Prejsť na hlavný obsah

Dodržiavanie zásad právneho štátu

Právny štát je jednou zo základných hodnôt Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Je zároveň predpokladom pre ochranu všetkých ostatných základných hodnôt Únie vrátane základných práv a demokracie. Dodržiavanie zásady právneho štátu má zásadný význam pre samotné fungovanie EÚ: pre účinné uplatňovanie práva EÚ, pre riadne fungovanie vnútorného trhu, pre zachovanie priaznivého prostredia pre investície a pre vzájomnú dôveru. Základom právneho štátu je účinná súdna ochrana, ktorá si vyžaduje nezávislosť, kvalitu a efektívnosť vnútroštátnych súdnych systémov.