Skip to main content

Jaunimo galimybės gauti finansavimą

Pagrindinės finansavimo galimybės

Švietimas, mokymas, jaunimas ir sportas

„Erasmus+“ yra ES programa, kuria siekiama ugdyti jaunimo įgūdžius, suteikti jam daugiau galimybių susirasti darbą, didinti socialinę įtrauktį ir gerovę, skatinti tobulinti vietos, nacionalinio ir tarptautinio lygmens darbą su jaunimu ir jaunimo politiką.

Finansavimą centralizuotai valdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) arba šalių nacionalinės agentūros.

Stipendijos mokslininkams

Programoje „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ gali dalyvauti visų mokslo sričių mokslininkai – nuo gyvybes gelbstinčios sveikatos priežiūros iki fundamentinių tyrimų. Veiklą įgyvendina Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA).

Jauni verslininkai

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“ yra verslininkams skirta mainų programa, suteikianti galimybę vieną–šešis mėnesius dirbti kartu su patyrusiu verslininku kitoje dalyvaujančioje šalyje.

Jaunimo savanoriai

Europos solidarumo korpuso tikslas – stiprinti solidarumą Europos visuomenėje, įtraukti jaunimą į prieinamą ir aukštos kokybės solidarumo veiklą. Tai galimybė mokytis ir plėsti savo galimybes, suteikti naujų ir įkvepiančių idėjų organizacijai, kuriai jie padeda. Pagal šią programą remiama savanoriškos veiklos, darbo vietų, stažuočių ir vietinių solidarumo projektų sričių veikla.

Finansavimą centralizuotai valdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), šalių nacionalinės agentūros ir tinklas „SALTO-YOUTH“.

Jauni ūkininkai

Jauniems ūkininkams gali būti skirta papildoma išmoka, sudaranti 25 % jų gaunamos tiesioginės išmokos. Europos žemės ūkio garantijų fondo skiriamą papildomą išmoką gali gauti iki 40 metų amžiaus ūkininkai.

Jaunimui finansavimas gali būti skiriamas ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai. Kiekvienoje kaimo plėtros programoje numatyta priemonių, kuriomis fondas, atsižvelgdamas į kiekvienos šalies ar regiono prioritetus, gali teikti paramą jaunimui.

Jaunimo nedarbas

Jaunimo užimtumo iniciatyva skirta darbo neturintiems ir nesimokantiems jaunuoliams, gyvenantiems regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 %. 2021–2027 m. laikotarpiu Jaunimo užimtumo iniciatyva įtraukta į „Europos socialinį fondą+“ (ESF+), išlaikant orientaciją į jaunimo užimtumą.

Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva visos valstybės narės įsipareigojo užtikrinti, kad kiekvienas jaunuolis iki 30 m., netekęs darbo arba baigęs mokslus, per keturis mėnesius gautų kokybišką

  • darbo,
  • tolesnio mokymosi,
  • pameistrystės,
  • stažuotės

pasiūlymą. Šias programas įsteigė ES šalių vadovaujančiosios institucijos, jos gali suteikti daugiau informacijos apie Jaunimo užimtumo ir Jaunimo garantijų iniciatyvas.