Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Оценяване на законите

С оценките се анализират резултатите от дадено действие на ЕС – закон, политика или програма. Проверката за пригодност е оценка на няколко свързани действия.

Защо Комисията извършва оценка

Комисията оценява дали конкретни закони, политики и разходни дейности са подходящи за изпълнение на поставените цели и дали са довели до желаните промени за европейските предприятия и граждани при минимални разходи.

Резултатите от оценките помагат на Комисията да реши дали действията на ЕС трябва да продължат или да бъдат променени.

Better regulation: why and how
REFIT – Опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на свързаните с него разходи

Оценка или проверка за пригодност

Оценките се използват, за да се анализира конкретен закон, политика или програма за финансиране на ЕС в следните насоки:

  • ефикасност (дали действието на ЕС е постигнало целите си)
  • ефективност (какви са разходите и ползите)
  • значение (дали отговаря на потребностите на заинтересованите страни)
  • съгласуваност (дали си взаимодейства добре с други действия)
  • добавена стойност за ЕС (какви са ползите от действията на равнище ЕС).

Проверката за пригодност е вид оценка, която се извършва по отношение на няколко свързани действия. Тя е съсредоточена върху определянето на начина, по който различните закони, политики и програми си взаимодействат, на несъответствията или синергиите и на общото им въздействие.

Предстоящи оценки

Те се съобщават на обществеността чрез пътни карти за оценки и се планират за години напред.

Планиране на оценките

Как можете да участвате

Всеки може да изпраща коментари и предложения във връзка с плановете за оценки и проверки за пригодност и да участва в обществените консултациите относно текущите оценки.

Участие в изготвянето на законодателството

Осигуряване на качеството

Насоките за по-добро регулиране и придружаващите ги инструменти (2015 г.) съдържат общи стандарти за качество, към които Комисията следва да се придържа, когато оценява резултатите от своите действия.

Насоки за по-добро регулиране – Насоки за оценка: глава 6
Инструменти за по-добро регулиране – Оценки и проверки за пригодност: глава 6

Комитетът за регулаторен контрол разглежда и предоставя становища за качеството на основни оценки и проверки за пригодност.

Комитет за регулаторен контрол

Резултати от оценяването

Основните резултати от оценките се обобщават в работни документи на службите на Комисията, които се публикуват в EUR-Lex. Много често тези документи се основават на доклади за оценка, изготвени от външни изпълнители по поръчка на Комисията. Можете да намерите докладите в EU bookshop.