Skip to main content

De europæiske struktur- og investeringsfonde i perioden 2014-2020

De fem struktur- og investeringsfonde støttede jobskabelse og bæredygtige investeringer i det tidligere langsigtede budget.

Støtte til den økonomiske udvikling

I det langsigtede EU-budget for 2014-2020 blev over halvdelen af EU-midlerne kanaliseret gennem de 5 europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). De forvaltes i fællesskab af Europa-Kommissionen og EU-landene. EU-landene kan stadig indgå forpligtelser for midler under disse fonde indtil udgangen af 2023. Se også information under EU's regional- og byudviklingspolitik, hvis du vil have information om strukturfondene under det nuværende langsigtede budget.

Formålet med disse fonde er at investere i jobskabelse, en bæredygtig og sund økonomi og et bedre miljø.

ESI-fondene for perioden 2014-2020 har især fokus på fem områder:

  • forskning og innovation
  • digital teknologi
  • lavemissionsøkonomi
  • bæredygtig forvaltning af naturressourcerne
  • små virksomheder

De 5 fonde

De europæiske struktur- og investeringsfonde omfatter:

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), som støtter en afbalanceret udvikling i de forskellige regioner i EU.
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Den Europæiske Socialfond (ESF), som støtter beskæftigelsesrelaterede projekter i hele Europa og investerer i Europas menneskelige kapital – arbejdstagerne, de unge og alle de jobsøgende.
Den Europæiske Socialfond (ESF)

Samhørighedsfonden, som støtter projekter på transport- og miljøområdet i de lande, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er på mindre end 90 % af EU-gennemsnittet. I 2014-20 drejer det sig om Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.
Samhørighedsfonden

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som fokuserer på at afhjælpe de særlige problemer, som EU's landdistrikter kæmper med.
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), som hjælper fiskere til at indføre bæredygtige fangstmetoder og kystsamfundene til at diversificere deres økonomier, så livskvaliteten for Europas kystbefolkning bliver bedre.
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

Sådan forvaltes fondenes midler

Alle pengene forvaltes af de enkelte EU-lande via partnerskabsaftaler.  

Hvert land har i samarbejde med Kommissionen udarbejdet en aftale om, hvordan midlerne skulle bruges i støtteperioden 2014-2020.

Partnerskabsaftaler om de europæiske struktur- og investeringsfonde

Partnerskabsaftalerne munder ud i en række investeringsprogrammer, der kanaliserer pengene ud til de forskellige regioner og til projekter inden for de berørte områder.

Investeringsområder

Modtagere af støtte fra ESI-fondene

Resultater af forhandlinger

Dokumenter

 

17 DECEMBER 2013
Generel Forordning
dansk
(1.51 MB - HTML)
Download

 

17 DECEMBER 2013
Forordningen om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
dansk
(366.7 KB - HTML)
Download

 

17 DECEMBER 2013
ESF Forordning
dansk
(375.15 KB - HTML)
Download

 

17 DECEMBER 2013
Forordningen om Samhørighedsfonden
dansk
(293.6 KB - HTML)
Download

 

17 DECEMBER 2013
Forordningen om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
dansk
(791.82 KB - HTML)
Download

 

20 DECEMBER 2013
Forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
dansk
(1.51 MB - HTML)
Download