Skip to main content

Strateginen ennakointiraportti 2020

Strateginen ennakointi ja EU:n päätöksenteko

Strategisen ennakoinnin sisällyttäminen EU:n päätöksentekoon antaa Euroopan komissiolle mahdollisuuden

 • luoda ja käyttää kollektiivista älykkyyttä, jonka avulla se voi ennakoida kehitystä ja valmistautua uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin aikaisemmin ja tehokkaammin
 • varmistaa, että strategisesta ennakoinnista tulee olennainen osa paremman sääntelyn välineistöä, vaikutusten ennakkoarvioinnit mukaan lukien, ja että sen avulla tuetaan sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa
 • toteuttaa perusteellisia ja osallistavia ennakointitoimia tärkeimmistä aloitteista, joiden tavoitteena on taustoittaa unionin tilaa käsittelevää vuotuista puhetta, komission työohjelmia ja monivuotisia ohjelmasuunnittelutoimia
 • edistää ennakointiyhteistyötä ja liittoutumia muiden EU:n toimielinten, kumppanien ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Selviytymiskyky EU:n politiikkatoimien uutena suunnannäyttäjänä

Covid-19-kriisi on tehnyt selväksi, että Euroopan on parannettava selviytymiskykyään, joka tarkoittaa paitsi kykyä vastata haasteisiin ja selviytyä niistä myös kykyä muuttua kestävällä, oikeudenmukaisella ja demokraattisella tavalla. Tässä tiedonannossa osoitetaan, miten tähän myötävaikutetaan strategisen ennakoinnin tukeman, tulevaisuuteen suuntautuvan politiikan avulla.

Strategisella ennakoinnilla voidaan tuottaa tietoa selviytymiskykyä parantavan päätöksenteon tueksi neljän eri ulottuvuuden osalta, joista käsin selviytymiskykyä tarkastellaan. Se voi auttaa ennakoimaan kehitystä, jolla on todennäköisesti kielteisiä vaikutuksia, vahvistaa selviytymiskykyä rakenteellisten muutosten toteuttamisen kautta ja ottaa huomioon nykyisten ja tulevien kriisien vaikutuksia megatrendeihin ja esiin nouseviin kysymyksiin. Strategisen ennakoinnin näkökulmia hyödyntävillä politiikkatoimilla voidaan paikata paremmin kriisin paljastamia puutteita ja vahvistaa valmiuksia. Näin voidaan luoda uusia mahdollisuuksia ja tehdä Euroopasta kestävämpi.

Tärkeimmät havainnot

digital

Sosiaalinen ja taloudellinen selviytymiskyky

Pandemia on syventänyt eriarvoisuutta, lisännyt väestörakenteen epätasapainoa ja köyhyyttä, kiihdyttänyt automaatiota ja vaikuttanut suhteettomasti palvelualan työpaikkoihin. Strategista ennakointia voidaan käyttää siihen, että määritetään, millaiseen tulevaisuuden osaamiseen on syytä investoida nykytilanteessa, ja hyödyntää sitä myös laajemmassa yhteiskunnallisessa keskustelussa yhteiskunta- ja verosopimuksen päivittämisestä.

doors opening on a digital scenario

Geopoliittinen selviytymiskyky

Kriisi on tuonut selvästi esiin sen, että EU:n on liian riippuvainen kolmansien maiden kriittisistä raaka-aineista, jotka ovat välttämättömiä hiilineutraalin ja digitaalisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Strateginen ennakointi voi auttaa kartoittamaan mahdollisia skenaarioita ja määrittämään strategisia vaihtoehtoja EU:n avoimen strategisen riippumattomuuden edistämiseksi.

tree

Ympäristön kestokyky

Siirtyminen vihreämpään talouteen voisi luoda maailmanlaajuisesti 24 miljoonaa uutta työpaikkaa, ja sen vaikutus covid-19-kriisistä palautumiseen voi olla huomattavasti ennakoitua suurempi. Strateginen ennakointi voi auttaa tutkimaan muutosvoimia, ymmärtämään työmarkkinoiden tulevaa rakennemuutosta ja ohjaamaan sellaisten ihmisten uudelleenkoulutusta, jotka ovat menettäneet työpaikkansa kriisin aikana tai jotka todennäköisesti menettävät työpaikkansa teknologisen kehityksen ja automaation vuoksi.

digital numbers

Digitaalinen häiriönsietokyky

Kriisi on nopeuttanut hyperyhteenliitettävyyttä ja sellaisten uusien teknologioiden integrointia, jotka vaikuttavat ihmisenä olemiseen ja inhimilliseen elämäntapaan. Strateginen ennakointi voi auttaa hahmottamaan etukäteen, miten keskeiset uudet teknologiat voivat kehittyä, mikä on niiden vaikutus kaikkiin elämänaloihin ja miten uusia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää.

Strateginen ennakointisuunnitelma

Vuoden 2020 strategisen ennakoinnin raportti osoittaa, että toimintalähtöinen strateginen ennakointi soveltuu ainutlaatuisella tavalla sellaisen tiedon välittämiseen, jota päättäjät voivat hyödyntää vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen edistämiseksi ja EU:n selviytymiskyvyn vahvistamiseksi. Tätä varten tässä tiedonannossa esitetään seuraavat toimet:

 • Selviytymiskykyä kuvaavat tulostaulut ovat esimerkki tavasta seurata selviytymiskykyä. Selviytymiskykyä kuvaavia tulostauluja aiotaan kehittää edelleen ja luoda yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa käytävissä alustavissa keskusteluissa. Tässä työssä keskitytään keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökohtiin, jotta voidaan luoda parhaat edellytykset ennakointiin perustuvalle politiikalle puutteiden paikkaamiseksi ja valmiuksien vahvistamiseksi.
 • Komission strateginen ennakointiohjelma yleisten poliittisten painopisteiden tukemiseksi: ennakointiohjelmaan sisältyy tapauskohtaisia ennakointitoimia, joilla pohjustetaan komission työohjelmassa kaavailtuja tärkeimpiä aloitteita sekä läpileikkaavia kysymyksiä. Esimerkkeinä voidaan mainita: avoin strateginen riippumattomuus, vihreiden työpaikkojen ja taitojen tulevaisuus sekä vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen välisen kytköksen syventäminen kaikissa politiikoissa ja strategioissa.
 • Vuotuinen ESPAS-konferenssi, joka on määrä pitää marraskuussa 2020. Komissio käyttää tilaisuutta hyväkseen keskustellakseen ensi vuoden strategisesta ennakointiraportista. ESPAS-konferenssin yhteydessä komissio aikoo myös käynnistää EU:n laajuisen ennakointiverkoston yhdessä jäsenvaltioiden julkisten ennakointivalmiuksien, ajatushautomoiden, tiedeyhteisön, teollisuuden sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.
 • Ennakointiskenaariot, joilla pohjustetaan tulevaa poliittista keskustelua ja varmistetaan eri politiikkojen johdonmukaisuus, toimivat myös toimintapoliittisten ehdotusten yhteisenä ja tulevaisuuteen suuntautuvana kehyksenä. Ne auttavat kartoittamaan mahdollisia keinoja vihreän ja digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi, ja niitä voidaan hyödyntää myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa.

Seuraavat vaiheet

 • EU:n strategian ja politiikan analysointijärjestelmää (ESPAS) koskeva vuotuinen konferenssi
 • Selviytymiskykyä kuvaavien tulostaulujen kehittäminen edelleen
 • Vuoden 2021 strateginen ennakointiraportti
 • Strategisen ennakointisuunnitelman täytäntöönpano

Yhteydenotot

Lisätietoja voi pyytää osoitteesta SG-FORESIGHT@ec.europa.eu; JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Documents

9 SYYSKUU 2020
Strategic Foresight Report – Charting the course towards a more resilient Europe (reader-friendly version)
English
(2.26 MB - PDF)
Lataa

9 SYYSKUU 2020
STRATEGINEN ENNAKOINTI – EDELLYTYSTEN LUOMINEN EUROOPAN SELVIYTYMISKYVYN PARANTAMISEKSI
suomi
(404.86 KB - HTML)
Lataa
 • български
  (542 KB - HTML)
  Lataa
 • español
  (417.36 KB - HTML)
  Lataa
 • čeština
  (402.51 KB - HTML)
  Lataa
 • dansk
  (405.12 KB - HTML)
  Lataa
 • Deutsch
  (415.71 KB - HTML)
  Lataa
 • eesti
  (394.63 KB - HTML)
  Lataa
 • ελληνικά
  (539.86 KB - HTML)
  Lataa
 • English
  (387.43 KB - HTML)
  Lataa
 • français
  (428.59 KB - HTML)
  Lataa
 • hrvatski
  (398.76 KB - HTML)
  Lataa
 • italiano
  (413.04 KB - HTML)
  Lataa
 • latviešu
  (397.24 KB - HTML)
  Lataa
 • lietuvių
  (402.87 KB - HTML)
  Lataa
 • magyar
  (426.55 KB - HTML)
  Lataa
 • Malti
  (420.97 KB - HTML)
  Lataa
 • Nederlands
  (404.36 KB - HTML)
  Lataa
 • polski
  (413.98 KB - HTML)
  Lataa
 • português
  (428.38 KB - HTML)
  Lataa
 • română
  (421.94 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenčina
  (410.68 KB - HTML)
  Lataa
 • slovenščina
  (397.06 KB - HTML)
  Lataa
 • svenska
  (398.09 KB - HTML)
  Lataa

16 HEINÄKUU 2019
Komission poliittiset suuntaviivat vuosille 2019–2024
suomi
(1.17 MB - PDF)
Lataa
 • български
  (1.16 MB - PDF)
  Lataa
 • español
  (1.18 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (1.21 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (1.15 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.11 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (1.24 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.2 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (1.19 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1.2 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.15 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (1.16 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (1.22 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.1 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1.24 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (678.46 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.24 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (1.22 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (1.15 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (1.24 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.11 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.18 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (1.08 MB - PDF)
  Lataa

[node:26659:view-mode:teaser]

9 SYYSKUU 2020
Prototype dashboard for monitoring the social and economic dimension of resilience
English
(922.41 KB - PDF)
Lataa

9 SYYSKUU 2020
Prototype dashboards for monitoring the geopolitical, green, and digital dimensions of resilience
English
(1.52 MB - PDF)
Lataa