Prejsť na hlavný obsah

Hlavné možnosti financovania

Vzdelávanie, výchova, mládež a šport

Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí, podporiť ich sociálne začlenenie, zvýšiť kvalitu ich života a presadzovať zlepšenia v práci s mládežou a politike mládeže na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Činnosti spojené s financovaním riadi centrálne Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) alebo národné agentúry v jednotlivých krajinách.

Štipendiá pre výskumných pracovníkov

Akcie Marie Skłodowska-Curie podporujú výskumných pracovníkov vo všetkých oblastiach – od zdravotnej starostlivosti až po základný vedecký výskum. Činnosti riadi Výkonná agentúra pre výskum (REA).

Mladí podnikatelia

Erasmus pre mladých podnikateľov je výmenný program pre podnikateľov, ktorý ponúka príležitosť pracovať so skúseným podnikateľom v inej do programu zapojenej krajine na obdobie jedného až šiestich mesiacov.

Mladí dobrovoľníci

Cieľom Európskeho zboru solidarity je podporovať solidaritu v európskej spoločnosti zapájaním mladých ľudí do dostupných a kvalitných solidárnych činností. Je to pre nich príležitosť učiť sa a rozvíjať svoj potenciál, ako aj priniesť nové a inšpiratívne nápady organizácii, s ktorou spolupracujú. Program podporuje činnosti v oblasti dobrovoľníctva, pracovných miest, stáží a miestnych projektov v oblasti solidarity.

Činnosti spojené s financovaním riadia centrálne Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA), národné agentúry v jednotlivých krajinách a sieť pre mladých SALTO-YOUTH.

Mladí poľnohospodári

Mladí poľnohospodári môžu mať nárok na dodatočnú platbu vo výške 25 % priamych platieb, ktoré dostávajú. Dodatočná platba sa vzťahuje na poľnohospodárov mladších ako 40 rokov a poskytuje sa z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Mladí ľudia môžu mať nárok aj na financovanie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Každý program rozvoja vidieka zahŕňa opatrenia, na ktoré sa môže z fondu poskytnúť pomoc mladým ľuďom, a to v závislosti od priorít každej krajiny alebo regiónu.

Mladí nezamestnaní

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí slúži na podporu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy v regiónoch, v ktorých miera nezamestnanosti mladých ľudí presahuje 25 %. V období 2021 – 2027 bola iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí začlenená do Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), pričom sa zachoval dôraz na zamestnanosť mladých ľudí.

Posilnená záruka pre mladých ľudí je záväzok všetkých členských štátov zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia vo veku menej ako 30 rokov k dispozícii kvalitnú ponuku

  • zamestnania,
  • ďalšieho vzdelávania,
  • učňovskej prípravy alebo
  • stáže, a to

do štyroch mesiacov od ukončenia štúdia alebo straty zamestnania. Tieto systémy zriadili riadiace orgány v krajinách EÚ a môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí a o záruke pre mladých ľudí.