Gå til hovedindholdet

Finansiering efter forvaltningsform

EU-finansiering forvaltes af Kommissionen sammen med EU-landene eller gennem gennemførelsespartnere. Forvaltningsmåden bestemmer proceduren for ansøgninger, og hvordan de evalueres.

Tre former for forvaltning

Alle programmer finansieret over EU-budgettet falder ind under en af ​​tre typer gennemførelsesformer afhængigt af arten af ​​den pågældende finansiering:

  • direkte forvaltning: EU-finansieringen forvaltes direkte af Europa-Kommissionen
  • delt forvaltning: Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder forvalter finansieringen i fællesskab
  • indirekte forvaltning: finansiering forvaltes af partnerorganisationer eller andre myndigheder inden for eller uden for EU

Selv om EU yder finansiering til et specifikt program eller projekt, er EU ikke altid direkte involveret i den daglige administration. Mens EU-landene har ansvaret for gennemførelsen af størstedelen af EU-budgettet, er det imidlertid Kommissionen, der har det endelige ansvar for dets gennemførelse.

Derfor holder Kommissionen strengt og effektivt kontrol med, hvordan EU-midlerne bruges. Proceduren varierer afhængigt af, hvordan programmet gennemføres.

For at få støtte til et projekt skal ansøgeren identificere en relevant indkaldelse af forslag/projekter og nøje følge de specifikke retningslinjer for hvordan man ansøger, idet hver indkaldelse af forslag er unik. Projektet vil konkurrere om finansiering med dem, der er indsendt af andre ansøgere til den pågældende indkaldelse af forslag.

Direkte forvaltning

Ved direkte forvaltning er Europa-Kommissionen direkte ansvarlig for alle trin i gennemførelsen af et program:

  • iværksættelse af indkaldelser af forslag
  • evaluering af indsendte forslag
  • indgåelse af tilskudsaftaler
  • overvågning af projektgennemførelse
  • evaluering af resultaterne
  • udbetaling af midler

Disse opgaver varetages af Kommissionens afdelinger, i Kommissionens hovedkvarter, hos EU-delegationerne eller af EU-forvaltningsorganerne. Der er ingen tredjeparter. Programmer, der gennemføres under direkte forvaltning, tegner sig for ca. 20 % af EU-budgettet for 2021-2027.

Et eksempel på et program, der forvaltes direkte af Kommissionen, er programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME), hvor hovedformålet er at yde støtte til oprettelse og udvidelse af SMV'er. Hvis en ansøger er en iværksætter, der søger økonomisk støtte fra EU, ville kontakt- og administrationsafdelingen være Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, som driver COSME.

Indkaldelser af forslag under direkte forvaltning offentliggøres på finansierings- og udbudsportalen (SEDIA)

En stor del af midlerne fra NextGenerationEU, det midlertidige genopretningsinstrument, vil også blive udbetalt under direkte forvaltning, navnlig genopretnings- og resiliensfaciliteten – der vil give 723,8 mia. euro i lån og tilskud til støtte for reformer og investeringer foretaget af EU-landene.

På grund af dens ganske særlige karakter vil gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten følge særlige procedurer. Midler udbetales direkte til EU-landene på baggrund af fremskridtene med gennemførelsen af de nationale planer for genopretning og modstandsdygtighed.

Planerne skal effektivt tackle de udfordringer, der er identificeret i forbindelse med det europæiske semester, især de landespecifikke henstillinger, der er vedtaget af Rådet. Planerne bør også omfatte foranstaltninger til at løse udfordringerne og høste fordelene ved den grønne og digitale omstilling.

Læs mere om EU-landenes gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten på genopretnings- og resiliensfacilitetens webside.

Resultattavlen for genopretning og resiliens

Delt forvaltning

Ved delt forvaltning har både Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder i EU-landene, såsom ministerier og offentlige institutioner, ansvaret for at forvalte et bestemt program. Ca. 70 % af EU's programmer forvaltes på denne måde.

Hvis du f.eks. er landbruger i EU og ønsker at starte et projekt med dyrkning af økologiske tomater, vil du være berettiget til at ansøge om midler under den fælles landbrugspolitik. I den forbindelse vil du skulle gå gennem dit lands landbrugsministerium eller en tilsvarende institution med ansvar for at forvalte midlerne til dit projekt på vegne af EU.

EU-landenes administrationer (på nationalt, regionalt og lokalt plan) vælger, hvilke projekter der skal finansieres, og håndterer den daglige administration. I samarbejde med EU-landene sørger Kommissionen for, at projekterne gennemføres korrekt, og at pengene bruges fornuftigt.

Se de nationale fælles portaler for fonde med delt forvaltning

Adgang til EU's regionale midler

Regionale og nationale finansieringsmyndigheder

EuroAccess: et gratis online søgeværktøj til at støtte brugen af ​​eksisterende finansieringsmuligheder til forbedring af økonomisk, social og territorial samhørighed i Den Europæiske Union og dens makroregioner.

Støtte gennem den fælles landbrugspolitik

Programmer for udvikling af landdistrikter i de enkelte lande

Find finansieringspartnere inden for uddannelse

Finansieringsmuligheder inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Den Europæiske Socialfond: støtte i dit land

Strukturfondene i perioden 2014-2020

På grund af deres langsigtede karakter kan gennemførelsen af visse strukturfondsprojekter strække sig ud over perioden for det langsigtede budget. For så vidt angår den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 kan EU-landene stadig indgå forpligtelser for midler indtil udgangen af 2023. For en oversigt over disse fonde henvises til de europæiske struktur- og investeringsfonde for 2014-2020.

Indirekte forvaltning

Nogle finansieringsprogrammer gennemføres helt eller delvist med støtte fra enheder, f.eks. nationale myndigheder eller internationale organisationer. Størstedelen af ​​EU-budgettet, der er afsat til humanitær bistand og international udvikling, gennemføres f.eks. under indirekte forvaltning.

Eksempler inkluderer finansiel støtte til bekæmpelse af ebola-udbrud i Vestafrika og jordskælvet i Nepal i 2015. Programmer, der er gennemført under direkte forvaltning, tegner sig for ca. 10 % af det samlede EU-budget.

Under denne forvaltningsmåde uddelegerer Kommissionen budgetopgaver til forskellige typer gennemførelsespartnere som f.eks.

Yderligere eksempler på gennemførelsespartnere under indirekte forvaltning findes i afsnittet Ansøgningsprocessen

Kontaktpunkter for Erasmus+