Направо към основното съдържание

Европейски законодателен акт за интегралните схеми

Microchip

Европейският законодателен акт за интегралните схеми ще допринесе за засилване на конкурентоспособността и устойчивостта на Европа в областта на полупроводниковите технологии и приложения и ще спомогне за осъществяването на цифровия и екологичния преход. Това ще бъде постигнато чрез укрепване на технологичното лидерство на Европа в тази област. След като беше одобрен от Парламента и Съвета, актът влезе в сила на 21 септември 2023 г.

Необходимостта от действие на ЕС

Интегралните схеми са стратегически активи за основни промишлени вериги за създаване на стойност. С цифровата трансформация се появяват нови пазари за сектора на интегралните схеми, като например силно автоматизирани автомобили, облачни технологии, интернет на нещата, свързаност, космическо пространство, отбрана и суперкомпютри.

1 трилион
микро интегрални схеми са произведени в света през 2020 г.
10 %
дял на ЕС на световния пазар за микро интегрални схеми

Недостигът на полупроводници в последно време в световен мащаб доведе до затваряне на заводи в редица сектори — от автомобилостроенето до производството на медицинско оборудване. Това показа изключителната глобална зависимост на веригата за създаване на стойност в областта на полупроводниците от много ограничен брой участници в сложен геополитически контекст. 

Заключенията от проучването относно интегралните схеми, проведено от Европейската комисия, показаха, че индустрията очаква търсенето на интегрални схеми да се удвои до 2030 г. Това отразява нарастващото значение на полупроводниците за европейската индустрия и обществото. Ще бъде трудно да отговорим на това нарастващо търсене, по-специално в светлината на настоящата криза с доставките на полупроводници.

В своята реч за състоянието на Съюза от 2021 г. председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен определи визия за стратегията на Европа за интегралните схеми с цел съвместно създаване на съвременна европейска екосистема за интегрални схеми. Това ще включва производство, както и създаване на връзки между капацитета на ЕС от световна класа за научни изследвания, за разработки и за изпитвания. Още в речта си за състоянието на Съюза през 2022 г. председателят Фон дер Лайен подчерта, че първата гигафабрика за интегрални схеми в Европа ще започне работа през следващите месеци.

Укрепване на технологичното лидерство на Европа

С Европейския законодателен акт за интегралните схеми ЕС ще вземе мерки за справяне с недостига на полупроводници и за укрепване на технологичното лидерство на Европа. Чрез него ще се мобилизират над 43 млрд. евро публични и частни инвестиции и ще се определят мерки за подготовка, предвиждане и бързо реагиране на евентуални бъдещи прекъсвания на веригата на доставки заедно с държавите членки и нашите международни партньори.

Това ще бъде постигнато с помощта на три стълба на действие:

 • Инициативата „Интегрални схеми за Европа“ ще подкрепя широкомащабното изграждане на технологичен капацитет и иновациите.
 • Рамка за насърчаване на публичните и частните инвестиции в производствени съоръжения ще гарантира сигурността на доставките и устойчивостта на сектора на полупроводниците в Съюза
 • Механизъм за координация чрез Европейския съвет по полупроводниците ще бъде ключовата платформа за координация между Комисията, държавите членки и заинтересованите страни.

Целта е:

alt=""

Укрепване на водещата роля на Европа в областта на научните изследвания и технологиите за по-малки и по-бързи интегрални схеми

alt=""

Въвеждане на уредба, с помощта на която до 2030 г. производственият капацитет ще бъде увеличен до 20 % от световния пазар

alt=""

Изграждане и укрепване на капацитета за иновации при проектирането, производството и опаковането на високотехнологични интегрални схеми

alt=""

Развиване на задълбочено разбиране на световните вериги за доставка на полупроводници

alt=""

Разрешаване на проблема с недостига на кадри с необходимите умения, привличане на нови специалисти и подкрепа за подготовката на квалифицирани кадри

Инвестиции в подкрепа на законодателния акт за интегралните схеми

Очаква се законодателният акт за интегралните схеми да доведе до допълнителни публични и частни инвестиции в размер на над 15 млрд. евро.

Тези инвестиции ще допълнят:

Като цяло, до 2030 г. в подкрепа на акта за чиповете ще бъдат направени инвестиции, насърчавани от политиките в съответната област, на стойност над 43 милиарда евро. Това ще даде съответното отражение под формата на дългосрочни частни инвестиции.

Със законодателния акт за чиповете се предлагат: 

 • Инвестиции в технологии от следващо поколение
 • Предоставяне на достъп в цяла Европа до инструменти за проектиране и пилотни линии за създаване на прототипи, изпитване и експериментиране с най-високотехнологични интегрални схеми
 • Процедури за сертифициране на енергийно ефективни и надеждни интегрални схеми за гарантиране на качеството и сигурността на приложения с ключова роля
 • По-благоприятна за инвеститорите уредба за установяване на производствени мощности в Европа
 • Подкрепа за иновативни стартиращи, разрастващи се предприятия и МСП за достъп до дялово финансиране
 • Насърчаване на умения, кадри и иновации в микроелектрониката
 • Инструменти за предвиждане и реакция при недостиг на полупроводници и кризи, свързани с тях, за да се гарантира сигурността на доставките
 • Изграждане на международно партньорство в областта на полупроводниците със страни, които имат сходно мислене

Кратък видеоматериал, представящ законодателния акт за интегралните схеми