Skip to main content

Ietekmes uz vidi novērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējumus veic, lai izvērtētu būvniecības un cita veida projektu ietekmi un nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni.