Skip to main content

Európsky akt o čipoch posilní konkurencieschopnosť a odolnosť Európy v oblasti polovodičových technológií a aplikácií a pomôže dosiahnuť digitálnu aj zelenú transformáciu. Na ten účel je potrebné posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií súvisiacich s čipmi.

Potreba konať na úrovni EÚ

Čipy sú strategickým aktívom kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre odvetvie výroby čipov, ako sú napríklad vysoko automatizované autá, cloud, internet vecí, konektivita, kozmický priestor, obrana a superpočítače.

1 bilión
mikročipov sa vyrobilo na celom svete v roku 2020
10 %
podiel EÚ na celosvetovom trhu s mikročipmi

V dôsledku nedávneho celosvetového nedostatku polovodičov boli závody v širokej škále odvetví – od automobilov až po zdravotnícke – nútené ukončiť prevádzku. Tým sa ešte viac zvýraznila extrémna globálna závislosť hodnotového reťazca polovodičov od obmedzeného počtu aktérov pôsobiacich v zložitom geopolitickom kontexte. 

Zo zistení prieskumu týkajúceho sa čipov, ktorý zorganizovala Európska komisia, vyplynulo, že v priemysle sa do roku 2030 očakáva zdvojnásobenie dopytu po čipoch. To odráža rastúci význam polovodičov pre európsky priemysel a spoločnosť. Uspokojovanie tohto rastúceho dopytu bude problematické, najmä vzhľadom na súčasnú krízu dodávok polovodičov.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2021 predstavila víziu európskej stratégie pre čipy, ktorá má za cieľ spoločne vytvoriť najmodernejší európsky ekosystém v oblasti čipov. To bude zahŕňať výrobu, ako aj prepojenie výskumných, návrhárskych a skúšobných kapacít EÚ na svetovej úrovni.

Posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti technológií

Prostredníctvom európskeho aktu o čipoch sa EÚ bude zaoberať nedostatkom polovodičov a posilní vedúce postavenie Európy v oblasti technológií. Spolu s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi zmobilizuje verejné a súkromné investície vo výške viac ako 43 miliárd eur a stanoví opatrenia, ktoré nám umožnia predvídať akékoľvek narušenia dodávateľských reťazcov v budúcnosti, pripraviť sa na ne a rýchlo na ne reagovať.

Cieľom je:

Posilniť vedúce postavenie Európy v oblasti výskumu a technológií smerom k menším a rýchlejším čipom

Zaviesť rámec na zvýšenie výrobnej kapacity na 20 % svetového trhu do roku 2030

Vybudovať a posilniť schopnosť inovovať dizajnovanie, výrobu a balenie zdokonalených čipov

Prehĺbiť pochopenie globálnych dodávateľských reťazcov polovodičov

Riešiť nedostatok požadovaných zručností, prilákať nové talenty a podporiť nové kvalifikované pracovné sily

Investície na podporu aktu o čipoch

Akt o čipoch by mal viesť k dodatočným verejným a súkromným investíciám vo výške viac ako 15 miliárd eur.

Tieto investície budú dopĺňať:

Celkovo akt o čipoch do roku 2030 podporí viac ako 43 miliárd EUR politikami usmerňovaných investícií, čo bude vo všeobecnosti sprevádzané dlhodobými súkromnými investíciami.

V akte o čipoch sa navrhujú tieto opatrenia: 

  • Investície do technológií novej generácie
  • Zabezpečenie prístupu k nástrojom navrhovania a k pilotným linkám na výrobu prototypov, skúšanie a experimentovanie so špičkovými čipmi v rámci Európy
  • Postupy certifikácie energeticky účinných a dôveryhodných čipov na zaručenie kvality a bezpečnosti kritických aplikácií
  • Investorsky výhodnejší rámec pre budovanie výrobných zariadení v Európe
  • Podpora inovatívnych startupov, scaleupov a MSP pri prístupe ku kapitálovému financovaniu
  • Podpora zručností, talentov a inovácií v mikroelektronike
  • Nástroje na predvídanie nedostatku polovodičov a súvisiacich kríz a reakcie na ne s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok
  • Vytváranie medzinárodných partnerstiev v odvetví polovodičov s podobne zmýšľajúcimi krajinami

Krátke video o európskom akte o čipoch

Ďalšie kroky

Členské štáty začali koordinačné úsilie v súlade s odporúčaním. Cieľom je pochopiť súčasný stav hodnotového reťazca polovodičov v celej EÚ, predvídať možné narušenia a prijať zodpovedajúce nápravné opatrenia na prekonanie súčasného nedostatku, až kým nebude prijaté nariadenie. Ako jeden z prvých krokov začala Európska komisia konzultáciu o dodávateľskom reťazci polovodičov.

Európsky parlament a členské štáty budú musieť prediskutovať návrhy Komisie týkajúce sa európskeho aktu o čipoch v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Keď sa tak stane, bude nariadenie priamo uplatniteľné v celej EÚ.

Dokumenty

 

4 AUGUST 2022
European Chips Survey
English
(HTML)
Stiahnuť

 

12 MÁJ 2022
European Chips Act: Staff Working document
English
(HTML)
Stiahnuť

 

8 FEBRUÁR 2022
A European Chips Act Communication
English
(HTML)
Stiahnuť

 

8 FEBRUÁR 2022
Chips Act: Regulation establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Stiahnuť

 

8 FEBRUÁR 2022
Commission Recommendation to Member States on a Common Union toolbox to address the semiconductor shortage crisis and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem
English
(HTML)
Stiahnuť

 

8 FEBRUÁR 2022
European Chips Act: Questions & Answers
English
(5.95 KB - HTML)
Stiahnuť

 

8 FEBRUÁR 2022
European Chips Act: Factsheet
English
(HTML)
Stiahnuť