Skip to main content

Možnosti financování pro mladé lidi

Hlavní možnosti financování

Všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport

Cílem programu Erasmus+ je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zlepšit tak jejich pracovní vyhlídky, podporovat jejich sociální začlenění a dobré životní podmínky a v neposlední řadě dále rozvíjet oblast práce s mládeží a politiku mládeže na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

Financování těchto činností je řízeno centrálně Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA) nebo národními agenturami v jednotlivých zemích.

Stipendia pro výzkumné pracovníky

Akce „Marie Curie-Skłodowska“ jsou určeny výzkumným pracovníkům ze všech oborů, od urgentní zdravotní péče po základní výzkum. O tyto akce se stará Výkonná agentura pro výzkum (REA).

Mladí podnikatelé

Erasmus pro mladé podnikatele je výměnný program pro podnikatele, který nabízí příležitost pracovat společně se zkušeným podnikatelem v jiné zúčastněné zemi po dobu jednoho až šesti měsíců.

Mladí dobrovolníci

Evropský sbor solidarity má za cíl posilovat solidaritu napříč evropskou společností a motivovat mladé lidi k tomu, aby se společně podíleli na realizaci dostupných, kvalitních projektů solidarity. Pro mladé lidi je příležitostí, jak se učit a rozvíjet svůj potenciál a přinášet nové a inspirativní nápady organizaci, pro níž pracují. Program podporuje činnosti v oblasti dobrovolnictví, pracovních míst, stáží a místních solidárních projektů.

Financování těchto činností je řízeno centrálně Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA)národními agenturami v jednotlivých zemích a sítí SALTO-YOUTH.

Mladí zemědělci

Mladí zemědělci se mohou ucházet o nadrámcovou platbu ve výši 25 % z přímé platby, kterou dostávají. Žádat o ni mohou zemědělci mladší 40 let a poskytuje ji Evropský zemědělský záruční fond.

Mladí lidé mohou splňovat podmínky i pro financování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Každý program rozvoje venkova stanoví opatření, na něž může fond poskytnout pomoc mladým lidem, a to v závislosti na prioritách dané země či regionu.

Mladí nezaměstnaní

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí podporuje mladé lidi, kteří nejsou aktuálně zaměstnáni ani nejsou zapsáni do žádného kurzu všeobecného či odborného vzdělávání, a to v regionech s mírou nezaměstnanosti mládeže vyšší než 25 %. Na období 2021–2027 byla tato iniciativa začleněna do Evropského sociálního fondu plus (ESF+), přičemž stále klade důraz na zaměstnanost mladých lidí.

V zájmu posílení systému záruk pro mladé lidi se všechny členské státy zavázaly zajistit, že každý mladý člověk do 30 let věku obdrží kvalitní nabídku

  • zaměstnání
  • dalšího vzdělávání
  • učňovského vzdělávání
  • stáže

do čtyř měsíců od ukončení studia nebo od okamžiku, kdy se stal nezaměstnaným. Tyto programy zřizují řídicí orgány v jednotlivých zemí EU, které také mohou poskytnout více informací o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí i o zárukách pro mladé lidi.