Přejít na hlavní obsah

Hodnocení právních předpisů

Hodnocení posuzuje výsledky opatření EU; může jít o právní předpis, politiku nebo program. Kontrola účelnosti posuzuje několik souvisejících akcí.

Proč Komise právní předpisy hodnotí

Komise hodnotí, zda konkrétní právní předpisy, politiky nebo výdaje odpovídají svému účelu a přinesly (za minimálních nákladů) žádoucí změny evropských podnikům a občanům.

Závěry hodnocení pomáhají Komisi rozhodnout, zda by se v daných opatřeních EU mělo pokračovat nebo zda by se měla změnit.

Better regulation: why and how
REFIT – Právní předpisy EU jednodušší a méně nákladné

Hodnocení nebo kontroly účelnosti

Hodnocení posuzuje konkrétní právní předpis EU, politiku nebo program financování z hlediska:

  • účinnosti opatření EU (zda dosáhlo svých cílů)
  • efektivnosti (porovnáním nákladů a přínosů)
  • relevance (zda odpovídá potřebám zainteresovaných stran)
  • provázanosti (jak dobře funguje s ostatními opatřeními)
  • přidané hodnoty EU (jaké jsou přínosy úrovně EU)

Kontrola účelnosti posuzuje několik souvisejících akcí. Zjišťuje, jak různé právní předpisy, politiky a programy vzájemně působí, zaměřuje se na veškerou součinnost nebo nesrovnalosti a ověřuje jejich celkový dopad.

Nadcházející hodnocení

Veřejnost je o nich informována v plánech hodnocení. Hodnocení se plánují na několik let dopředu.

Plány hodnocení

Jak k hodnocení přispět

Zpětnou vazbu ohledně plánů hodnocení a kontrol účelnosti může poskytnout kdokoliv, stejně je otevřená také účast na veřejných konzultacích ohledně probíhajících hodnocení.

Podílejte se na tvorbě právních předpisů EU

Zajištění kvality

Společné normy pro kvalitu při hodnocení výkonu činnosti Komise jsou stanoveny v pokynech a nástrojích ke zlepšování právní úpravy (z roku 2015).

Pokyny ke zlepšování právní úpravy – pokyny pro hodnocení: kapitola 6
Nástroje zlepšování právní úpravy – Hodnocení a kontroly účelnosti: kapitola 6

Kvalitu důležitých hodnocení a kontrol účelnosti prověřuje a stanoviska k ní vydává Výbor pro kontrolu regulace.

Výbor pro kontrolu regulace

Výsledky hodnocení

Hlavní závěry hodnocení jsou shrnuty v pracovních dokumentech útvarů Komise, které se zveřejňují v EUR-Lexu. Velmi často vycházejí z hodnotících zpráv, které pro Komisi vypracovali externí dodavatelé. Ty jsou k dispozici na stránkách EU Bookshop.