Skip to main content

Rahastamine eelarve täitmise viisi järgi

ELi rahastust haldab komisjon koos liikmesriikidega või rakenduspartnerite kaudu. Taotluste esitamise ja hindamise kord sõltub eelarve täitmise viisist.

Kolm eelarve täitmise viisi

Iga ELi eelarvest rahastatava programmi puhul toimub eelarve täitmine vastavalt ühele kolmest järgmisest võimalusest olenevalt rahastamise laadist.

  • Eelarve otsene täitmine: ELi rahastust haldab Euroopa Komisjon otse
  • Eelarve jagatud täitmine: Euroopa Komisjon ja riiklikud ametiasutused haldavad rahastust ühiselt
  • Eelarve kaudne täitmine: rahastust haldavad partnerorganisatsioonid või muud asutused ELis või väljaspool seda

EL rahastab konkreetset programmi või projekti, kuid ei osale alati otseselt igapäevases juhtimises. Kuigi ELi eelarve täitmise eest vastutavad suuremas osas liikmesriigid, on lõplik vastutus komisjonil.

Sellest tulenevalt teeb komisjon ELi vahendite kasutamise üle rangeid ja tõhusaid kontrolle. Täitmise viisi valik sõltub sellest, kuidas programmi rakendatakse.

Projektile rahastuse saamiseks tuleb leida sobiv hange või projektikonkurss ning järgida täpselt taotlemisjuhiseid, sest iga hange on erinev. Projekt konkureerib teiste sama hanke raames esitatud projektidega.

Otsene täitmine

Eelarve otsese täitmise korral vastutab Euroopa Komisjon otse programmi rakendamise kõigi etappide eest:

  • projektikonkursside algatamine,
  • esitatud ettepanekute hindamine,
  • toetuslepingute allkirjastamine,
  • projektide elluviimise järelevalve,
  • tulemuste hindamine,
  • maksete tegemine.

Neid ülesandeid täidavad komisjoni talitused oma peakorteris, ELi delegatsioonides või ELi rakendusametite kaudu. Kolmandaid isikuid ei kaasata. Eelarve otsese täitmise raames rakendatavad programmid moodustavad ligikaudu 20% ELi 2021.–2027. aasta eelarvest.

Üks näide programmist, mille puhul täidab eelarvet komisjon otse, on ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME), mille peamine eesmärk on toetada VKEde loomist ja laienemist. Kui taotleja on ELilt rahalist toetust sooviv ettevõtja, on kontakt- ja haldusosakonnaks Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet, mis haldab COSME programmi.

Eelarve otsese täitmise raames avaldatavad konkursikutsed avaldatakse rahastamis- ja hankeportaalis (SEDIA).

Ka suurt osa ajutise taasterahastu NextGenerationEU vahenditest rakendatakse eelarve otsese täitmise korras, eelkõige taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu, millega tehakse liikmesriikide reformide ja investeeringute toetamiseks kättesaadavaks 723,8 miljardit eurot laene ja toetusi.

Kuna taaste- ja vastupidavusrahastu on erandlik, tuleb selle rakendamisel järgida erimenetlusi. Vahendid makstakse välja otse liikmesriikidele, tuginedes riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamisel tehtud edusammudele.

Kavades tuleks pöörata tõhusalt tähelepanu probleemidele, millele on osutatud Euroopa poolaasta raames, eelkõige nõukogu poolt vastu võetud riigipõhistes soovitustes. Samuti peaksid kavad hõlmama meetmeid rohe- ja digipöördega seotud probleemide lahendamiseks ning rohe- ja digipöördest tulenevate võimaluste ärakasutamiseks.

Taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise kohta liikmesriikides leiate teavet rahastu veebilehelt.

Taaste ja vastupidavuse tulemustabel

Jagatud täitmine

Jagatud täitmise korral vastutab konkreetse programmi täitmise eest Euroopa Komisjon koos liikmesriikide ametiasutustega, nagu ministeeriumid ja riigiametid. Sel viisil hallatakse ligikaudu 70% ELi programmidest.

Näiteks kui olete mõne ELi riigi põllumajandustootja ja teil on mahetomatite kasvatamise projekt, on teil õigus taotleda vahendeid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames. Selleks peaksite pöörduma oma riigi maaeluministeeriumi või samaväärse asutuse poole, mis vastutaks teie projekti rahaliste vahendite haldamise eest ELi nimel.

Liikmesriikide (riiklikud, piirkondlikud või kohalikud) ametiasutused valivad, milliseid projekte rahastada, ja vastutavad igapäevase haldamise eest. Koostöös liikmesriikidega tagab komisjon projektide eduka lõpuleviimise ja raha otstarbeka kasutamise.

Tutvu riikide ühtsete portaalidega, kust saab teavet jagatud eelarve täitmisega fondide kohta

Juurdepääs ELi piirkondlikule rahastamisele

Piirkondlikud ja riiklikud rahastamisasutused

EuroAccess: tasuta veebipõhine otsinguvahend, et toetada olemasolevate rahastamisvõimaluste kasutamist majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse parandamiseks Euroopa Liidus ja selle makropiirkondades.

Ühise põllumajanduspoliitika vahendid

Maaelu arengu programmid riikide kaupa

Partneriotsing rahastamisvõimalustele hariduse valdkonnas

Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus: rahastamisvõimalused

Euroopa Sotsiaalfond: toetus teie riigis

Struktuurifondid 2014–2020

Mõnede struktuurifondide projektide pikaajalise kestuse tõttu võib nende rakendamine kesta kauem kui pikaajalise eelarve periood. 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku puhul võivad liikmesriigid vahendeid siduda kuni 2023. aasta lõpuni. Ülevaade nendest vahenditest on esitatud 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide juures.

Kaudne täitmine

Osa rahastamisprogramme rakendatakse osaliselt või täielikult nt riiklike ametiasutuste või rahvusvaheliste organisatsioonide abil. Suurem osa humanitaarabile ja rahvusvahelisele arengule eraldatud ELi eelarvest täidetakse eelarve kaudse täitmise raames.

Näiteks rahaline toetus Ebola viiruse puhangu vastu võitlemiseks Lääne-Aafrikas ja 2015. aastal Nepalis toimunud maavärina tagajärgede likvideerimiseks. Eelarve kaudse täitmise raames rakendatavad programmid moodustavad ligikaudu 10% ELi kogueelarvest.

Selle eelarve täitmise viisi kohaselt delegeerib komisjon eelarve täitmise ülesanded eri liiki rakenduspartneritele, näiteks:

Lisanäiteid eelarve kaudse täitmise alla kuuluvate rakenduspartnerite kohta leiate taotlusprotsessi lehelt.

„Erasmus+“ kontaktpunktid