Skip to main content

ES finansējuma pārvaldība

ES finansējumu pārvalda Komisija — pati, kopā ar dalībvalstīm vai ar īstenošanas partneru starpniecību. No piemērotā pārvaldības veida atkarīga pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Trīs pārvaldības veidi

Atkarībā no finansējuma rakstura visām no ES budžeta finansētajām programmām tiek piemērots viens no trim īstenošanas veidiem:

  • tieša pārvaldība — ES līdzekļus tieši pārvalda Eiropas Komisija;
  • dalīta pārvaldība — līdzekļus kopīgi pārvalda Eiropas Komisija un valstu iestādes;
  • netieša pārvaldība — līdzekļus pārvalda partnerorganizācijas vai citas iestādes Eiropas Savienībā vai ārpus tās.

Tas nozīmē, ka ES nodrošina finansējumu programmām un projektiem, taču ne vienmēr ir tieši iesaistīta to ikdienas pārvaldībā. Tomēr, lai arī ES budžeta īstenošana lielākoties ir dalībvalstu ziņā, galīgo atbildību par tā izpildi uzņemas Komisija.

Līdz ar to Komisija veic stingru un efektīvu kontroli, lai sekotu tam, kā ES līdzekļi tiek izlietoti. Šī procedūra atšķiras atkarībā no tā, kā programma tiek īstenota.

Lai saņemtu finansējumu projektam, pieteikuma iesniedzējam ir jāatrod atbilstošs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus/projektus un rūpīgi jāseko konkrētajām vadlīnijām par to, kā pieteikties, — katrs uzaicinājums ir atšķirīgs. Projekts sacentīsies par finansējumu ar citu pretendentu iesniegtiem projektiem.

Tieša pārvaldība

Tiešā pārvaldībā par visiem programmas īstenošanas posmiem tieši atbild Eiropas Komisija, kas veic šādas darbības:

  • publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus;
  • novērtē iesniegtos priekšlikumus;
  • paraksta dotāciju līgumus;
  • uzrauga projektu īstenošanu;
  • izvērtē rezultātus;
  • veic maksājumus.

Šos uzdevumus veic Komisijas dienesti, un to izpilde notiek tās galvenajā mītnē, ES delegācijās vai ar ES izpildaģentūru starpniecību. Trešās personas netiek iesaistītas. Tiešā pārvaldībā tiek īstenotas apmēram 20 % programmu, kas finansētas no ES budžeta 2021.–2027. gadam.

Viena no Komisijas tieši vadītām programmām ir Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma (COSME), kuras galvenais mērķis ir atbalstīt MVU izveidi un paplašināšanu. Ja pieteikuma iesniedzējs ir uzņēmējs, kurš meklē finansiālu atbalstu no ES, par saziņu un pārvaldību atbildīgais dienests šajā gadījumā būs Eiropas Inovācijas padome un MVU izpildaģentūra, kas vada COSME.

Tiešā pārvaldībā esošo programmu uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tiek publicēti Finansējuma un iepirkumu portālā (SEDIA).

Liela daļa līdzekļu no pagaidu atveseļošanas instrumenta NextGenerationEU arī tiks izlietoti tiešas pārvaldības režīmā. Tas galvenokārt attiecas uz Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM), kurš nodrošinās aizdevumus un dotācijas 723,8 miljardu eiro apmērā dalībvalstu veikto reformu un investīciju atbalstam.

Tā kā ANM ir unikāls instruments, tā īstenošanā tiks piemērotas īpašas procedūras. Līdzekļi tiks izmaksāti tieši dalībvalstīm, pamatojoties uz progresu valstu atveseļošanas un noturības plānu īstenošanā.

Ar šiem plāniem būtu reāli jārisina Eiropas pusgadā konstatētās problēmas, jo īpaši ņemot vērā Padomes pieņemtos konkrētām valstīm adresētos ieteikumus. Plānos būtu jāiekļauj arī pasākumi, kuru mērķis ir risināt ar zaļo un digitālo pārkārtošanos saistītas problēmas un izmantot tās sniegtās priekšrocības.

Informācija par ANM īstenošanu dalībvalstīs ir atrodama Atveseļošanas un noturības mehānisma lapā.

Atveseļošanas un noturības rezultātu pārskats

Dalīta pārvaldība

Dalītā pārvaldībā par konkrētas programmas īstenošanu atbild gan Eiropas Komisija, gan dalībvalstu iestādes, kā ministrijas un publiskā sektora iestādes. Šādi tiek pārvaldītas aptuveni 70 % ES programmu.

Piemēram, ja esat lauksaimnieks kādā no ES dalībvalstīm un esat izstrādājis projektu bioloģisko tomātu audzēšanai, jums ir tiesības pieteikties uz finansējumu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros. Šādā gadījumā pieteikšanās procesu organizē jūsu valsts Lauksaimniecības ministrija vai līdzvērtīga iestāde, kura arī ir atbildīga par jūsu projekta līdzekļu pārvaldību ES vārdā.

Dalībvalstu pārvaldes iestādes (valsts, reģionālā vai vietējā līmenī) izvēlas, kurus projektus finansēt, un uzņemas to ikdienas pārvaldību. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm gādā, lai projekti tiktu sekmīgi pabeigti un nauda pienācīgi izlietota.

Skatīt valstu portālus dalītas pārvaldības fondiem

Kā saņemt finansējumu no ES reģionālajiem fondiem

Reģionālās un valstu finansēšanas iestādes

EuroAccess: bezmaksas tiešsaistes meklēšanas rīks, kura mērķis ir veicināt esošo finansēšanas iespēju izmantošanu un uzlabot ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā un tās makroreģionos.

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) fondi

Lauku attīstības programmas dažādās valstīs

Atrodiet finansēšanas partnerus izglītības jomā

Finansējums nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomā

Eiropas Sociālais fonds – atbalsts jūsu valstī

Struktūrfondi (2014–2020)

Tā kā struktūrfondu projektiem piemīt ilgtermiņa raksturs, to īstenošana reizēm var pārsniegt ilgtermiņa budžeta termiņu. Līdzekļus no 2014.–2020. gada DFS dalībvalstis var piešķirt līdz 2023. gada beigām. Lai gūtu pārskatu par šiem fondiem, skatiet lapu Eiropas struktūrfondi un investīciju fondi 2014.–2020. gadam.

Netieša pārvaldība

Atsevišķu finansēšanas programmu īstenošanu daļēji vai pilnībā nodrošina valsts iestādes, starptautiskas organizācijas vai citas struktūras. Netiešu pārvaldību piemēro lielākajai daļai ES budžeta līdzekļu, kas atvēlēti humānajai palīdzībai un starptautiskajai attīstībai.

Piemēram, šādi tika pārvaldīts finansiālais atbalsts cīņai pret Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā un zemestrīces seku likvidēšanai Nepālā 2015. gadā. Netiešā pārvaldībā tiek īstenotas apmēram 10 % programmu, kas finansētas no ES budžeta.

Šādā pārvaldības režīmā Komisija deleģē budžeta izpildes uzdevumus dažādu veidu īstenošanas partneriem, starp kuriem ir, piemēram:

Papildu informāciju par īstenošanas partneriem netiešā pārvaldībā atradīsiet sadaļā Pieteikumu iesniegšana.

Programmas “Erasmus+” kontaktpunkti