Skip to main content

Izcilība un uzticēšanās mākslīgajam intelektam

Uzticams mākslīgais intelekts var uzlabot mūsu dzīvi, palīdzot nodrošināt labāku veselības aprūpi, drošāku un videi draudzīgāku transportu, efektīvāku ražošanu un lētāku un ilgtspējīgāku enerģiju.

ES un mākslīgais intelekts

Eiropas Komisija ir ierosinājusi vairākus pasākumus, kuru mērķis ir sekmēt izcilību MI jomā, un noteikumus, kas palīdzēs nodrošināt tehnoloģiju uzticamību.

Regula par ES pieeju mākslīgajam intelektam un Koordinētā mākslīgā intelekta plāna atjauninājums garantēs iedzīvotāju un uzņēmumu drošību un pamattiesību ievērošanu, tajā pašā laikā veicinot investīcijas un inovāciju visās ES valstīs.

Uzticēšanās veicināšana ar pirmo tiesisko regulējumu MI jomā

Komisija ierosina jaunus noteikumus, kas nodrošinās, ka Savienībā izmantotās MI sistēmas ir drošas, pārredzamas, ētiskas, objektīvas un cilvēka kontrolētas. Tāpēc tās ir iedalītas vairākās riska kategorijās. 

Nepieņemams risks

Tiks aizliegts viss, kas uzskatāms par nepārprotamu apdraudējumu ES iedzīvotājiem (sākot no valdību izmantotām sociālā novērtējuma sistēmām un beidzot ar rotaļlietām, kurās tiek izmantota balss palīdzība, kas mudina bērnus uz bīstamu uzvedību).

Augsts risks

Ierobežots risks

Tādām MI sistēmām kā tērzēšanas roboti tiek piemērotas obligātas pārredzamības prasības, lai cilvēki, kas nonāk ar tām saskarē, varētu pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus. Lietotājs var nolemt turpināt izmantot lietotni vai atteikties no tās.

Minimāls risks

MI iespējotu videospēļu, surogātpasta filtru un līdzīgu lietotņu izmantošana netiek ierobežota. Lielākā daļa MI sistēmu ietilpst šajā kategorijā, kuru jaunie noteikumi neietekmē, jo šīs sistēmas iedzīvotāju tiesības un drošību apdraud pavisam minimāli vai neapdraud nemaz.

Jauni noteikumi augsta riska MI sistēmu nodrošinātājiem

1. posms

Augsta riska MI sistēmas izstrāde.

2. posms

Jāveic atbilstības novērtēšana un jānodrošina MI piemēroto prasību izpilde. Atsevišķu sistēmu gadījumā tiek iesaistīta pilnvarotā iestāde.

3. posms

Savrupo MI sistēmu reģistrēšana ES datubāzē.

4. posms

Jābūt parakstītai atbilstības deklarācijai, un MI sistēmai jābūt marķētai ar CE zīmi. Sistēmu var laist tirgū.

Ja MI sistēmas aprites ciklā notiek būtiskas izmaiņas, atgriezieties 2. posmā.

Kad MI sistēma nonāk tirgū, tirgus uzraudzību uzņemas attiecīgās iestādes, lietotāji nodrošina cilvēka veiktu kontroli un uzraudzību, savukārt sistēmas nodrošinātāji izmanto pēctirgus uzraudzības sistēmu. Sistēmu nodrošinātāji un lietotāji ziņos arī par nopietniem incidentiem un darbības traucējumiem.

Mākslīgā intelekta izcilības veicināšana

Komisija un ES dalībvalstis 2018. gadā spēra pirmo kopīgo soli, pieņemot koordinētu MI plānu, kas palīdzēja likt pamatus valstu stratēģijām un politikas izstrādei.

Koordinētā MI plāna 2021. gada atjauninājums aizsāk stratēģijas īstenošanu un ir pielāgots Komisijas digitālajām un zaļajām prioritātēm, kā arī Eiropas reakcijai uz koronavīrusa pandēmiju. 

Šajā plānā, kurš veicina MI izcilību no laboratorijas līdz tirgum, ir izklāstīts redzējums par to, kā paātrināt ieguldījumus MI jomā, kā sekmēt MI stratēģiju savlaicīgu īstenošanu un kā saskaņot MI politikas nostādnes visā Savienībā.

Lai to panāktu, Komisija plāno izveidot

  • publiskā un privātā sektora partnerību mākslīgā intelekta, datu un robotikas jomā, lai nodrošinātu kopīgas stratēģiskas pētniecības, inovācijas un ieviešanas programmas izstrādi, īstenošanu un finansēšanu,
  • papildu MI izcilības centru tīklus, lai atvieglotu zināšanu un pieredzes apmaiņu, attīstītu sadarbību ar nozari un veicinātu daudzveidību un iekļaušanu,
  • testēšanas kompleksus augsto tehnoloģiju izmēģināšanai reālos apstākļos,
  • digitālās inovācijas centrus, kas nodrošinātu centralizētu piekļuvi tehniskajai ekspertīzei un eksperimentālām iekārtām, lai uzņēmumi varētu “pārbaudīt pirms ieguldīt”,
  • platformu “MI pēc pieprasījuma” – Eiropas mēroga rīkkopu, kurā apkopoti MI resursi (piem., ekspertīze, algoritmi, programmatūras sistēmas, izstrādes rīki), kas nepieciešami nozares un publiskā sektora vajadzībām.

ES finansēti projekti MI jomā

 

ES jau ir finansējusi dažādus MI projektus, kuri nodrošina risinājumus daudzās sabiedrības dzīves jomās, piemēram, lauksaimniecībā, veselības aprūpē, ražošanā, transportā.

Trīs jomas, kurās MI tehnoloģijas izmantošana ir bijusi īpaši noderīga, ir veselība, vide un cīņa pret dezinformāciju.

Neirorehabilitācija, kas palīdz atveseļoties Covid-19 intensīvās terapijas pacientiem

Projekts “CDAC” piedalījās tādu inovatīvu tehnoloģiju izstrādē un klīniskā apstiprināšanā, kas jau tiek izmantotas vairāk nekā 3000 insulta pacientu rehabilitācijai visā Eiropā.

Citi ES finansēti projekti veselības jomā

Viedie sensori, kas palīdz nodrošināt pārtiku pasaules iedzīvotājiem

Projekts “ANTARES” izstrādā viedo sensoru un lielo datu tehnoloģijas, kuras varētu palīdzēt lauksaimniekiem saražot vairāk pārtikas, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus, kas būtu labvēlīgi sabiedrībai, lauksaimniekiem un videi.

Citi ES finansēti projekti šajā jomā

Tiešsaistes rīki faktu pārbaudei un dezinformācijas atspēkošanai

“WeVerify” nodrošina verifikācijas sistēmas, piemēram, spraudni, kas var palīdzēt faktu pārbaudītājiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un iedzīvotājiem pārbaudīt tiešsaistē pieejamo attēlu un videomateriālu autentiskumu.

Citi ES finansēti projekti cīņai pret dezinformāciju

Mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības

ES ir potenciāls kļūt par pasaules līderi droša mākslīgā intelekta jomā. Izveidojot spēcīgu, uz cilvēktiesībām un pamatvērtībām balstītu tiesisko regulējumu, ES var izstrādāt MI sistēmu, no kuras labumu gūs iedzīvotāji, uzņēmumi un valdības.

Iedzīvotājiem

Labāka veselības aprūpe, drošāks un videi draudzīgāks transports, uzlaboti publiskie pakalpojumi

Uzņēmumiem

Inovatīvi produkti un pakalpojumi enerģētikas, drošības un veselības aprūpes jomā, augstāki produktivitātes rādītāji un efektīvāka ražošana

Valdībām

Lētāki un ilgtspējīgāki transporta, energoapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

MI un ES skaitļos

1 miljards EUR

Komisija plāno MI attīstīšanā ik gadu ieguldīt 1 miljardu eiro no programmām “Digitālā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa”.

20 miljardi EUR

Nākamajā desmitgadē ES paredzēts MI piesaistīt kopējās investīcijas vairāk nekā 20 miljardu eiro apmērā gadā. Atveseļošanas un noturības mehānisms palīdzēs paātrināt investīcijas un sasniegt šo mērķi ar uzviju.

> 25 %

no visiem rūpniecībā un mājsaimniecībās izmantotajiem robotiem tiek ražoti Eiropā.

Dokumenti

 

21 APRĪLIS 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

21 APRĪLIS 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

21 APRĪLIS 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

21 APRĪLIS 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Lejupielādēt

 

19 FEBRUĀRIS 2020
Baltā grāmata par mākslīgo intelektu Eiropiska pieeja – izcilība un uzticēšanās
latviešu
(891.22 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

19 FEBRUĀRIS 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

19 FEBRUĀRIS 2020
Ziņojums par mākslīgo intelektu, lietu internetu un robotiku drošuma un atbildības aspektā
latviešu
(227.48 KB - HTML)
Lejupielādēt