Skip to main content

Eiropas Mikroshēmu akts stiprinās Eiropas konkurētspēju un izturētspēju pusvadītāju tehnoloģiju un lietojumu jomā un palīdzēs sasniegt gan digitālās, gan zaļās pārkārtošanās mērķus. Tas tiks panākts, nostiprinot Eiropas tehnoloģisko līderpozīciju šajā jomā.

Nepieciešamība pēc ES rīcības

Mikroshēmas ir galveno industriālo vērtību ķēžu stratēģiskie aktīvi. Līdz ar digitālo pārveidi mikroshēmu nozarei rodas jauni tirgi, tādās jomās kā ļoti automatizēti automobiļi, mākoņtehnoloģijas, lietu internets, savienojamība, kosmoss, aizsardzība un superdatori.

1 triljons
tik mikroshēmu 2020. gadā saražots visā pasaulē
10 %
ES daļa pasaules mikroshēmu tirgū

Nesenā globālā pusvadītāju deficīta dēļ nācās slēgt rūpnīcas dažādās nozarēs — no automobiļu līdz veselības aprūpes ierīču nozarei. Šī situācija skaidri parādīja, ka pasaules mērogā (turklāt sarežģītā ģeopolitiskā kontekstā) pusvadītāju vērtības ķēde ir izteikti atkarīga no ļoti ierobežota skaita dalībnieku. 

Eiropas Komisijas sarīkotajā aptaujā par mikroshēmām konstatēts, ka nozare uzskata, ka līdz 2030. gadam pieprasījums pēc mikroshēmām divkāršosies. Tas apliecina, ka pusvadītāji kļūst aizvien nozīmīgāki visai Eiropas rūpniecībai un sabiedrībai. Būs grūtības apmierināt šo pieaugošo pieprasījumu, jo īpaši pašreizējās pusvadītāju piegādes krīzes apstākļos.

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 2021. gada runā par stāvokli Savienībā nāca klajā ar ieceri par Eiropas mikroshēmu stratēģiju, kuras mērķis ir radīt ultramodernu Eiropas mikroshēmu ekosistēmu. Tas ietvers ražošanu, kā arī ES pasaules līmeņa pētniecības, projektēšanas un testēšanas spēju apvienošanu.

Stiprināt Eiropas tehnoloģisko līderpozīciju

Eiropas Mikroshēmu akts ļaus ES novērst pusvadītāju deficītu un stiprināt Eiropas tehnoloģisko līderpozīciju. Mikroshēmu akts piesaistīs publiskās un privātās investīcijas vairāk nekā 43 miljardu eiro apmērā un kopā ar dalībvalstīm un starptautiskajiem partneriem noteiks pasākumus, kas vajadzīgi, lai prognozētu turpmākus piegādes ķēžu traucējumus, sagatavotos tiem un ātri uz tiem reaģētu.

Akta mērķi:

Stiprināt Eiropas līderpozīciju pētniecības un tehnoloģiju jomā nolūkā ražot mazākas un ātrākas mikroshēmas

Ieviest satvaru ražošanas jaudas palielināšanai līdz 20 % no pasaules tirgus līdz 2030. gadam

Veidot un stiprināt spēju ieviest jauninājumus vismodernāko mikroshēmu izstrādē, ražošanā un iepakošanā

Padziļināt izpratni par globālajām pusvadītāju piegādes ķēdēm

Novērst prasmju trūkumu, piesaistīt jaunus talantus un atbalstīt kvalificēta darbaspēka veidošanos

Investīcijas Mikroshēmu akta atbalstam

Mikroshēmu aktam būtu jānodrošina papildu publiskās un privātās investīcijas vairāk nekā 15 miljardu eiro apmērā.

Šīs investīcijas papildinās:

  • pašreizējās programmas un darbības pusvadītāju pētniecībā un inovācijā (“Apvārsnis Eiropa”, programma “Digitālā Eiropa”),
  • dalībvalstu paziņoto atbalstu.

Kopumā Mikroshēmu aktu līdz 2030. gadam atbalstīs politikas virzītas investīcijas vairāk nekā 43 miljardu eiro apmērā, ko lielā mērā papildinās ilgtermiņa privātās investīcijas.

Ar Eiropas Mikroshēmu aktu tiek ierosināts: 

  • veikt investīcijas nākamās paaudzes tehnoloģijās,
  • nodrošināt piekļuvi visā Eiropā rīkiem un izmēģinājuma līnijām visprogresīvāko mikroshēmu prototipu izstrādei, testēšanai un izmēģināšanai,
  • ieviest sertifikācijas procedūras energoefektīvām un uzticamām mikroshēmām, lai garantētu kritiski svarīgu lietojumu kvalitāti un drošību,
  • nodrošināt investoriem labvēlīgus apstākļus ražotņu izveidei Eiropā,
  • atbalstīt inovatīvus jaunuzņēmumus, augošus uzņēmumus un MVU, lai tie varētu piekļūt pamatkapitāla finansējumam,
  • sekmēt prasmes, talantus un inovācijas mikroelektronikā,
  • ieviest rīkus pusvadītāju deficīta un krīžu prognozēšanai un reaģēšanai uz šīm norisēm, lai garantētu piegādes drošību,
  • veidot pusvadītāju starptautiskas partnerības ar līdzīgi domājošām valstīm.

Īss video par Eiropas Mikroshēmu aktu

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstis sākušas koordinācijas darbības saskaņā ar ieteikumu. Mērķis ir noteikt pusvadītāju vērtības ķēdes pašreizējo stāvokli visā ES, prognozēt potenciālos traucējumus un veikt korektīvus pasākumus pašreizējā deficīta novēršanai līdz regulas pieņemšanai. Iesākumam Eiropas Komisija ir sākusi apspriešanu par pusvadītāju piegādes ķēdi.

Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru būs jāapspriež Komisijas priekšlikumi par Eiropas Mikroshēmu aktu. Kad regula būs pieņemta, tā būs tieši piemērojama visā ES.

Dokumenti

 

4 AUGUSTS 2022
European Chips Survey
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

12 MAIJS 2022
European Chips Act: Staff Working document
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

8 FEBRUĀRIS 2022
A European Chips Act Communication
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

8 FEBRUĀRIS 2022
Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

8 FEBRUĀRIS 2022
Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

8 FEBRUĀRIS 2022
European Chips Act: Questions & Answers
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

8 FEBRUĀRIS 2022
European Chips Act: Factsheet
English
(HTML)
Lejupielādēt