Skip to main content

Teisinės valstybės principo laikymosi užtikrinimas

Teisinė valstybė yra viena iš pagrindinių Sąjungos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Tai taip pat yra būtina visų kitų pagrindinių Sąjungos vertybių, įskaitant pagrindines teises ir demokratiją, apsaugos sąlyga. Laikytis teisinės valstybės principo yra itin svarbu, kad būtų užtikrintas pats ES veikimas: kad būtų veiksmingai taikoma ES teisė, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, kad būtų užtikrinama investicijoms palanki aplinka ir tarpusavio pasitikėjimas. Teisinės valstybės pagrindas – veiksminga teisminė apsauga, kuriai užtikrinti būtinas nacionalinių teisingumo sistemų nepriklausomumas, kokybė ir veiksmingumas.