Skip to main content

Taotlemine

Üldteave taotlemise korra kohta, mille valik sõltub sellest, millist rakendusviisi teid huvitava programmi puhul kasutatakse.

Igal konkursi- või pakkumiskutsel on oma kriteeriumid, nõuded ja etapid. Kogu vajaliku teabe ettepanekute/pakkumuste esitamise kohta leiate teid huvitavast kutsest.

Kui olete kindel, et olete rahastamiskõlblik, sest vastate konkreetses kutses esitatud kriteeriumidele, peate võib-olla registreeruma teatavas andmebaasis – kutse suunistes täpsustatakse, kas ja kuidas peate seda tegema. Võite ka otsustada leida partneri.

Ettepaneku ettevalmistamiseks ja esitamiseks kulub aega, seega alustage kindlasti varakult. Kõik dokumendid ja vormid, mida peate kasutama, on loetletud kutse suunistes – järgige neid kindlasti tähelepanelikult. Kui te seda ei tee, võib avaliku sektori hankija teie taotluse vastuvõetamatuks tunnistada.

ELi rahastuse saamiseks tuleb järgida teatavaid eeskirju ja menetlusi. See on vältimatu – peame tagama, et iga euro kulutatakse läbipaistval ja nõuetekohasel viisil ELi kodanike hüvanguks. Siiski teeb EL pidevalt tööd ka eelarve-eeskirjade lihtsustamiseks ja ajakohastamiseks ning selleks, et inimesed saaksid oma ideede rahastamiseks kasutada ELi rahalisi vahendeid.

Selleks et taotlust saaks arvesse võtta, peab see olema täielik, kokkuvõtlik ja elektroonilise süsteemi kaudu õigeaegselt esitatud.

ELi rahastatavaid programme rakendatakse ühel kolmest viisist: eelarve otsene, jagatud või kaudne täitmine. Taotlemise kord sõltub sellest, millist rakendusviisi teid huvitava programmi puhul kasutatakse. Lisateave eelarve täitmise viiside kohta

Otsene täitmine

Taotlus tuleb esitada Euroopa Komisjoni rahastamisvõimaluste ja hangete portaali kaudu. Nii toetuste kui ka hangete puhul tuleb tavaliselt leida hange või konkurss, mille tingimustele te vastate, leida projektipartner, luua portaali konto, registreerida oma organisatsioon ja esitada taotlus.

Üksikasjaliku teabe leiate rahastamisvõimaluste ja hangete portaalist.

Jagatud täitmine

Valiku- ja toetuse määramise menetluste ning järelevalve ja haldamise, sealhulgas maksete eest vastutavad liikmesriikide ametiasutused.

Liikmesriigid peavad järgima ühissätete määrust, mis on ühine õigusraamistik kaheksa fondi jaoks, mille puhul toimub eelarve jagatud täitmine:

Lisateavet leiate ELi 2014.–2020. aasta eelarve piirkondlike ja riiklike rahastamisasutuste veebisaidilt. Praegu koostatakse veebilehte, kus esitatakse kontaktpunktid iga liikmesriigi kohta, sealhulgas andmed rahastamise kohta ELi 2021.–2027. aasta eelarve programmidest.

Kaudne täitmine

Kui taotlete vahendeid, mida haldab rakenduspartner eelarve kaudse täitmise raames, peate järgima hankijana tegutseva rakenduspartneri kehtestatud taotlemiskorda. Peate tutvuma rakenduspartneri veebisaidil esitatud taotlemise konkreetsete nõuetega.

Allpool on esitatud eelarve kaudse täitmise raames ELi vahendeid eraldavate rakenduspartnerite veebisaidid.

Rahvusvahelised organisatsioonid

Liidu spetsialiseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused aitavad kaasa ELi poliitika rakendamisele, täites tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid. Need ametid toetavad koostööd ELi ja liikmesriikide valitsuste vahel, koondades ELi institutsioonide ja liikmesriikide asutuste tehnilisi ja erialaseid teadmisi. Näited detsentraliseeritud asutustest

Ühisettevõtted (avaliku ja erasektori partnerlused)

Riiklikud asutused

Liikmesriigid määravad teatavad asutused rakendama konkreetseid ELi programme või rahastamisvõimalusi, näiteks:

Kuidas saada rakenduspartneriks?

Üksused või isikud, kes soovivad töötada eelarve kaudse täitmise raames, peavad kuuluma teatavatesse kategooriatesse, mis on kindlaks määratud finantsmääruses, millega reguleeritakse liidu eelarve kasutamist. Enne kui neile antakse selleks luba, peavad nad läbi viima ka oma süsteemide, eeskirjade ja menetluste eelhindamise, et tagada neile eraldatud ELi vahendite turvaline haldamine.

Lisateave eelhindamise kohta