Skip to main content

Teisinės valstybės sąlygų reglamentas

Tikslas ir taikymo sritis

Priemonės pagal Sąlygų reglamentą gali būti siūlomos tik tuo atveju, jei Komisija nustato, kad teisinės valstybės principų pažeidimai daro pakankamai tiesioginį poveikį patikimam Sąjungos biudžeto arba Sąjungos finansinių interesų finansų valdymui arba kelia didelę riziką, kad jis bus padarytas.

Priemonė papildo kitas ES biudžeto apsaugos priemones ir procedūras, pavyzdžiui, patikras ir auditus, finansines pataisas arba ES kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF atliekamus tyrimus. Komisija taikys šį reglamentą tik tuo atveju, jei nebus galima veiksmingiau panaudoti kitų Sąjungos biudžeto apsaugos priemonių.

Bendras sąlygų režimas skiriasi nuo Europos teisinės valstybės mechanizmo (kurio pagrindas – metinė teisinės valstybės principo taikymo ataskaita), kurio tikslas – skatinti teisinės valstybės principą.

Veikimas

Pagal Sąlygų reglamentą Komisija pasiūlys Tarybai tinkamas ir proporcingas priemones, jei tam tikroje valstybėje narėje padaryti teisinės valstybės principo pažeidimai kelia grėsmę ES finansiniams interesams. Tada Taryba priims galutinį sprendimą dėl siūlomų priemonių.

Bet kuriuo atveju finansavimo iš Sąjungos lėšų galutiniai gavėjai ir naudos gavėjai išlaiko teisę gauti savo mokėjimus. Tuo tikslu atitinkamos valstybės narės turėtų ir toliau atlikti šiuos mokėjimus. Kitaip tariant, jei esate finansavimo iš ES lėšų galutinis gavėjas arba naudos gavėjas, turėtumėte ir toliau gauti valstybės narės finansinę paramą nepriklausomai nuo priemonių, nustatytų pagal Sąlygų reglamentą.

Gairės

Siekdama paaiškinti keletą elementų, susijusių su Sąlygų reglamento veikimu, Komisija parengė gairių rinkinį. Jose išsamiai paaiškinta, kaip Komisija taikys Sąlygų reglamentą, įskaitant tai, kaip bus apsaugotos finansavimo iš ES lėšų galutinių gavėjų ir naudos gavėjų teisės. Gairės parengtos vykdant visapusišką procesą, įskaitant konsultacijas su Europos Parlamentu ir ES valstybėmis narėmis. Jose taip pat atsižvelgiama į 2022 m. vasario 16 d. paskelbtus Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-156/21 ir C-157/21.

Gaires galima rasti internete adresu:

2 KOVAS 2022
Reglamento dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairės
lietuvių
(1.25 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Chronologija ir informacijos šaltiniai

Šios taisyklės galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. Nuo to laiko Komisija stebi padėtį visose ES šalyse ir renka atitinkamą informaciją.

Komisijos analizėje remiamasi Komisijos metine teisinės valstybės principo taikymo ataskaita, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais, Europos Audito Rūmų ataskaitomis ir atitinkamų tarptautinių organizacijų išvadomis. Skundai taip pat yra naudingas informacijos šaltinis Komisijai siekiant nustatyti, ar reikėtų pradėti taikyti Sąlygų reglamentą.

Pateikite skundą

Jei norite pateikti skundą dėl galimos bylos pagal Sąlygų reglamentą, prašome užpildyti toliau pateiktą formą ir išsiųsti ją adresu BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu.

22 RUGSĖJIS 2021
Complaint form – Breach of the principles of the rule of law affecting the Union budget or financial interests
English
(506.88 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

Komisija jūsų prašymą tvarkys visiškai konfidencialiai ir laikydamasi visų taikytinų taisyklių.

Naujausia informacija

[node:185124:view-mode:teaser]{EU budget: Commission publishes guidance on the conditionality mechanism as Teaser}

[node:185127:view-mode:teaser]{Questions and answers: Commission guidance on the conditionality mechanism as Teaser}