Skip to main content

Piešķiršanas procedūra un līguma parakstīšana

Pirms finansējuma piešķiršanas katrs projekta priekšlikums tiek rūpīgi pārbaudīts un izvērtēts.

Priekšlikumu/piedāvājumu iesniegšana, saņemšana un reģistrēšana

Kolīdz ir publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (dotāciju gadījumā) vai uzaicinājums iesniegt piedāvājumus (iepirkuma gadījumā), pieteikumu iesniedzēji/pretendenti var iesniegt savus priekšlikumus/piedāvājumus.

Viņiem jāievēro uzaicinājumā norādītā priekšlikumu vai piedāvājumu nosūtīšanas un iesniegšanas kārtība (termiņš, datums, dažreiz arī laiks). Vērtēti tiks tikai tādi pieteikumi, kas atbildīs šiem noteikumiem.

Vērtēšanas process

Līgumslēdzēja iestāde izvērtē saņemtos priekšlikumus/piedāvājumus, pieņem piešķiršanas lēmumu un informē par to pieteikumu iesniedzējus/pretendentus.

Priekšlikumu/piedāvājumu vērtēšanā Komisija paļaujas uz speciālistu zinātību. Šie speciālisti var būt Komisijas darbinieki vai arī konkrēta konkursa vajadzībām noalgoti neatkarīgi eksperti, kuriem ir pieredze, prasmes un zināšanas attiecīgajā jomā.

Par projekta vērtēšanu atbildīgās iestādes atšķiras atkarībā no projekta pārvaldības veida:

 • tieša pārvaldība — priekšlikumus/piedāvājumus izvērtē Komisija;
 • netieša pārvaldība — priekšlikumus/piedāvājumus izvērtē trešā persona, kas var būt partnervalsts, starptautiska organizācija vai attīstības aģentūra;
 • dalīta pārvaldība — priekšlikumus/piedāvājumus izvērtē līgumslēdzējas iestādes dalībvalstīs.

Pieteikumu vērtēšanā stingri jāievēro kritēriji, kas potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem/pretendentiem darīti zināmi attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus/piedāvājumus. Turklāt, lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, šie kritēriji ir konsekventi jāpiemēro visiem pieteikumiem/piedāvājumiem. Vērtēšanas komisijas locekļi izmanto iepriekš noteiktu vērtēšanas metodiku. Zemāk redzamais hronoloģiskais pārskats attēlo šīs procesa daļas loģisko secību.

Ņemiet vērā, ka atlases kritēriji var ietvert pieteikuma iesniedzēja finansiālo spēju novērtējumu.

Paziņošana

Visi pieteikumu iesniedzēji/pretendenti — neatkarīgi no tā, vai to pieteikumi ir pieņemti vai noraidīti — vēstulē vai ar tiešsaistes paziņojumu tiek informēti par izvērtēšanas procedūras rezultātiem.

Dotācijas nolīguma/iepirkuma līguma parakstīšana

Izraudzītais pieteikuma iesniedzējs/pretendents ar līgumslēdzēju iestādi paraksta dotācijas nolīgumu vai iepirkuma līgumu, ar kuru tas uzņemas juridiskas saistības. Šīs juridiskās saistības nosaka juridisko pamatu darbības/projekta īstenošanai un kalpo par atsauces dokumentu juridisku strīdu gadījumā.

Rezerves saraksts

Dažkārt priekšlikumiem, kuri sākotnēji netika atlasīti, var tikt piedāvāts finansējums vēlākā posmā, ja kādu projektu, kas saņēmis augstāku vērtējumu, neīsteno vai ja kļūst pieejami papildu līdzekļi. Līdz ar to uz rezerves sarakstos iekļautajiem pieteikumu iesniedzējiem jāattiecina informēšanas termiņš, bet ne dotācijas piešķiršanas termiņš — tas attiecas tikai uz veiksmīgajiem pieteikuma iesniedzējiem.

Rezerves saraksts ir daļa no piešķiršanas lēmuma, un pieteikumus tajā iekļauj atbilstoši izveidotajam sarindojumam, kas vienlaikus norāda arī secību, kādā Komisija varētu sazināties ar pieteikumu iesniedzējiem, ja kļūtu pieejami budžeta līdzekļi. Pieteikumu iesniedzēji arī jāinformē vēlākais līdz konkrētam datumam (saskaņā ar budžeta saistībām), ka to pieteikumi varētu tikt finansēti. Proti, sazināšanās ar rezerves sarakstā iekļautajiem pieteikumu iesniedzējiem var notikt arī tad, ja gadā, uz kuru attiecas konkrētais finansēšanas lēmums, kļūst pieejamas papildu budžeta apropriācijas. Tiek noteikts konkrēts laika ierobežojums, taču parasti tas nepārsniedz iespējamo termiņu, kādā jānosaka juridiskās budžeta saistības. Pretējā gadījumā pēc šī datuma stājas spēkā lēmums par pieteikuma noraidīšanu.

Pārredzamības prasības

ES finansējuma ieguvēju saraksta publiskošana ir prasība, kas izriet no pārredzamības principa. Līgumslēdzējai iestādei ir jāsniedz informācija par tās nolūkiem, mērķiem, darbībām, praksi un rezultātiem. Šā pienākuma izpilde atšķiras atkarībā no finansējuma pārvaldības veida:

 • informācija par tiešas pārvaldības finansējumu katru gadu tiek publicēta finanšu pārredzamības sistēmas datubāzē;
 • dalītas pārvaldības gadījumā informāciju par finansējuma saņēmējiem publicē dalībvalstis. Plašāku informāciju par 2014.–2020. gada periodu atradīsiet Kohēzijas datu portālā;
 • netiešas pārvaldības gadījumā informācijas publicēšana ir īstenošanas partneru pienākums.

ES budžeta aizsardzība

Award procedure

 1. Step 1
  Eligibility and exclusion criteria
 2. Step 2
  Selection criteria
 3. Step 3
  Award criteria
 4. Step 4
  Award proposal

Priekšlikumu/piedāvājumu iesniegšana, saņemšana un reģistrēšana

Kolīdz ir publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (dotāciju gadījumā) vai uzaicinājums iesniegt piedāvājumus (iepirkuma gadījumā), pieteikumu iesniedzēji/pretendenti var iesniegt savus priekšlikumus/piedāvājumus.

Viņiem jāievēro uzaicinājumā norādītā priekšlikumu vai piedāvājumu nosūtīšanas un iesniegšanas kārtība (termiņš, datums, dažreiz arī laiks). Vērtēti tiks tikai tādi pieteikumi, kas atbildīs šiem noteikumiem.

Vērtēšanas process

Līgumslēdzēja iestāde izvērtē saņemtos priekšlikumus/piedāvājumus, pieņem piešķiršanas lēmumu un informē par to pieteikumu iesniedzējus/pretendentus.

Priekšlikumu/piedāvājumu vērtēšanā Komisija paļaujas uz speciālistu zinātību. Šie speciālisti var būt Komisijas darbinieki vai arī konkrēta konkursa vajadzībām noalgoti neatkarīgi eksperti, kuriem ir pieredze, prasmes un zināšanas attiecīgajā jomā.

Par projekta vērtēšanu atbildīgās iestādes atšķiras atkarībā no projekta pārvaldības veida:

 • tieša pārvaldība — priekšlikumus/piedāvājumus izvērtē Komisija;
 • netieša pārvaldība — priekšlikumus/piedāvājumus izvērtē trešā persona, kas var būt partnervalsts, starptautiska organizācija vai attīstības aģentūra;
 • dalīta pārvaldība — priekšlikumus/piedāvājumus izvērtē līgumslēdzējas iestādes dalībvalstīs.

Pieteikumu vērtēšanā stingri jāievēro kritēriji, kas potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem/pretendentiem darīti zināmi attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus/piedāvājumus. Turklāt, lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi, šie kritēriji ir konsekventi jāpiemēro visiem pieteikumiem/piedāvājumiem. Vērtēšanas komisijas locekļi izmanto iepriekš noteiktu vērtēšanas metodiku. Zemāk redzamais hronoloģiskais pārskats attēlo šīs procesa daļas loģisko secību.

Ņemiet vērā, ka atlases kritēriji var ietvert pieteikuma iesniedzēja finansiālo spēju novērtējumu.

Paziņošana

Visi pieteikumu iesniedzēji/pretendenti — neatkarīgi no tā, vai to pieteikumi ir pieņemti vai noraidīti — vēstulē vai ar tiešsaistes paziņojumu tiek informēti par izvērtēšanas procedūras rezultātiem.

Dotācijas nolīguma/iepirkuma līguma parakstīšana

Izraudzītais pieteikuma iesniedzējs/pretendents ar līgumslēdzēju iestādi paraksta dotācijas nolīgumu vai iepirkuma līgumu, ar kuru tas uzņemas juridiskas saistības. Šīs juridiskās saistības nosaka juridisko pamatu darbības/projekta īstenošanai un kalpo par atsauces dokumentu juridisku strīdu gadījumā.

Rezerves saraksts

Dažkārt priekšlikumiem, kuri sākotnēji netika atlasīti, var tikt piedāvāts finansējums vēlākā posmā, ja kādu projektu, kas saņēmis augstāku vērtējumu, neīsteno vai ja kļūst pieejami papildu līdzekļi. Līdz ar to uz rezerves sarakstos iekļautajiem pieteikumu iesniedzējiem jāattiecina informēšanas termiņš, bet ne dotācijas piešķiršanas termiņš — tas attiecas tikai uz veiksmīgajiem pieteikuma iesniedzējiem.

Rezerves saraksts ir daļa no piešķiršanas lēmuma, un pieteikumus tajā iekļauj atbilstoši izveidotajam sarindojumam, kas vienlaikus norāda arī secību, kādā Komisija varētu sazināties ar pieteikumu iesniedzējiem, ja kļūtu pieejami budžeta līdzekļi. Pieteikumu iesniedzēji arī jāinformē vēlākais līdz konkrētam datumam (saskaņā ar budžeta saistībām), ka to pieteikumi varētu tikt finansēti. Proti, sazināšanās ar rezerves sarakstā iekļautajiem pieteikumu iesniedzējiem var notikt arī tad, ja gadā, uz kuru attiecas konkrētais finansēšanas lēmums, kļūst pieejamas papildu budžeta apropriācijas. Tiek noteikts konkrēts laika ierobežojums, taču parasti tas nepārsniedz iespējamo termiņu, kādā jānosaka juridiskās budžeta saistības. Pretējā gadījumā pēc šī datuma stājas spēkā lēmums par pieteikuma noraidīšanu.

Pārredzamības prasības

ES finansējuma ieguvēju saraksta publiskošana ir prasība, kas izriet no pārredzamības principa. Līgumslēdzējai iestādei ir jāsniedz informācija par tās nolūkiem, mērķiem, darbībām, praksi un rezultātiem. Šā pienākuma izpilde atšķiras atkarībā no finansējuma pārvaldības veida:

 • informācija par tiešas pārvaldības finansējumu katru gadu tiek publicēta finanšu pārredzamības sistēmas datubāzē;
 • dalītas pārvaldības gadījumā informāciju par finansējuma saņēmējiem publicē dalībvalstis. Plašāku informāciju par 2014.–2020. gada periodu atradīsiet Kohēzijas datu portālā;
 • netiešas pārvaldības gadījumā informācijas publicēšana ir īstenošanas partneru pienākums.

ES budžeta aizsardzība