Skip to main content

REFIT – jednodušší, méně nákladné, efektivní právní předpisy EU

Cílem programu Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) je zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na regulaci. Má zajistit, aby měly právní předpisy EU pro občany a podniky náležitý přínos, a to s minimálními náklady. Komise každoročně vydává shrnutí výsledků, kterých se v této oblasti podařilo dosáhnout, a to pomocí roční analýzy zátěže a srovnávacího přehledu programu REFIT. Ohledně způsobu, jak dosáhnout cílů programu REFIT a modernizovat legislativu EU, se Komise opírá o doporučení skupiny na vysoké úrovni – platformy Fit pro budoucnost.

REFIT – základní informace

Program REFIT je součástí plánu Evropské komise zaměřeného na zlepšování právní úpravy. V rámci tohoto programu Komise zajišťuje, že právní předpisy EU přinášejí zamýšlený užitek jednotlivcům i podnikům, a zároveň usiluje o zjednodušení stávající legislativy EU a snížení související byrokracie. Cílem programu je právní předpisy EU nejen zjednodušit, ale také zajistit, aby byly cílenější a bylo možné snadněji plnit jejich ustanovení.

Prospěch z iniciativy REFIT mají především malé a střední podniky, které tvoří 99 % všech podniků v Unii. Často jsou totiž nadměrně zatíženy komplexitou pravidel a administrativními formalitami.

Komise pravidelně sleduje pokrok, kterého se v rámci programu REFIT podařilo dosáhnout. Používá k tomu online srovnávací přehled programu REFIT, jehož pomocí monitoruje iniciativy REFIT od jejich vzniku po dokončení. Zpráva s názvem roční analýza zátěže uvádí přehled činností EU v oblasti zjednodušování předpisů a snižování zátěže a obsahuje zásadní výsledky hlavních iniciativ programu REFIT.

Zlepšování právní úpravy: proč a jak

Srovnávací přehled programu REFIT

Snaha EU o zjednodušení právních předpisů – roční analýza zátěže 2018

Opatření EU na podporu malých a středních podniků

Jak REFIT funguje

Ve všech svých návrzích úprav stávající legislativy EU by měla Komise kromě dosažení stanovených politických cílů usilovat o zjednodušení a snížení zbytečných regulačních nákladů. V rámci programu se nově používá zásada „jeden přijmout – jeden zrušit“, čímž se zajistí, že se nebude řešit pouze zátěž jednotlivých stávajících předpisů, ale zohlední se vždy i nová legislativa a kumulativní zátěž v každé jednotlivé politické oblasti.

Jak to bude vypadat v praxi:

 • Při posouzení dopadu se prozkoumají možnosti, jak co nejefektivněji dosáhnout stanovených politických cílů. Proto se provede analýza i s ohledem na REFIT.
 • Veškerá hodnocení a kontroly účelnosti se zaměří na možnosti zjednodušení stávajících právních předpisů EU a odstranění zbytečných regulačních nákladů.
 • Potenciál ke zjednodušení pravidel a snížení zátěže bude pokud možno kvantifikován.
 • Komise dimenzi programu REFIT představila v důvodových zprávách návrhů.
 • Pracovní program Komise začleňuje návrhy revizí a iniciativ, jimiž se má vyhodnotit stávající legislativa EU, do přílohy programu REFIT.
 • Přehled činností programu REFIT v daném roce je obsažen v roční analýze zátěže.

Zjednodušení právních předpisů EU a snížení regulační zátěže lze dosáhnout pouze prostřednictvím úzké spolupráce Komise s ostatními orgány EU, členskými zeměmi a zúčastněnými stranami.

Jak můžete přispět vy

Coby součást snahy o zlepšování právní úpravy zohledňuje program REFIT příspěvky od občanů a zúčastněných stran.

Platforma Fit pro budoucnost

Platforma Fit pro budoucnost má pomoci při získávání podkladů a nabízí tak vnitrostátním orgánům, občanům a zúčastněným stranám možnost vyjádřit se k zefektivňování právních přepisů EU.

Jakmile bude platforma zprovozněna, budete moci sdílet své stanovisko na portálu nazvaném „Podělte se o svůj názor ohledně zjednodušení legislativy“ . Budete moci zaslat připomínky a návrhy, jak pravidla EU zjednodušit, modernizovat a snížit regulační zátěž.

Na portálu „Podělte se o svůj názor“ můžete rovněž komentovat stávající legislativu a chystané politiky EU.

Dosavadní výsledky

 • Ve své souhrnné zprávě o činnosti Evropské unie z roku 2019 Komise uvádí, že v období 2015–2019 bylo v zájmu zjednodušení legislativy a snížení regulační zátěže představeno 162 iniciativ programu REFIT.
 • Pracovní program Komise na rok 2020 zahrnuje 44 nových iniciativ programu REFIT.

Potenciální přínosy: Příklady návrhů Komise

 • Daň z přidané hodnoty (DPH) pro malé a střední podniky: Náklady na dodržování předpisů, které malým a středním podnikům vznikají, mají díky této iniciativě klesnout ze současných 68 miliard EUR na 56,1 miliardy EUR ročně,
 • Prekurzory výbušnin: Očekává se snížení stávajících nákladů na dodržování předpisů ve výši okolo 10 % (přibližně 25 milionů EUR až 75 milionů EUR ročně).
 • Nařízení o kontrole rybolovu: Jakmile bude návrh schválen, orgány členských států mají během pěti let ušetřit na nákladech 157 milionů EUR.
 • Jednotný námořní portál: Podle odhadů má navrhované zjednodušení v období 2020–2030 ušetřit 22–25 milionů osobohodin. Pro provozovatele lodní dopravy to odpovídá hodnotě 625–720 milionů EUR.
 • Doručování písemností: V EU má dojít k urychlení přeshraničního doručování písemností a ke snížení objemu rozsudků pro zmeškání o 10 %. To by znamenalo roční úspory ve výši až 480 milionů EUR, jelikož by občané vydávali méně finančních prostředků na řízení o opravných prostředcích.

Souvislosti

2020 – Komise zřizuje platformu Fit pro budoucnost, která navazuje na zkušenosti získané prostřednictvím platformy REFIT.

2017 – Komise vydává svou první roční analýzu zátěže.

2017 – Komise posiluje program REFIT tím, že zajišťuje, aby byly při hodnocení a úpravách právních předpisů vždy brány v potaz otázky zjednodušení legislativy a snížení regulační zátěže. Do programu REFIT jsou zahrnuty veškeré úpravy právních předpisů EU, přičemž cílem je vždy právní úpravu zjednodušit a snížit zátěž.

2015 – Komise zřizuje platformu REFIT. Její mandát skončil 31. října 2019.

2015 – Komise zveřejňuje studii ABRplus, v níž analyzuje provádění 12 opatření akčního programu v zemích Unie a dosaženou úroveň slíbených výhod.

2012 – Do konce platnosti akčního programu Komise splnila svůj cíl snížit podnikům administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů EU o 25 % (odhadované roční úspory: 30,8 miliardy EUR).

2007 – Komise zahajuje akční program pro snižování administrativní zátěže právních předpisů EU. Vzniká skupina na vysoké úrovni, jejímž úkolem je poskytovat poradenství ohledně provádění tohoto programu. Mezi její doporučení patří zjednodušení elektronické fakturace a osvobození mikropodniků od provádění účetních předpisů EU.

2005 – Průběžný program zjednodušení zahrnuje 164 opatření na období 2005–2009 a je součástí ročního pracovního programu.

2002 – Program zlepšování právní úpravy je prvním krokem ke zjednodušení a zkvalitnění právních předpisů EU. U všech nových iniciativ navržených Komisí se tak zavádí povinné posouzení dopadů a konzultace se zúčastněnými stranami.

Dokumenty

Snaha EU o zjednodušení právních předpisů – roční analýza zátěže 2018

Srovnávací přehled programu REFIT

Shrnutí srovnávacího přehledu REFIT (2017)

Shrnutí srovnávacího přehledu REFIT (2016)

Srovnávací přehled REFIT (2016)

Sdělení Komise o účelnosti právních předpisů EU (2012)

Akční program pro snižování administrativní zátěže v EU – závěrečná zpráva

Studie ABRplus – závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva skupiny na vysoké úrovni pro snižování byrokracie v Evropě – odkaz a výhled