Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Процес на кандидатстване

Обща информация за процеса на кандидатстване, който се различава в зависимост от начина на управление и програмата, по която кандидатствате.

Всяка покана за представяне на предложения или оферти има свои собствени критерии, изисквания и етапи. В избраната от вас покана ще бъде посочено какво трябва да правите в процеса на кандидатстване.

След като установите, че отговаряте на критериите, посочени в конкретната покана, може да трябва да се регистрирате в определена база данни — в насоките за поканата ще бъде уточнено дали това е необходимо и как да го направите. Може също да искате да потърсите партньор.

Подготовката и подаването на вашето предложение ще отнеме време, затова започнете процеса достатъчно рано. Всички документи и образци, които ще трябва да използвате, ще бъдат изброени в насоките за избраната от вас покана. Следвайте ги внимателно! Ако не го направите, възлагащият орган може да отхвърли предложението ви като недопустимо.

За да получите финансиране от ЕС, трябва да спазите определени правила и процедури. Това е неизбежно, тъй като трябва да гарантираме, че всяко евро се изразходва по прозрачен и правилен начин в полза на гражданите на ЕС. В същото време ЕС непрекъснато работи за опростяване и модернизиране на бюджетните си правила и за осигуряване на достъп до средства от ЕС, за да могат хората да финансират идеите си.

За да бъде разгледана, вашата кандидатура трябва да бъде пълна, кратка и подадена навреме чрез системата за електронно подаване на кандидатури.

Финансираните от ЕС програми се изпълняват по един от следните три начина: пряко управление, споделено управление или непряко управление. Процесът на кандидатстване се различава в зависимост от начина на управление и програмата, по която кандидатствате. Научете повече за начините на управление.

Пряко управление

Процесът на кандидатстване трябва да се извърши посредством портала за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Както за безвъзмездните средства, така и за обществените поръчки обичайният процес на кандидатстване включва намиране на покана, за която отговаряте на условията, намиране на партньор по проекта, създаване на профил на портала, регистриране на вашата организация и подаване на предложение.

Подробна информация за портала за финансиране и обществени поръчки

Споделено управление

Администрациите на държавите членки отговарят за процедурите за подбор, както и за мониторинга и управлението, включително за плащанията.

Държавите членки трябва да спазват Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР) — съвместна правна рамка за осем фонда със споделено управление:

На страницата за регионалните и националните управляващи органи ще намерите повече информация за бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. В процес на създаване е уебстраница със звена за контакт по държави членки, включително за финансиране по програмите от бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г.

Непряко управление

Ако кандидатствате за средства, управлявани от партньор по изпълнението при непряко управление, ще трябва да спазите процедурата за кандидатстване, установена от съответния партньор по изпълнението, който ще действа като възлагащ орган. Ще трябва да проверите на уебсайта на партньора по изпълнението специфичните изисквания за процеса на кандидатстване.

По-долу са представени примери за уебсайтове на партньори по изпълнението, които предоставят средства от ЕС при непряко управление.

Международни организации

Специализирани органи на Съюза

Децентрализирани агенции

Децентрализираните агенции допринасят за изпълнението на политиките на ЕС, като изпълняват технически и научни задачи. Те подкрепят сътрудничеството между Съюза и националните правителства, като обединяват технически и експертни познания от институциите на ЕС и националните органи. Примери:

Съвместни предприятия (публично-частни партньорства)

Национални органи

Държавите членки определят органи, които да управляват определени програми на ЕС или възможности за финансиране, като например:

Как се става партньор по изпълнението

Организациите или физическите лицата, които желаят да работят при непряко управление, трябва да попадат в специфични категории, определени във Финансовия регламент, с който се урежда използването на бюджета на Съюза. Преди да станат партньори по изпълнението, те трябва също така да извършат предварителна оценка на своите системи, правила и процедури, за да гарантират, че средствата от ЕС, които ще получат, ще бъдат безопасно управлявани.

Повече информация за предварителната оценка