Skip to main content

Lainsäädännön arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan EU:n toimen (säädöksen, toimintapolitiikan tai ohjelman) tuloksellisuutta. Toimivuustarkastuksessa arvioidaan useita toisiinsa liittyviä toimia.

Arvioinnin tarkoitus

Komissio arvioi, ovatko tietyt säädökset, toimintapolitiikat ja rahoitustoimet tarkoituksenmukaisia ja onko niiden avulla päästy mahdollisimman pienin kustannuksin EU:n yritysten ja kansalaisten kannalta toivottuihin tuloksiin.

Arvioinnin tulosten perusteella komission on helpompi päättää, mitä EU:n toimia olisi jatkettava tai mitä muutettava.

Better regulation: why and how
REFIT - EU-lainsäädännön keventäminen

Arviointi vai toimivuustarkastus

Arvioinnissa tarkastellaan, onko jokin tietty EU:n säädös, toimintapolitiikka tai rahoitusohjelma

  • tuloksekas (onko toimen tavoitteet saavutettu)
  • tehokas (mitkä ovat kustannukset ja hyödyt)
  • merkityksellinen (vastaako se sidosryhmien tarpeita)
  • johdonmukainen (kuinka hyvin se sopii yhteen muiden toimien kanssa)
  • ja tuoko se eurooppalaista lisäarvoa (mitä hyötyjä on EU:n tasolla toimimisesta)

Toimivuustarkastuksessa arvioidaan useita toisiinsa liittyviä toimia. Siinä keskitytään kartoittamaan eri säädösten, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien yhteentoimivuutta, synergiaetuja ja yhteisvaikutusta sekä mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia.

Tulevat arvioinnit

Arviointien tekeminen perustuu monivuotiseen suunnitelmaan, ja niistä tiedotetaan arvioinnin etenemissuunnitelmissa.

Arviointien suunnittelu

Palautteen anto ja osallistuminen

Kuka tahansa voi antaa palautetta arviointien ja toimivuustarkastusten suunnitelmista ja osallistua arviointeihin liittyviin julkisiin kuulemisiin.

Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen

Laadun varmistaminen

Paremman sääntelyn suuntaviivoissa ja välineistössä (2015) vahvistetaan yhteiset laatunormit komission suorittamaa omien toimiensa vaikuttavuuden arviointia varten.

Paremman sääntelyn suuntaviivat – Arvioinnin suuntaviivat: 6 luku
Paremman sääntelyn välineistö – Arvioinnit ja toimivuustarkastukset: 6 luku

Sääntelyntarkastelulautakunta tarkastelee tärkeimpien arviointien ja toimivuustarkastusten laatua ja antaa siitä lausuntoja.

Sääntelyntarkastelulautakunta

Arvioinnin tulokset

Arviointien tärkeimmät tulokset esitetään tiivistetysti komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa, jotka julkaistaan EUR-Lexissä. Useimmiten ne perustuvat ulkopuolisten toimeksisaajien komissiolle laatimiin arviointiraportteihin. Raportit ovat saatavissa EU Bookshopista.