Skip to main content

Ansøgningsprocessen

De generelle oplysninger om ansøgningsprocessen, som skal følges, varierer afhængigt af forvaltningsformen og det program, der ansøges for.

De enkelte forslagsindkaldelser og udbud omfatter særlige kriterier, krav og faser. Den specifikke indkaldelse, du vælger, indeholder retningslinjer for ansøgningsprocessen.

Når du har fastslået, at du opfylder de kriterier, der er angivet i den konkrete indkaldelse, og dermed er berettiget til at deltage, kan du blive bedt om at registrere dig i en særlig database. Det fremgår af retningslinjerne for indkaldelsen, hvordan det gøres. Det kan også være, at du ønsker at finde en partner.

Det tager tid at udarbejde og indsende dit forslag, så sørg for at begynde i god tid. Alle de dokumenter og skabeloner, du skal bruge, fremgår af retningslinjerne for den konkrete indkaldelse. Sørg altid for at følge dem nøje. I modsat fald kan den ordregivende myndighed afvise dit forslag.

For at opnå finansiering fra EU skal man følge en række regler og procedurer. Det er nødvendigt for at sikre, at hver eneste euro bliver brugt gennemskueligt og korrekt og til gavn for EU-borgerne. EU arbejder dog løbende på at forenkle og modernisere budgetreglerne og sikre enkel adgang til EU-midler til finansiering af nye idéer.

For at komme i betragtning skal ansøgningen være fuldstændig, kortfattet og rettidigt indsendt via det elektroniske indsendelsessystem.

EU-finansierede programmer gennemføres på en af tre måder: ved direkte forvaltning, delt forvaltning eller indirekte forvaltning. Ansøgningsprocessen varierer afhængigt af formen og det program, du ansøger under. Få mere at vide om forvaltningsformer.

Direkte forvaltning

Ansøgningsprocessen gennemføres via Europa-Kommissionens portal for finansiering og udbud, "Funding & tender opportunities". Både ved ansøgning om tilskud og deltagelse i udbud omfatter processen typisk at finde en indkaldelse, som du er berettiget til at deltage i, finde en projektpartner, oprette en konto på portalen, registrere din organisation og indsende et forslag.

Læs mere om portalen for finansiering og udbud.

Delt forvaltning

EU-landenes administrationer er ansvarlige for udvælgelses- og tildelingsprocedurerne og for overvågning og forvaltning, herunder betalinger.

EU-landene skal overholde forordningen om fælles bestemmelser, som er en fælles retlig ramme for otte fonde med delt forvaltning:

Læs mere på de regionale og nationale finansieringsmyndigheders side om EU-budgettet for 2014-2020. En side er under udarbejdelse med kontaktpunkter for de enkelte EU-lande, herunder finansiering via programmerne under EU's budget for 2021-2027.

Indirekte forvaltning

Hvis du ansøger om finansiering, der forvaltes af en gennemførelsespartner under indirekte forvaltning, skal du følge den ansøgningsprocedure, som gennemførelsespartneren, der fungerer som ordregivende myndighed, har etableret. På gennemførelsespartnerens hjemmeside skal du tjekke de specifikke krav til ansøgningsprocessen.

Herunder finder du eksempler på hjemmesider for gennemførelsespartnere, der tildeler EU-midler under indirekte forvaltning.

Internationale organisationer

Særlige EU-organer

Decentrale agenturer

Decentrale agenturer bidrager til gennemførelsen af EU's politikker ved at udføre tekniske og forskningsmæssige opgaver. De støtter samarbejdet mellem EU og EU-landenes regeringer ved at samle den tekniske og specialiserede ekspertise i EU-institutionerne og de nationale myndigheder. Som eksempler kan nævnes

Fællesforetagender (offentlig-private partnerskaber)

Nationale organer

EU-landene udpeger bestemte organer til at gennemføre særlige EU-programmer eller finansieringsmuligheder, f.eks.

Sådan bliver du gennemførelsespartner

Enheder eller personer, der ønsker at arbejde under indirekte forvaltning, skal høre under en af de særlige kategorier, der er defineret i finansforordningen, som fastsætter regler for anvendelsen af EU-budgettet. Inden tilladelse gives, skal der foretages en forudgående vurdering af partnerens systemer, regler og procedurer for at sikre, at de EU-midler, der tildeles, bliver forvaltet sikkert.

Læs mere om forudgående vurderinger