Skip to main content

EU-finansiering för unga

De viktigaste finansieringsmöjligheterna

Utbildning, ungdomsfrågor och idrott

Erasmus+ är ett EU-program som ska förbättra ungas kompetens och möjligheter att få jobb, främja integrationen och samhällsengagemanget och stärka ungdomsverksamheten och ungdomspolitiken på lokal, nationell och internationell nivå.

Programmet sköts av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) eller av ländernas nationella programkontor.

Stipendier för forskare

Marie Sklodowska-Curie-åtgärderna är öppna för forskare på alla områden, från grundforskning till livräddande sjukvård. Programmet förvaltas av genomförandeorganet för forskning (REA).

Nyblivna företagare

Erasmus för unga företagare är ett utbytesprogram där nyblivna företagare får möjlighet att arbeta tillsammans med en erfaren företagare i ett annat deltagande land i mellan en och sex månader.

Unga volontärer

Europeiska solidaritetskåren ska främja solidaritet i samhället och ge unga möjlighet att delta i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet. Det är ett tillfälle att utvecklas, lära sig nya saker och bidra med nya och inspirerande idéer till den organisation de arbetar med. Programmet stöder volontärarbete, jobb, praktik och lokala solidaritetsprojekt.

Programmet sköts av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea), ländernas nationella programkontor och nätverket Salto-Youth.

Unga lantbrukare

Yngre bönder under 40 år kan få ett tilläggsstöd på 25 procent av det direktstöd de redan får. Stödet kommer från Europeiska garantifonden för jordbruket.

Unga kan också få stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Alla landsbygdsutvecklingsprogram stöder unga på olika sätt, beroende på landets eller regionens prioriteringar.

Unga arbetslösa

Sysselsättningsinitiativet för unga stöder arbetslösa ungdomar som inte går någon utbildning och som bor i områden med en ungdomsarbetslöshet på över 25 procent. Under programperioden för 2021–2027 ingår initiativet i Europeiska socialfonden+, men det är fortfarande inriktat på ungdomssysselsättning.

Ungdomsgarantin är ett åtagande från EU-länderna som innebär att alla under 30 år ska få ett seriöst erbjudande om

  • jobb
  • vidareutbildning
  • lärlingsplats eller
  • praktik

senast fyra månader efter att de avslutat en utbildning eller blivit arbetslösa. Vänd dig till myndigheterna i ditt land om du vill veta mer om sysselsättningsinitiativet och ungdomsgarantin.