Skip to main content

Inimeste esikohale seadmine – mitmekesisus ja kaasatus

Mitmekesise ja kaasava töökoha edendamine

Euroopa Komisjon on võtnud vastu mitu poliitikadokumenti, et tugevdada Euroopa pühendumust võrdõiguslikkusele. Need on muu hulgas järgmised:

Tööandjana on komisjon seadnud endale eesmärgiks olla juhtimisel eeskujuks. Oma uues personalistrateegias on komisjon võtnud eesmärgiks suurendada personali mitmekesisust, et kajastada paremini Euroopa elanikkonna mitmekesisust. 

Komisjoni praeguse koosseisu ametiajal (2019–2024) on üks poliitilistest prioriteetidest saavutada sooline võrdõiguslikkus kõigil juhtimistasanditel.

1. aprilli 2022 seisuga oli naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel järgmine:

  • +6,5% kõrgema juhtkonna tasandil (43,1%)
  • +4% keskastme juhtkonna tasandil (45,5%)
  • 45% kokku

Juba see näitab, et komisjon on üks vähestest institutsioonidest maailmas, milles naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel on nii suur. Siiski on meie eesmärk saavutada täielik sooline võrdõiguslikkus. Selle eesmärgi saavutamiseks võetakse järk-järgult kasutusele täiendavad meetmed, et praeguse komisjoni koosseisu ametiaja lõpuks täieliku võrdsuseni jõuda.

Lisaks on institutsioon kindlalt otsustanud rakendada nulltolerantsi poliitikat töötajate igasuguse diskrimineerimise suhtes, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus. 

2020. aastal loodi personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadis mitmekesisuse ja kaasamise büroo, et:

  • koordineerida mitmekesise ja kaasava töökultuuri arendamist;
  • teha sellega seoses koostööd teiste institutsioonide ja organisatsioonidega.

2021. aastal korraldas komisjon uuringu, et saada teada, kuidas tajuvad komisjonis, selle rakendusametites ja Euroopa välisteenistuses töötavad inimesed mitmekesisust ja kaasatust. Uuringu käigus saadud 10 000 vastust annavad meile pildi töötajate meeleolust ning annavad panuse mitmekesisust ja kaasamist käsitlevasse uude tegevuskavasse, mis töötatakse välja selleks, et parandada praegust töökeskkonda ja komisjoni kui tööandja väljavaateid.