Skip to main content

Davek na dodano vrednost

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) v obdobju 2021–2027 ustrezajo odstotku, ki se odmeri od osnov za DDV držav, izračunanem v skladu s pravili EU.

DDV je bil prvi davek, ki je bil okvirno usklajen na ravni EU, zato je bil že leta 1970 logičen korak poleg carin na uvoz in kmetijskih prelevmanov uvesti lastna sredstva na podlagi DDV kot vir prihodkov za proračun EU.

Do nedavnega je bila osnova za DDV, na podlagi katere je vsaka država članica uporabila vpoklicno stopnjo za izračun svojega prispevka iz naslova DDV v proračun EU, usklajena. Za izračun osnove za sredstva iz naslova DDV za določeno koledarsko leto je morala država članica skupne neto prihodke iz DDV, ki jih je ta država članica zbrala v navedenem letu, deliti s stopnjo, po kateri je bil v istem letu v tej državi članici obračunan DDV. Če pa je bila v državi članici uporabljena več kot ena stopnja DDV, je bila usklajena osnova za DDV izračunana tako, da se je skupni neto pobrani prihodek iz DDV delil s tehtano povprečno stopnjo DDV te države. Ta metodologija za izračun usklajene osnove za DDV je bila določena v Uredbi Sveta št. 1553/89 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz DDV.

Za uskladitev osnove za DDV so bili potrebni številni popravki in nadomestila ter izračun tehtane povprečne stopnje DDV.

Lastna sredstva iz naslova DDV danes

V okviru dolgoročnega proračuna za obdobje 2021–2027 so bila lastna sredstva iz naslova DDV poenostavljena, da bi se zmanjšalo upravno breme za uprave EU in držav članic.

Poenostavitev vključuje:

  • popravek osnove za DDV le za ozemeljsko področje uporabe v redkih primerih, predvidenih v Pogodbi, in za kršitve direktive o DDV,
  • uporabo tehtane povprečne stopnje DDV, izračunane za leto 2016, v vsaki državi članici v celotnem obdobju 2021–2027.

Osnove za DDV za vsako državo se nato navzgor omejijo na 50 % osnove za bruto nacionalni dohodek (BND) vsake države, da se upoštevajo regresivni vidiki sredstev iz naslova DDV. Nazadnje se za obdobje 2021–2027 na osnovi za DDV vsake države članice uporabi enotna vpoklicna stopnja v višini 0,3 %.

Kako to natančno deluje?

Splošni namen pregleda lastnih sredstev iz naslova DDV je zagotoviti, da lahko vsaka država članica v proračun EU prispeva pravilen znesek sredstev iz naslova DDV. To se izvede z analizo dokumentacije, inšpekcijskimi pregledi na kraju samem v sedanjih in prihodnjih državah članicah ter z razvojem ustrezne metodologije. Komisijin Generalni direktorat za proračun je odgovoren za pregled poročil držav članic o osnovi za DDV.