Skip to main content

Financiranje po načinu upravljanja

Sredstva EU upravlja Komisija skupaj z državami članicami ali izvajalskimi partnerji. Od načina upravljanja sta odvisna postopek za prijave in način njihovega ocenjevanja.

Tri vrste upravljanja

Vsi programi, ki se financirajo iz proračuna EU, spadajo v eno od treh vrst izvajanja, odvisno od narave zadevnega financiranja:

  • neposredno upravljanje: sredstva EU neposredno upravlja Evropska komisija;
  • deljeno upravljanje: sredstva skupaj upravljajo Evropska komisija in nacionalni organi;
  • posredno upravljanje: sredstva upravljajo partnerske organizacije ali drugi organi v EU ali zunaj nje.

Tako EU sicer zagotavlja sredstva za posamezen program ali projekt, vendar ni vedno neposredno vključena v vsakodnevno upravljanje. Čeprav so države članice pristojne za izvrševanje večine proračuna EU, ima končno odgovornost za njegovo izvrševanje Evropska komisija.

Posledično Komisija izvaja strog in učinkovit nadzor nad porabo sredstev EU. Postopek se bo razlikoval glede na način izvajanja programa.

Za pridobitev finančnih sredstev za projekt mora prijavitelj opredeliti ustrezen razpis za zbiranje predlogov/projekt in skrbno upoštevati posebne smernice o tem, kako se prijaviti – vsak razpis je edinstven. Projekt se bo potegoval za financiranje s projekti, ki so jih predložili drugi prijavitelji na navedeni razpis.

Neposredno upravljanje

Pri neposrednem upravljanju je Evropska komisija neposredno odgovorna za vse faze izvajanja programa:

  • objava razpisov za zbiranje predlogov
  • ocenjevanje predloženih predlogov
  • podpis sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev
  • spremljanje izvajanja projekta
  • ocenjevanje rezultatov
  • izvrševanje plačil

Te naloge izvajajo službe Komisije na njenem sedežu, v delegacijah EU ali prek izvajalskih agencij EU; pri tem ni nobenih tretjih oseb. Programi, ki se izvajajo v okviru neposrednega upravljanja, predstavljajo približno 20 % proračuna EU za obdobje 2021–2027.

Primer programa, ki ga neposredno vodi Komisija, je program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), katerega glavni cilj je podpreti ustanavljanje in širitev MSP. Če je prijavitelj podjetnik, ki išče finančno podporo EU, bi bila kontaktna in poslovodna služba Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter mala in srednja podjetja, ki vodi program COSME.

Razpisi za zbiranje predlogov v okviru neposrednega upravljanja so objavljeni na portalu za financiranje in javne razpise (SEDIA).

Velik del sredstev iz instrumenta NextGenerationEU, začasnega instrumenta za okrevanje, se bo izvajal tudi z neposrednim upravljanjem, zlasti z mehanizmom za okrevanje in odpornost, ki bo zagotovil 723,8 milijarde evrov posojil in nepovratnih sredstev za podporo reformam in naložbam, ki jih izvajajo države članice.

Izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost bo zaradi njegove izjemne narave potekalo v skladu s posebnimi postopki. Sredstva bodo izplačana neposredno državam članicam na podlagi napredka pri izvajanju nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

Načrti bi morali učinkovito obravnavati izzive, opredeljene v okviru evropskega semestra, zlasti v priporočilih za posamezne države, ki jih je sprejel Svet. Vključevati bi morali tudi ukrepe za reševanje izzivov in izkoriščanje prednosti zelenega in digitalnega prehoda.

Za izvajanje mehanizma za okrevanje in odpornost v državah članicah glej stran mehanizma za okrevanje in odpornost.

Preglednica kazalnikov okrevanja in odpornosti

Deljeno upravljanje

Pri deljenem upravljanju so za vodenje posameznega programa pristojni Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah, kot so ministrstva in javne institucije. Na ta način se izvaja približno 70 % programov EU.

Če ste na primer kmet kjer koli v EU in imate projekt za začetek gojenja ekoloških paradižnikov, ste upravičeni do prijave za sredstva v okviru skupne kmetijske politike (SKP). V ta namen bi morali to storiti prek ministrstva za kmetijstvo vaše države ali enakovredne institucije, ki bi bila pristojna za upravljanje sredstev za vaš projekt v imenu EU.

Uprave držav članic (na nacionalni, regionalni in lokalni ravni) se odločijo, katere projekte bodo financirale, in prevzamejo odgovornost za vsakodnevno upravljanje. Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotavlja, da se projekti uspešno zaključijo in da je denar dobro porabljen.

Enotni nacionalni portali za sklade z deljenim upravljanjem

Kako do sredstev iz regionalnih skladov EU

Regionalni in nacionalni organi za financiranje

EuroAccess: brezplačno spletno iskalno orodje za podporo uporabi obstoječih možnosti financiranja za izboljšanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji in njenih makroregijah.

Financiranje skupne kmetijske politike

Programi razvoja podeželja po državah

Poiščite finančne partnerje v izobraževanju

Možnosti financiranja za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropski socialni sklad: podpora v vaši državi

Strukturni skladi za obdobje 2014–2020

Zaradi njihove dolgoročne narave lahko izvajanje nekaterih projektov strukturnih skladov presega obdobje dolgoročnega proračuna. Za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 lahko države članice še vedno prevzemajo obveznosti za sredstva do konca leta 2023. Pregled teh skladov je na voljo na strani evropskih strukturnih in investicijskih skladih za obdobje 2014–2020.

Posredno upravljanje

Nekateri programi financiranja se delno ali v celoti izvajajo s podporo subjektov, npr. nacionalnih organov ali mednarodnih organizacij. Večina proračuna EU, namenjenega humanitarni pomoči in mednarodnemu razvoju, se na primer izvršuje v okviru posrednega upravljanja.

Primeri vključujejo finančno podporo za boj proti izbruhu ebole v zahodni Afriki in po potresu v Nepalu leta 2015. Programi, ki se izvajajo v okviru posrednega upravljanja, predstavljajo približno 10 % celotnega proračuna EU.

V okviru tega načina upravljanja Komisija naloge izvrševanja proračuna prenese na različne vrste izvajalskih partnerjev, na primer na:

Za dodatne primere izvajalskih partnerjev v okviru posrednega upravljanja glej Postopek prijave.

Kontaktne točke za Erasmus+