Skip to main content

Hvem er berettiget til at få støtte?

Typiske støttemodtagere og de finansieringsmuligheder, der er til rådighed for dem.

Støtteprogrammer

Alle EU-borgere og mange i andre dele af verden har direkte eller indirekte gavn af EU-budgettet, som hjælper millioner af studerende, tusindvis af forskere og mange kommuner, regioner og NGO'er.

Alle EU-borgere kan ansøge om EU-tilskud. EU har forskellige støtteprogrammer, som du muligvis er berettiget til at ansøge, alt efter din virksomheds eller dit projekts karakter. Der er også støttemuligheder gennem programmer, der bliver gennemført direkte af EU-landene, f.eks. genopretnings- og resiliensfaciliteten og Fonden for Retfærdig Omstilling. Før du ansøger om tilskud, skal du læse retningslinjerne for indkaldelsen for at se, om du er støtteberettiget.

Der er fastsat specifikke kriterier i de enkelte støtteprogrammer og individuelle indkaldelser af forslag. Hvis dit forslag lever op til kravene og er støtteberettiget, starter der normalt en udvælgelsesproces, hvor uafhængige eksperter vurderer dit forslag og bedømmer det ud fra udvælgelses- og tildelingskriterierne.

Nedenfor ser du de persongrupper og typer af organisationer, der oftest ansøger om EU-støtte.

Unge

Der afsættes midler i EU-budgettet til særlige programmer, der hjælper unge med at få erhvervserfaring eller studere i udlandet. Nogle programmer er også rettet mod ungdomsarbejdsløshed.

Programmerne er generelt åbne for:

  • unge (13-31 år)
  • ungdomsorganisationer
  • andre interesserede parter, der arbejder med unge.

Du kan læse mere om kriterierne i de enkelte forslagsindkaldelser.

Støttemuligheder for unge

Forskere

Forskning og innovation er meget vigtige aktiviteter for EU's langsigtede strategi. Derfor stilles der særprogrammer og andre støttekilder til rådighed for forskere i hele Europa.

EU's primære støtteprogram for forskning er Horisont Europa, der er efterfølgeren til Horisont 2020. Det støtter forskningsprojekter inden for en lang række felter, som gennemføres af organisationer eller enkeltpersoner.

Støtteprogrammer og åbne indkaldelser

Landmænd

Som landbruger eller arealforvalter kan du være berettiget til direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik.

For at være berettiget til støtte skal du opfylde visse krav med hensyn til menneskers, dyrs og planters sundhed samt miljø og dyrevelfærd. Støtten kanaliseres gennem de relevante nationale myndigheder i dit land.

Støttemuligheder for landbrugere

Virksomheder

EU-støtte er tilgængelig for alle størrelser af virksomheder i enhver sektor, inklusive iværksættervirksomheder, nystartede virksomheder, mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og større virksomheder.

Hvert år yder EU støtte til mere end 200.000 virksomheder. Du kan ansøge om tilskud eller deltage i en udbudsrunde, hvis du driver en virksomhed eller en erhvervsrettet organisation (brancheforening, erhvervsstøtteudbyder, konsulentfirma m.v.), der driver projekter, som fremmer EU's interesser, eller hvis du bidrager til gennemførelsen af et EU-program eller en EU-politik.

Virksomheder, der er interesseret i store kommercielle indkøbskontrakter, kan være interesserede i udbud, der er iværksat under programmer som f.eks ITER, Copernicus eller Galileo.

Desuden findes der flere forskellige støttemuligheder for virksomheder: erhvervslån, mikrofinansiering, garantier og venturekapital.

EU's programmer støtter specifikt mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der defineres sådan:

Mikrovirksomheder

  • færre end 10 medarbejdere
  • en årlig omsætning eller en årlig balance på ikke over 2 mio. euro

Små virksomheder

  • færre end 50 medarbejdere
  • en årlig omsætning eller en årlig balance på ikke over 10 mio. euro

Mellemstore virksomheder

  • færre end 250 medarbejdere
  • en årlig omsætning på ikke over 50 mio. euro eller en årlig balance på ikke over 43 mio. euro

Bemærk: Disse tal gælder kun for individuelle virksomheder. En lille virksomhed har muligvis ikke SMV-status, hvis den har betydelige yderligere ressourcer, fordi den er en del af en større koncern.

Du kan læse mere om kriterierne for SMV'ers støtteberettigelse i:

Brugervejledning til SMV-definitionen

Støttemuligheder for små virksomheder

Kommuner og regioner m.m.

Offentlige organer – både lokale, regionale og nationale – kan få støtte fra EU, f.eks. til investeringer i udviklingen af den institutionelle kapacitet og effektivitet og lokale infrastrukturprojekter.

Støttemuligheder for offentlige organer

NGO'er

NGO'er, civilsamfundsorganisationer og almennyttige organisationer er berettiget til EU-støtte, hvis deres aktiviteter vedrører EU-politikker.

Støttemuligheder for NGO'er

Andre

Medlemskab af EU

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) investerer i kandidatlandenes og EU's egen fremtid ved at støtte reformer på områder, der vedrører udvidelsesstrategien, f.eks. demokrati og regeringsførelse, retsstatsprincipperne, vækst og beskæftigelse.

Landbrugere i kandidatlande får hjælp gennem et særligt instrument til førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD), som er en del af IPA II.

Økonomisk krise

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) støtter mennesker, der mister deres job som følge af store strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstree (dvs. globaliseringen) – f.eks. når en stor virksomhed lukker ned, eller produktionen flyttes uden for EU – eller som følge af den globale økonomiske og finansielle krise.

EGF medfinansierer projekter, som hjælper folk til at finde et job, tilbyder karriererådgivning, uddannelse, kurser og omskoling, mentorordninger eller coaching, eller fremmer iværksætteri og opstart af nye virksomheder. EGF medfinansierer ikke sociale sikringsydelser som pensioner eller dagpenge.

Kun EU-lande kan ansøge om støtte fra EGF. Enkeltpersoner, organisationer eller arbejdsgivere, der er berørt af afskedigelser og ønsker at sikre, at afskedigede arbejdstagere nyder godt af støtte fra EGF, kan kontakte kontaktpersonen for deres land hos EGF.