Prejsť na hlavný obsah

Európsky rok zručností 2023

Podpora konkurencieschopnosti, účasti a talentov

Pracovná sila vybavená zručnosťami, po ktorých je dopyt, prispieva k udržateľnému rastu, vedie k početnejším inováciám a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov. Európsky rok zručností 2023 pomôže spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, riešiť nedostatok zručností v EÚ. Podporí zmýšľanie zamerané na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností, čo ľuďom pomôže získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta. 

Zelená a digitálna transformácia ponúkajú ľuďom a hospodárstvu EÚ nové príležitosti.

Kvalifikovaní pracovníci budú mať lepšie pracovné príležitosti a budú sa môcť plne zapojiť do spoločnosti. Tak sa zaručí, že hospodárska obnova, ako aj zelená a digitálna transformácia budú sociálne spravodlivé a vyvážené.

UVD

Musíme sa oveľa viac zamerať na naše investície do odborného vzdelávania a zvyšovania úrovne zručností. Potrebujeme lepšie spolupracovať so spoločnosťami, keďže len ony najlepšie vedia, čo potrebujú. Tieto potreby musíme zosúladiť s ambíciami ľudí. Musíme však takisto prilákať na náš kontinent tie správne zručnosti, ktoré pomáhajú podnikom a posilňujú rast Európy.

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie

Nový impulz pre celoživotné vzdelávanie

Európsky rok zručností poskytne nový impulz na dosiahnutie sociálnych cieľov EÚ do roku 2030, ktoré spočívajú v zabezpečení najmenej 78 % zamestnanosti a toho, aby sa aspoň 60 % dospelých zúčastňovalo každoročne na odbornej príprave. 

Iniciatíva takisto pomôže dosiahnuť ciele Digitálneho kompasu do roku 2030, ktoré spočívajú v zabezpečení toho, aby aspoň 80 % dospelých malo základné digitálne zručnosti a aby sme mali v EÚ 20 miliónov zamestnaných odborníkov na IKT. 

V súčasnosti viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ uvádzajú, že majú ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami, a len 37 % dospelých sa pravidelne zapája do odbornej prípravy. 

indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti vyplýva, že štyria z desiatich dospelých a každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Ženy sú nedostatočne zastúpené v povolaniach a štúdiách súvisiacich s technológiami, keďže len jedna pätina špecialistov na IKT a jedna tretina absolventov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) sú ženy.

77 %
spoločností EÚ uvádza ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami
20 miliónov
špecialistov na IKT by malo byť zamestnaných v EÚ do roku 2030
60 %
dospelých by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave do roku 2030

Ako to dosiahneme

V spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ, sociálnymi partnermi, službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými komorami, poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy, pracovníkmi a podnikmi navrhujeme zintenzívniť a podporiť rozvoj zručností v praxi.  

 • Vocational Education and Training School in Netherlands

  Budeme podporovať vyššie, účinnejšie a inkluzívnejšie investície do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností.

 • Vocational Education and Training School in Netherlands

  Zabezpečíme, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj spoluprácou so sociálnymi partnermi a podnikmi.

 • Vehicle Emissions Laboratories of the Joint Research Centre (JRC)

  Zosúladíme ambície a nadobudnuté zručnosti ľudí s príležitosťami na trhu práce, zvlášť pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu a oživenie hospodárstva.

 • research

  Budeme sa snažiť prilákať zručnosti a talenty z tretích krajín, a to aj posilnením vzdelávacích príležitostí a mobility a uľahčením uznávania kvalifikácií.

Komisia bude klásť dôraz na príslušné iniciatívy a financovanie EÚ s cieľom podporiť ich zavádzanie, vykonávanie a realizáciu v praxi. Uskutočnia sa podujatia a osvetové kampane na podporu vzájomného učenia partnerov v oblasti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie.

Osobitný dôraz sa bude klásť na aktiváciu väčšieho počtu ľudí na trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, zvlášť takých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
 

Iniciatívy EÚ na podporu rozvoja zručností

Pokiaľ ide o Európsky rok zručností, EÚ bude vychádzať z mnohých prebiehajúcich iniciatív:

Financovanie zručností z prostriedkov EÚ

Na podporu investícií do zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie sú k dispozícii značné finančné prostriedky, ako aj technická podpora zo strany EÚ:

Chronologický prehľad

 1. 7. marca 2023

  Politická dohoda Európskeho parlamentu a členských štátov

 2. 9. februára 2023

  Európsky parlament prijíma správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku zručností 2023 

 3. 8. decembra 2022

  Ministri sa na zasadnutí Rady pre zamestnanosť a sociálnu politiku (EPSCO) dohodli na pozícii Rady k návrhu rozhodnutia vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností

 4. 12. októbra 2022

  Komisia prijala svoj návrh týkajúci sa Európskeho roka zručností 2023 

 5. 14. septembra 2022

  Predsedníčka von der Leyenová navrhla vo svojom prejave o stave Únie, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom zručností 

Dokumenty

12. DECEMBRA 2022
Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Skills 2023