Skip to main content

Momsmedlet

Det momsbaserade egna medlet motsvarar under 2021–2027 en procentandel av ländernas beräkningsunderlag som beräknas enligt EU:s regler.

Mervärdesskatt (moms) var det första skatteslag som harmoniserades på EU-nivå, så 1970 var det logiskt att införa momsbaserade egna medel som en inkomstkälla för EU-budgeten vid sidan av importtullar och jordbruksavgifter.

Fram till helt nyligen harmoniserades den beräkningsgrund på vilken EU-länderna tillämpade en uttagssats för att beräkna sitt bidrag till EU-budgeten. För att beräkna momsmedlen för att visst kalenderår skulle länderna dividera sina totala nettomomsinkomster under det året med den momssats som landet tillämpade under samma år. Men om det fanns mer än en skattesats i ett land beräknades underlaget för momsmedlen genom att de totala momsnettoinkomsterna dividerades med landets viktade genomsnittliga momssats. Den här metoden infördes genom rådets förordning 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt.

För att få fram en enhetlig beräkningsgrund krävdes dock många korrigeringar och kompensationer utöver beräkningen av den viktade genomsnittsskattesatsen.

Momsbaserade egna medel i dag

Inom långtidsbudgeten för 2021–2027 har momsmedlet förenklats för att minska det administrativa arbetet för både EU:s och EU-ländernas förvaltningar.

Förenklingen innebär följande:

  • Beräkningsunderlaget korrigeras enbart för territoriellt tillämpningsområde i de undantagsfall som fastställs i fördraget och vid överträdelser av momsdirektivet.
  • För alla EU-länder tillämpas den viktade genomsnittssatsen för 2016 under perioden 2021–2027.

Beräkningsunderlaget för varje land får inte överstiga 50 % av varje lands BNI för att minska momsmedlets regressiva aspekter. Slutligen ska en enhetlig uttagssats på 0,3 % tillämpas på alla ländernas totala momsinkomster för perioden 2021–2027.

Hur fungerar det i praktiken?

Det övergripande syftet med kontroller av momsmedlet är att se till att alla EU-länder kan bidra med rätt belopp till EU-budgeten. Det görs genom analyser av dokumentation, inspektioner på plats i dagens och blivande EU-länder och genom att utveckla lämpliga metoder. Kommissionens generaldirektorat för budget ansvarar för att kontrollera EU-ländernas beräkningsunderlag.