Skip to main content

Služby všeobecného záujmu

Ktoré služby majú charakter všeobecného záujmu a čo robí EÚ, aby obyvateľom zabezpečila prístup k nim, môžete zistiť na týchto stránkach.

Definícia služieb všeobecného záujmu

Služby všeobecného záujmu sú služby, ktoré sa podľa verejných orgánov členských krajín EÚ poskytujú vo všeobecnom záujme, a preto sa na ne vzťahujú osobitné záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme. Tieto služby môže poskytovať buď štát alebo súkromný sektor.

Medzi služby všeobecného záujmu patrí napríklad verejná doprava, poštové služby či zdravotná starostlivosť.

Kategórie

Služby všeobecného záujmu sa delia na tri kategórie: hospodárske, nehospodárske a sociálne.

 • Služby všeobecného hospodárskeho záujmu sú základnými službami, ktoré sa poskytujú za poplatok, ako napríklad poštové služby. Na tieto služby sa vzťahujú európske pravidlá pre vnútorný trh a hospodársku súťaž. Z týchto pravidiel však môžu existovať výnimky, ak je potrebné chrániť prístup obyvateľov k základným službám.
 • Nehospodárske služby, ako polícia, súdnictvo a systémy sociálneho zabezpečenia nepodliehajú osobitným európskym predpisom ani pravidlám vnútorného trhu či hospodárskej súťaže.
 • Sociálne služby všeobecného záujmu sú také služby, ktoré zodpovedajú potrebám zraniteľných obyvateľov a riadia sa zásadou solidarity a rovnakého prístupu. Môžu mať hospodársku aj nehospodársku povahu. Patria sem napríklad systémy sociálneho zabezpečenia, zamestnanecké schémy a sociálne bývanie.

Činnosť EÚ

V roku 2011 Únia prijala rámec kvality pre služby všeobecného záujmu v EÚ Rámec pre služby všeobecného záujmu

 • objasňuje spôsob, akým sa na základné služby uplatňujú pravidlá EÚ, ktoré boli v prípade potreby zrevidované, aby sa vyhovelo aj osobitným potrebám
 • zabezpečuje prístup k základným službám pre všetkých obyvateľov
 • presadzuje kvalitu v oblasti sociálnych služieb a vyzdvihuje dosiahnuté výsledky ako vzor pre iné základné služby

V nadväznosti na tento rámec boli zmodernizované aj európske pravidlá verejného obstarávania a zaviedli sa nové právne predpisy, aby sa objasnilo uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

Máte otázky o práve EÚ v oblasti základných služieb?

Ak odpoveď nenájdete v príručke, môžete napísať Európskej komisii prostredníctvom interaktívnej informačnej služby.

Komisia môže odpovedať na otázky týkajúce sa európskych právnych predpisov v tejto oblasti. Nemôže však:

 • analyzovať individuálne prípady
 • poskytnúť oficiálny výklad právnych predpisov EÚ v súvislosti s konkrétnym prípadom
 • poskytovať právne poradenstvo v otázkach vnútroštátneho práva
 • dávať rady o spôsobe štruktúrovania výziev na predkladanie ponúk alebo zmlúv
 • dávať rady o spôsobe organizovania kompenzačného mechanizmu

Táto informačná služba je dostupná v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku. Znamená to, že otázky sa môžu klásť (a zodpovedať) len v týchto troch jazykoch.

Documents

24 JANUÁR 2017
Quality Framework for Services of General Interest (SGI) in the EU
English
(74.91 KB - PDF)
Stiahnuť

24 JANUÁR 2017
Guide on Services of General Economic Interest
English
(HTML)
Stiahnuť