Skip to main content

Lidé na prvním místě – rozmanitost a začleňování

Podpora rozmanitého a inkluzivního pracoviště

Evropská komise přijala několik politik, jejichž cílem je posílit závazek Evropy v oblasti rovnosti. Např.:

Jako zaměstnavatel si Komise stanovila za cíl jít příkladem. Ve své nové strategii pro oblast lidských zdrojů usiluje o zvýšení rozmanitosti v řadách svých zaměstnanců, aby lépe odrážela rozmanitost evropského obyvatelstva. 

Pro stávající mandát Komise (2019–2024) je jednou z politických priorit dosažení rovného zastoupení žen a mužů na všech úrovních řízení.

K 1. dubnu 2022 je podíl žen ve vedoucích funkcích následující:

  • zvýšil se o 6,5 procentního bodu na úrovni vrcholného vedení (43,1 %)
  • zvýšil se o 4 procentní body na úrovni středního managementu (45,5 %)
  • Celkem 45 %

Komise se tak stala jedním z velmi mála orgánů veřejné správy s nejvyšším podílem žen ve vedoucích pozicích na světě. Naším cílem je však rovnost žen a mužů na všech úrovních. K dosažení tohoto cíle jsou postupně zaváděna další opatření, aby se do konce stávajícího mandátu Komise podařilo dosáhnout celkové parity.

Kromě toho je tento orgán odhodlán uplatňovat politiku nulové tolerance, pokud jde o diskriminaci vůči zaměstnancům, a to z jakéhokoli důvodu, jak je zakotveno ve Smlouvě o fungování Evropské unie. 

Oddělení pro rozmanitost a inkluzi (DIO) jako součást generálního ředitelství pro lidské zdroje vzniklo v roce 2020 s cílem:

  • koordinovat rozvoj rozmanité a inkluzivní pracovní kultury
  • spolupracovat v tomto ohledu s dalšími institucemi a organizacemi

V roce 2021 provedla Komise průzkum s cílem zjistit, jak lidé v Komisi, jejích výkonných agenturách a Evropské službě pro vnější činnost vnímají rozmanitost a začlenění. 10 000 získaných odpovědí poskytuje představu o pocitech zaměstnanců a přispěje k novému akčnímu plánu pro rozmanitost a začlenění, který má dále zkvalitnit stávající pracovní prostředí a vyhlídky Komise jako zaměstnavatele.