Gå direkt till innehållet

Utvärdering av lagstiftning

Utvärderingar bedömer vilket genomslag en EU-åtgärd får. Det kan vara en lag, en strategi eller ett program. Kontroll av ändamålsenligheten innebär en bedömning av flera sammanhängande initiativ.

Varför behövs utvärderingar?

Kommissionen utvärderar om EU:s lagar, initiativ och finansieringsprogram är ändamålsenliga och ger önskade resultat för EU:s företag och invånare till lägsta möjliga kostnad.

På så sätt kan kommissionen avgöra om EU:s åtgärder bör behållas eller ändras.

Better regulation: why and how
Refit – enklare och billigare EU-lagstiftning

Utvärdering och kontroll av ändamålsenligheten

En utvärdering bedömer en enskild EU-lag eller strategi eller ett särskilt finansieringsprogram i fråga om

  • genomslag – om man nådde målen
  • effektivitet – kostnaderna i förhållande till nyttan
  • relevans – om åtgärden tillgodoser behoven
  • samstämmighet – samverkan med andra åtgärder
  • mervärde för EU – fördelen med EU-åtgärder jämfört med nationella åtgärder.

En kontroll av ändamålsenligheten gäller flera åtgärder inom ett politikområde. Syftet är att se hur olika lagar, initiativ och program samverkar, upptäcka inkonsekvenser eller synergieffekter och bedöma den sammantagna effekten.

Kommande utvärderingar

Kommande utvärderingar meddelas via färdplaner för utvärderingar och planeras flera år i förväg.

Planering av utvärderingar

Du kan också bidra

Vem som helst kan lämna synpunkter på planerna för utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten och delta i samråd om pågående utvärderingar.

Bidra till lagstiftningsarbetet

Kvalitetssäkring

Riktlinjerna och verktygen för bättre lagstiftning bidrar till gemensamma kvalitetsnormer för utvärderingar.

Riktlinjer för bättre lagstiftning – Riktlinjer för utvärdering: kapitel 6
Verktyg för bättre lagstiftning – Utvärderingar och kontroll av ändamålsenligheten: kapitel 6

Nämnden för lagstiftningskontroll granskar och yttrar sig om kvaliteten på större utvärderingar och kontroller.

Nämnden för lagstiftningskontroll

Resultatet av utvärderingarna

De viktigaste resultaten av utvärderingarna sammanfattas i arbetsdokument som publiceras i EUR-Lex. De bygger i regel på utvärderingsrapporter som externa konsulter tagit fram på uppdrag av kommissionen. Du hittar dem i EU Bookshop.