Skip to main content

Vrednotenje predpisov

Z vrednotenjem ocenijo uspešnost posameznega ukrepa EU: predpisa, politike ali programa. S preverjanjem ustreznosti ocenijo več sorodnih ukrepov.

Zakaj vrednotenje

Evropska komisija s postopkom vrednotenja ugotovi, ali posamezni predpisi, politike in namenska poraba sredstev ustrezajo svojemu namenu in prinašajo evropskemu gospodarstvu in državljanom želene spremembe ob kar najmanjših stroških.

Komisija se na podlagi ugotovitev vrednotenja odloči, ali bo ukrepe EU nadaljevala ali spremenila.

Better regulation: why and how
REFIT – Enostavnejša in cenejša zakonodaja EU

Vrednotenje in preverjanje ustreznosti

Pri vrednotenju posameznega predpisa, politike ali programa financiranja ocenijo:

  • uspešnost (ali je ukrep EU uresničil svoje cilje)
  • učinkovitost (razmerje med stroški in koristmi)
  • relevantnost (ali izpolnjuje potrebe deležnikov)
  • celovitost (kako dobro se ujema z drugimi ukrepi)
  • dodano vrednost EU (kakšno korist ima ukrepanje na ravni EU)

Preverjanje ustreznosti je tip vrednotenja, pri katerem ocenijo več sorodnih ukrepov, predvsem interakcijo med različnimi predpisi, politikami in programi, morebitne nedoslednosti in sinergije ter njihov skupni učinek.

Načrtovana vrednotenja

Pri vrednotenjih gre za večletno načrtovanje, javnost o njih obveščajo kažipoti vrednotenja.

Načrtovanje vrednotenj

Vaše sodelovanje

Vsakdo lahko pošlje svoje mnenje o načrtovanih vrednotenjih in preverjanjih ustreznosti ter sodeluje v javnih posvetovanjih v zvezi s tekočimi vrednotenji.

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje

Kakovost

Evropska komisija se pri vrednotenju uspešnosti svojih ukrepov ravna po skupnih standardih kakovosti iz smernic za boljše pravno urejanje in spremljajočega gradiva (2015).

Smernice za boljše pravno urejanje – Smernice za vrednotenje: 6. poglavje
Gradivo o boljšem pravnem urejanju – Vrednotenje in preverjanje ustreznosti predpisov: 6. poglavje

Odbor za regulativni nadzor pregleda vsa pomembnejša vrednotenja in preverjanja ustreznosti ter izda mnenje o njihovi kakovosti.

Odbor za regulativni nadzor

Rezultati vrednotenja

Glavne ugotovitve vrednotenj so povzete v delovnih dokumentih služb Komisije, ki so objavljeni na spletišču EUR-Lex. Zelo pogosto temeljijo na poročilih o vrednotenju, ki jih za Komisijo pripravijo zunanji izvajalci in so na voljo v knjigarni EU Bookshop.