Skip to main content

Het aanvraagproces

Algemene informatie over het te volgen aanvraagproces, dat verschilt per beheerswijze en ook afhankelijk is van het programma waarop uw aanvraag betrekking heeft.

Elke oproep tot het indienen van voorstellen of aankondiging van een opdracht heeft zijn eigen criteria, eisen en stappen. De door u gekozen oproep zal u door het aanvraagproces leiden.

Het kan zijn dat u, nadat u hebt vastgesteld dat u in aanmerking komt omdat u voldoet aan de criteria van de specifieke oproep of aankondiging, zich moet registreren in een specifieke databank – in de toelichting bij de oproep of aankondiging zal worden vermeld of en hoe u dat moet doen. Ook wilt u mogelijk een partner vinden.

Het voorbereiden en indienen van uw voorstel zal enige tijd vergen. Zorg er dus voor dat u ruim van tevoren begint. Alle documenten en sjablonen die u moet gebruiken, worden vermeld in de toelichting bij de door u gekozen oproep of aankondiging. Zorg ervoor dat u deze nauwgezet leest. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat de aanbestedende dienst uw voorstel niet-toelaatbaar zal verklaren.

Om EU-financiering te krijgen, moeten bepaalde regels en procedures worden gevolgd. Dit is onvermijdelijk; wij moeten er immers voor zorgen dat elke euro op een transparante en correcte manier wordt besteed, ten bate van de EU-burgers. De EU werkt echter ook voortdurend aan de vereenvoudiging en modernisering van haar begrotingsregels en aan het verbeteren van de toegang tot financiering, zodat mensen hun ideeën kunnen uitvoeren.

Om in aanmerking te komen voor financiering moet uw aanvraag volledig, beknopt en op tijd worden ingediend via het elektronische indieningssysteem.

Door de EU gefinancierde programma’s worden uitgevoerd op een van drie volgende manieren: onder direct beheer, onder gedeeld beheer of onder indirect beheer. Het aanvraagproces verschilt per beheerswijze en is ook afhankelijk van het programma waarvoor u zich aanmeldt. Lees hier meer over de beheerswijzen.

Direct beheer

Het aanvraagproces loopt altijd via het financierings- en aanbestedingsportaal van de Europese Commissie. Voor zowel subsidies als aanbestedingen bestaat het typische aanvraagproces uit het vinden van een oproep of aankondiging waarvoor u in aanmerking komt, het vinden van een projectpartner, het aanmaken van een account op het portaal, het registreren van uw organisatie en het indienen van een voorstel.

Vind gedetailleerde informatie over het financierings- en aanbestedingsportaal.

Gedeeld beheer

De instanties van de lidstaten zijn belast met de selectie- en gunningsprocedures en met het toezicht en het beheer, met inbegrip van de betalingen.

De lidstaten moeten voldoen aan de Verordening gemeenschappelijke bepalingen (GB-verordening), een gemeenschappelijk wettelijk kader voor acht fondsen met gedeeld beheer:

Meer informatie is te vinden op de pagina van regionale en nationale financieringsautoriteiten voor de EU-begroting voor 2014-2020. Een webpagina met de contactpunten per lidstaat, met inbegrip van de financieringsmogelijkheden uit hoofde van de programma’s van de EU-begroting 2021-2027, is in aanbouw.

Indirect beheer

Als u financiering aanvraagt bij een uitvoerende partner onder indirect beheer, moet u het aanvraagproces volgen dat is ontworpen door deze uitvoerende partner, die zal optreden als aanbestedende dienst. Daarvoor dient u de specifieke vereisten voor het aanvraagproces te controleren op de website van de uitvoerende partner.

Hieronder vindt u voorbeelden van websites van uitvoerende partners die EU-middelen toekennen onder indirect beheer.

Internationale organisaties

Gespecialiseerde organen van de Unie

Gedecentraliseerde agentschappen

Gedecentraliseerde agentschappen dragen bij aan de uitvoering van het EU-beleid door technische en wetenschappelijke taken te verrichten. Zij ondersteunen de samenwerking tussen de EU en de nationale regeringen door technische en gespecialiseerde expertise van EU-instellingen en nationale autoriteiten te bundelen. Voorbeelden zijn:

Gemeenschappelijke ondernemingen (publiek-private partnerschappen)

Nationale organen

De lidstaten wijzen bepaalde organen aan voor de uitvoering van specifieke EU-programma’s of financieringsmogelijkheden, zoals

Hoe word ik een uitvoerende partner?

Entiteiten of personen die onder indirect beheer willen werken, moeten behoren tot specifieke categorieën die worden omschreven in het Financieel Reglement, dat het kader vormt voor het gebruik van de begroting van de Unie. Ook moeten zij vooraf een evaluatie van hun systemen, regels en procedures uitvoeren om te waarborgen dat de EU-middelen die zij ontvangen veilig zullen worden beheerd.

Meer informatie over de evaluatie vooraf