Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Високи постижения и доверие в изкуствения интелект

Надеждният ИИ може да донесе много ползи, като например по-добро здравно обслужване, по-безопасен и чист транспорт, по-ефективно производство и по-евтина и по-устойчива енергия.

ЕС и ИИ

Поради това Европейската комисия предложи набор от действия за насърчаване на високите постижения в областта на ИИ и правила, за да се гарантира, че технологиите в тази област са надеждни.

Чрез регламента за европейски подход към изкуствения интелект и актуализирането на координирания план за ИИ ще се гарантират безопасността и основните права на хората и предприятията, като същевременно се стимулират инвестициите и иновациите в държавите от ЕС.

Изграждане на доверие чрез първата по рода си правна рамка за ИИ

Комисията предлага нови правила, за да се гарантира, че системите с ИИ, използвани в ЕС, са безопасни, прозрачни, етични, обективни и под човешки контрол. Затова те се категоризират по риск: 

Недопустим

Всичко, което се счита за явна заплаха за гражданите на ЕС, ще бъде забранено: от социален ранкинг от страна на правителствата до играчки с гласова помощ, която насърчава опасно поведение от страна на децата.

Висок риск

Ограничен риск

Системите с ИИ, като например чатботове, подлежат на минимални задължения за прозрачност, които имат за цел да се позволи на тези, които взаимодействат със съдържанието, да вземат информирани решения. Потребителят съответно може да реши дали да продължи, или да спре да използва приложението.

Минимален риск

Безплатно използване на приложения като видеоигри с ИИ или филтри за спам. По-голямата част от системите с ИИ попадат в тази категория и новите правила не се прилагат, тъй като тези системи носят само минимален или никакъв риск за правата или безопасността на гражданите.

Нови правила за доставчиците на високорискови системи с ИИ

Етап 1.

Разработена е високорискова система с ИИ

Етап 2.

Тя трябва да бъде подложена на оценка на съответствието и да отговаря на изискванията за ИИ В оценката на някои системи участва нотифициран орган

Етап 3.

Регистрация на самостоятелни системи с ИИ в база данни на ЕС

Етап 4.

Трябва да се подпише декларация за съответствие и системата с ИИ следва да носи маркировката „СЕ“. Системата може да бъде пусната на пазара

Ако през жизнения цикъл на системата настъпи съществена промяна, преминете към стъпка 2

След като съответната система с ИИ бъде пусната на пазара, компетентните органи отговарят за надзора на пазара, потребителите осигуряват човешки надзор и наблюдение, а доставчиците разполагат със система за мониторинг след пускането на пазара. Доставчиците и потребителите ще докладват за сериозни инциденти и неизправности.

Насърчаване на високите постижения в областта на ИИ

През 2018 г. Комисията и държавите от ЕС предприеха първата стъпка, като обединиха усилията си за изготвянето на Координиран план относно ИИ, който помогна за полагането на основите за разработването на национални стратегии и политики.

Актуализацията от 2021 г. на координирания план относно ИИ привежда в действие стратегията и е съгласувана с двойните приоритети на Комисията в областта на цифровите технологии и екологизирането, както и с действията на Европа в отговор на пандемията от коронавирус. 

Като се насърчават високите постижения в областта на ИИ от лабораторията до пазара, в координирания план се представя визия за ускоряване на инвестициите в ИИ, за предприемане на действия за навременно прилагане на стратегиите в областта на ИИ и за съгласуване на политиките в областта на ИИ в целия ЕС.

Като част от тези усилия Комисията планира да създаде:

  • публично-частно партньорство в областта на изкуствения интелект, данните и роботиката за определяне, прилагане и разработване на обща стратегическа програма за научни изследвания, иновации и внедряване на технологиите в Европа
  • допълнителни мрежи от центрове за високи постижения в областта на ИИ за насърчаване на обмена на знания и експертен опит, развиване на сътрудничество с промишлеността и насърчаване на многообразието и приобщаването
  • съоръжения за изпитване и експериментиране на най-съвременните технологии в реални условия
  • центрове за цифрови иновации — единни места за обслужване „на едно гише“, където дружествата могат да получат експертна помощ и възможности за провеждане на изпитвания преди извършване на инвестиция
  • платформа за ИИ по заявка като централен европейски инструментариум от ресурси в областта на ИИ (напр. експертен опит, алгоритми, софтуерни рамки, инструменти за разработване), които да се използват от промишлеността и публичния сектор

Финансирани от ЕС проекти в областта на ИИ

 

ЕС вече финансира множество проекти в областта на ИИ, които предлагат решения във всички сфери на обществото – от селското стопанство до здравеопазването, производството или транспорта.

Три примера за области, в които използването на технологии с ИИ е особено полезно, са здравеопазването, околната среда и борбата с дезинформацията.

Неврорехабилитация, подпомагаща възстановяването на пациенти, преминали през интензивно лечение на COVID-19

Проектът CDAC допринесе за разработването и клиничното валидиране на иновативни технологии, които вече са използвани за рехабилитация на над 3000 пациенти с инсулт в цяла Европа.

Повече финансирани от ЕС проекти в областта на здравеопазването

Интелигентни сензори, които да помогнат за изхранването на нарастващото световно население

По проекта ANTARES се разработват интелигентни сензорни технологии въз основа на големи информационни масиви, които биха могли да помогнат на земеделските стопани да произвеждат повече храна по начин, който е устойчив за обществото, доходите на земеделските стопанства и околната среда.

Повече финансирани от ЕС проекти в тази област

Онлайн инструменти за проверка и развенчаване на факти

WeVerify (Ние проверяваме) предоставя системи за проверка, като например плъгини, които могат да помогнат на проверителите на факти, журналистите, активистите в областта на правата на човека и гражданите да разобличават и проверяват фактите в онлайн видеоклипове и изображения.

Повече финансирани от ЕС проекти в борбата с дезинформацията

Ползи от изкуствения интелект

ЕС има потенциала да се превърне в световен лидер в областта на безопасното използване на изкуствен интелект. Чрез разработването на стабилна регулаторна рамка, основана на правата на човека и основните ценности, ЕС може да разработи системи с ИИ, които са от полза за хората, предприятията и правителствата.

Граждани

По-добро здравеопазване, по-безопасен и по-чист транспорт и по-качествени обществени услуги

Предприятия

Иновативни продукти и услуги, например в енергетиката, сигурността и здравеопазването; по-висока производителност и по-ефективно производство.

Правителства

По-евтини и по-устойчиви услуги, например в областта на транспорта, енергетиката и управлението на отпадъци

ИИ и ЕС в цифри

1 млрд. евро

Комисията планира да инвестира 1 милиард евро годишно в ИИ от своите програми „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“.

20 милиарда евро

Целта е да се привлекат над 20 млрд. евро общи годишни инвестиции в ИИ в ЕС през това десетилетие. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще спомогне за ускоряване на инвестициите и за надхвърляне на тази цел.

> 25 %

от всички роботи, използвани от промишлеността и домакинствата, се произвеждат в Европа.

Документи

 

21 АПРИЛ 2021
Communication on Fostering a European approach to Artificial Intelligence
English
(HTML)
Изтегляне

 

21 АПРИЛ 2021
Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence
English
(HTML)
Изтегляне

 

21 АПРИЛ 2021
Coordinated Plan on Artificial Intelligence - 2021 Review
English
(HTML)
Изтегляне

 

21 АПРИЛ 2021
Proposal for a Regulation on machinery products
English
(4.77 KB - JSON)
Изтегляне

 

19 ФЕВРУАРИ 2020
Бяла книга за изкуствения интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие
български
(1021.05 KB - PDF)
Изтегляне

 

19 ФЕВРУАРИ 2020
Factsheet: Excellence and Trust in Artificial Intelligence
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

19 ФЕВРУАРИ 2020
Доклад относно последиците от изкуствения интелект, интернета на нещата и роботиката за безопасността и отговорността
български
(286.97 KB - HTML)
Изтегляне