Skip to main content

Cilvēki pirmajā vietā — daudzveidība un iekļautība

Atbalsts daudzveidīgai un iekļaujošai videi darbavietā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākus politikas dokumentus, ar kuriem tiek stiprināta Eiropas apņemšanās veicināt līdztiesību. Lūk, daži no tiem:

Komisija kā darba devējs ir izvirzījusi sev mērķi rādīt piemēru. Ar jauno cilvēkresursu stratēģiju tā vēlas uzlabot daudzveidību darbinieku vidū, lai tādējādi labāk atspoguļotu Eiropas iedzīvotāju daudzveidību. 

Pašreizējā Komisijas sastāva (2019–2024) politisko prioritāšu vidū ir dzimumu paritāte visos vadības līmeņos.

2022. gada 1. aprīlī sieviešu īpatsvars starp vadītājiem bija šāds:

  • 43,1 % starp augstākā līmeņa vadītājiem (pieaugums par 6,5 procentu punktiem);
  • 45,5 % starp vidējā līmeņa vadītājiem (pieaugums par 4 procentu punktiem);
  • kopējais īpatsvars — 45 %.

Tas jau ierindo Komisiju to nedaudzo publiskās pārvaldes iestāžu vidū visā pasaulē, kurās ir augsts sieviešu īpatsvars vadošos amatos. Tomēr mūsu mērķis ir dzimumu līdztiesība visos līmeņos. Lai to sasniegtu, tiek pakāpeniski ieviesti aizvien jauni pasākumi ar mērķi līdz pašreizējās Komisijas mandāta beigām panākt vispārēju paritāti.

Turklāt iestāde ir apņēmusies pilnībā un atbilstīgi Līgumam par Eiropas Savienības darbību izskaust visu veidu diskrimināciju pret saviem darbiniekiem. 

2020. gadā Cilvēkresursu ģenerāldirektorātā tika izveidots Daudzveidības un iekļautības birojs, kura pienākumi ir šādi:

  • koordinēt daudzveidīgas un iekļaujošas darba kultūras attīstību;
  • šajā sakarā sadarboties ar citām iestādēm un organizācijām.

Komisija 2021. gadā veica aptauju, lai novērtētu Komisijas, tās izpildaģentūru un Eiropas Ārējās darbības dienesta darbinieku priekšstatus par daudzveidību un iekļautību. 10 000 atbilžu mums sniedz priekšstatu par darbinieku noskaņojumu. Šīs atbildes tiks izmantotas, lai izstrādātu jaunu daudzveidības un iekļautības rīcības plānu, kura mērķis ir uzlabot pašreizējo darba vidi un Komisijas kā darba devēja tēlu.