квалификациите.

Комисията ще наблегне на съответните инициативи и финансиране от ЕС, за да подкрепи тяхното възприемане, изпълнение и постигане на резултати по места. Ще бъдат организирани прояви и кампании за повишаване на осведомеността в подкрепа на взаимното обучение на партньорите в областта на повишаването на квалификацията и преквалификацията.

Специално внимание ще бъде отделено на активизирането на повече хора на пазара на труда, по-специално на жените и младите хора, особено тези, които не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение.
 

Инициативи на ЕС в подкрепа на развитието на умения

За Европейската година на уменията ЕС ще се опре на много текущи инициативи, включително:

Финансиране от ЕС за умения

Налице е значително финансиране и техническа подкрепа от ЕС за инвестиции в повишаване на квалификацията и преквалификация:

Следващи стъпки

След приемането на доклада на Европейския парламент двамата съзаконодатели — Европейският парламент и Съветът — ще започнат преговори за приемане на решението за Европейската година на уменията, като се вземат предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. 

Хронология

 1. 6 февруари 2023 г.

  Гласуване в Европейския парламент, насрочено в комисията по заетост и социални въпроси 

 2. 8 декември 2022 г.

  Министрите в рамките на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) постигат съгласие по позицията на Съвета относно предложението за решение за определяне на 2023 г. за Европейска година на уменията

 3. 12 октомври 2022 г.

  Комисията приема предложението си за Европейската година на уменията (2023 г.) 

 4. 14 септември 2022 г.

  Председателят Фон дер Лайен предлага в речта си за състоянието на Съюза 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията 

Документи

12 ДЕКЕМВРИ 2022
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Skills 2023
English
(793.49 KB - PDF)
Изтегляне