Skip to main content

Nariadenie o podmienenosti právnym štátom

Predmet a rozsah pôsobnosti

Opatrenia podľa nariadenia o podmienenosti možno navrhnúť len vtedy, ak Komisia zistí, že porušenia zásad právneho štátu majú priamy vplyv na správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo finančné záujmy Únie alebo existuje vážne riziko takéhoto vplyvu, a to dostatočne priamym spôsobom.

Nástroj dopĺňa iné nástroje a postupy na ochranu rozpočtu EÚ, napríklad kontroly a audity alebo finančné opravy, či vyšetrovania zo strany úradu EÚ pre boj proti podvodom OLAF. Komisia uplatní toto nariadenie len vtedy, ak nie je účinnejšie využiť ostatné nástroje na ochranu rozpočtu Únie.

Všeobecný režim podmienenosti sa líši od európskeho mechanizmu právneho štátu (s výročnou správou o právnom štáte ako ústrednou časťou), ktorého cieľom je podporovať právny štát.

Fungovanie

Podľa nariadenia o podmienenosti Komisia navrhne Rade vhodné a proporcionálne opatrenia, ak porušenia zásad právneho štátu v niektorom členskom štáte ohrozujú finančné záujmy EÚ. Rada následne vo veci návrhu opatrení prijme konečné rozhodnutie.

Koneční príjemcovia a prijímatelia finančných prostriedkov Únie sú v každom prípade naďalej oprávnení prijímať svoje platby. Na tento účel by príslušné členské štáty mali pokračovať v uskutočňovaní týchto platieb. Inými slovami, ak ste konečným príjemcom alebo prijímateľom finančných prostriedkov EÚ, mali by ste naďalej dostávať finančnú podporu od členského štátu nezávisle od opatrení uložených podľa nariadenia o podmienenosti.

Usmernenia

Komisia vypracovala súbor usmernení s cieľom objasniť niekoľko prvkov týkajúcich sa fungovania nariadenia o podmienenosti. Podrobne sa v nich vysvetľuje, ako bude Komisia uplatňovať nariadenie o podmienenosti vrátane toho, ako budú chránené práva konečných príjemcov a prijímateľov finančných prostriedkov EÚ. Usmernenia boli vypracované v rámci komplexného postupu, ktorého súčasťou boli aj konzultácie s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ. Zohľadňujú sa v nich aj rozsudky Európskeho súdneho dvora vo veciach C-156/21 a C-157/21, ktoré boli uverejnené 16. februára 2022.

Usmernenia sú k dispozícii online na tu:

2 MAREC 2022
Usmernenia o uplatňovaní nariadenia o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie
slovenčina
(1.3 MB - PDF)
Stiahnuť

Harmonogram a zdroje informácií

Tieto pravidlá existujú od 1. januára 2021. Od tohto dátumu Komisia monitoruje situáciu v krajinách EÚ a zhromažďuje relevantné informácie.

Podkladom pre analýzu Komisie sú výročná správa Komisie o právnom štáte, rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, správy Európskeho dvora audítorov, ako aj závery relevantných medzinárodných organizácií. Užitočným zdrojom informácií pre Komisiu sú aj sťažnosti. Vďaka nim vie, kedy treba nariadenie o podmienenosti uplatniť.

Odoslať sťažnosť

Ak chcete v súvislosti s možným prípadom podľa nariadenia o podmienenosti podať sťažnosť, vyplňte formulár uvedený nižšie a zašlite ho späť na adresu: BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu.

22 SEPTEMBER 2021
Complaint form – Breach of the principles of the rule of law affecting the Union budget or financial interests
English
(506.88 KB - PDF)
Stiahnuť

 

Komisia sa bude vašou žiadosťou zaoberať spôsobom umožňujúcim zachovanie dôvernosti a dodržanie všetkých platných pravidiel.

Aktuality

[node:185124:view-mode:teaser]{EU budget: Commission publishes guidance on the conditionality mechanism as Teaser}

[node:185127:view-mode:teaser]{Questions and answers: Commission guidance on the conditionality mechanism as Teaser}